Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การสร้างความไว้วางใจในตลาด


อีกวิธีการหนึ่งในการสร้างความไว้วางใจของเราคือผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในตลาด เรามุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และติดต่อกิจกรรมทางธุรกิจของเราทั้งหมดในตลาดอย่างยุติธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานที่คาดหวังไว้ของหลักจรรยาบรรณนี้

เราสร้างความไว้วางใจโดยผ่านทาง…


เราสร้างความไว้วางใจด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

จากการวิจัย และการประดิษฐ์จนไปถึงการพัฒนา การผลิต และการกระจายผลิตภัณฑ์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ และเรายังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การวิจัย การพัฒนา และการอนุมัติผลิตภัณฑ์

คุณภาพ และการผลิตผลิตภัณฑ์

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราเป็นบริษัทที่ขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรม

คนสองคนทำงานในโรงงานผลิต.

การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

  ไม่ได้ คุณต้องไม่ข้ามขั้นตอนในกระบวนการผลิตใดๆ ไม่ว่าเส้นตายของคุณจะกระชั้นชิดเพียงใด ข้อกำหนดด้านกระบวนการการผลิตรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต้องไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนโดยเด็ดขาด คุณต้องปฏิบัติตามกระบวนการของบริษัททั้งหมดที่คุณได้รับการฝึกอบรม และรายงานเรื่องการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติใดๆ คุณยังสามารถปรึกษากับผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการในอนาคตอีกด้วย

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  เราสร้างความไว้วางใจโดยผ่านการรายงาน และการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างรับผิดชอบ

  ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ทำการค้าขายโดยเปิดเผยเราจึงมีหน้าที่ในการเก็บรักษาสมุดบัญชี และบันทึกข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินของเรา และการทำธุรกรรมทางธุรกิจของเราอย่างถูกต้อง และครบถ้วน นอกจากนี้ความสมบูรณ์ของสมุดบัญชี และบันทึกข้อมูลของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการของบริษัทอย่างประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ

  ความถูกต้องของสมุดบัญชี และบันทึกข้อมูล

  เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจทั่วโลกสมุดบัญชี และบันทึกข้อมูลของเราต้องสะท้อนให้เห็นถึงการทำธุรกรรมของบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสมในลักษณะที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถเข้าใจได้ เอกสารเหล่านี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางบัญชี และกฎหมายภายนอกที่บังคับใช้ตลอดจนนโยบายภายในของอัลคอน ไม่ว่าการทำธุรกรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ใด  

  ข้อกำหนดในการสร้าง และการจัดการเอกสารที่อัลคอน:

  • ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของบริษัทด้านการทำรายการ และการแก้ไขในสมุดบัญชี และบันทึกข้อมูลของบริษัทที่บังคับใช้ บันทึก และนำส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง และภายในเวลา
  • ก่อนการอนุมัติการจ่ายเงิน หรือการชำระเงินคืน โปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่ามีความเหมาะสม โดยอนุมัติเฉพาะกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย หรือการบริการที่มีคำอธิบาย หรือเอกสารที่เพียงพอสนับสนุน และตรวจสอบความสอดคล้องของค่าใช้จ่ายกับข้อกำหนดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ
  • ห้ามทำ ร้องขอ หรืออำนวยความสะดวกให้กับรายการที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือปลอมรายการในบัญชี หรือบันทึกของอัลคอน ห้ามพยายามที่จะทำการปลอมแปลงข้อมูลในบันทึกของอีกฝ่ายที่อัลคอนทำธุรกิจด้วย หากคุณเห็น หรือสงสัยว่าบันทึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของอัลคอนนั้นอาจไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นของปลอม โปรดรายงานผ่านทางกระบวนการกล้าพูดแสดงความคิดเห็นทันที ดังที่ได้ระบุไว้ในหลักจริยธรรมนี้

  การเก็บรักษาบันทึกข้อมูล

  คุณต้องเก็บรักษาบันทึกของบริษัทที่เป็นทางการเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายการเก็บรักษาทั่วไปของอัลคอน และต้องทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติมใดๆ ด้วย คุณต้องไม่ทำลาย เปลี่ยนแปลง ลบ หรือกำจัดเอกสาร หรือบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานรัฐบาลร้องขอ หรือต้องการ หรือที่อยู่ภายใต้คำแนะนำในการจัดเก็บใดๆ จากฝ่ายกฎหมาย ข้อกำหนดในการเก็บรักษาบันทึกของบริษัทใช้ได้กับเอกสารทางธุรกิจของอัลคอนทั้งหมด รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าการติดต่อสื่อสารนั้นถูกทำขึ้น และ/หรือ ถูกจัดเก็บไว้บนแพลตฟอร์ม หรืออุปกรณ์ของอัลคอน

  การเปิดเผยต่อสาธารณะ

  เรามีพันธะหน้าที่ในการส่งรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมถึง การยื่นรายรับเป็น บางครั้งบางคราวกับหน่วยงานผู้ออกกฎหมาย และการรายงานที่โปร่งใส หากคุณมีส่วนในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมาย และของบริษัท

  ผู้ชายที่นั่งอยู่ที่โต๊ะกำลังใช้คอมพิวเตอร์

  การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

   คุณควรรายงานสถานการณ์ต่อบริษัทโดยทันที ตามที่กำหนดไว้คร่าวๆ ในส่วน “การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย” ของหลักจรรยาบรรณนี้ หากลูกค้าคืนผลิตภัณฑ์ให้จริงๆ ทั้งลูกค้า และพนักงานขายอาจได้รับผลประโยชน์ทางการเงินที่ไม่ชอบธรรมในรูปแบบของการลดราคาขายตามปริมาณที่ซื้อ หรือค่าคอมมิสชั่น ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการฉ้อโกง เรื่องนี้ยังอาจส่งผลทำให้งบการเงินของอัลคอนที่ยื่นกับหน่วยงานด้านหลักทรัพย์มีการแจ้งรายได้ และลูกหนี้ที่เกินจริง ซึ่งหากร้ายแรง อาจทำให้อัลคอนต้องจ่ายค่าปรับ และถูกลงโทษจากรัฐบาล

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   เราสร้างความไว้วางใจผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีจริยธรรม

   เรามุ่งมั่นในการดำเนินการมีปฏิสัมพันธ์ของเราทั้งหมดอย่างรับผิดชอบ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

    เรามุ่งมั่นในการดำเนินการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการปฏิบัติงานวิชาชีพอื่นๆ อย่างความรับผิดชอบ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากเราทำงานในอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดระเบียบบังคับอย่างสูง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องระลึกถึงแนวทางหลักที่ชี้นำการกระทำของคุณในตลาดไว้เสมอ ก่อนกระทำการ ให้ถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเอง 

    • คุณให้ความสำคัญกับผู้ป่วย และผู้บริโภคเป็นที่หนึ่ง หรือไม่
    • คุณกำลังกระทำการด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และเหมาะสม หรือไม่
    • คุณได้ดำเนินการว่าจ้างอย่างเหมาะสม หรือไม่
    • คุณกำลังทำการวิจัยด้วยสาเหตุที่เหมาะสม หรือไม่ 
    • คุณให้เงิน และบริจาคเงินอย่างรับผิดชอบ หรือไม่

    นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรม และทางกฎหมาย รวมถึงนโยบายของบริษัทที่บังคับใช้กับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการปฏิบัติงานวิชาชีพอื่นๆ ด้วย

    เรามุ่งมั่นในการแข่งขันอย่างแข็งขันในตลาดในลักษณะที่ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณธรรม การให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม และราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งหมายความว่า เรา

    • นำเสนอโปรแกรมผลิตภัณฑ์ การบริการ และการขายด้วยวิธีการที่โปร่งใส ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา 
    • ไม่เข้าร่วม หรือยินยอมให้มีวิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม และหลอกลวง
    • ห้ามให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวของพวกเรา อัลคอน หรือบริษัทในเครืออัลคอนของเรา และ 
    • ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่มีส่วนซึ่งสะท้อนถึงการให้ความร่วมมือแบบตั้งใจ จงใจระหว่างอัลคอนกับบริษัทอื่นเพื่อกำจัด หรือจำกัดการแข่งขันในตลาดใด ๆ หรือตลาดอื่น ๆ

    เราขอให้ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย และบุคคลภายนอกที่ได้ทำสัญญาให้กระทำการในนามของอัลคอนมีมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่สูงเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติ เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนธุรกิจของเราจะสนับสนุนพันธะหน้าที่ของเราที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบุคคลภายนอกของอัลคอน

    ก่อนที่จะทำสัญญากับบุคคลภายนอก เราคาดหวังว่าคุณจะ

    • เลือกบุคคลภายนอกโดยยึดตามคุณความดี คุณภาพของสินค้า หรือบริการ และ/หรือชื่อเสียง และทักษะอย่างมืออาชีพ
    • ปฏิบัติตามกระบวนการคัดกรองของบริษัทอื่นที่บังคับใช้ และ
    • ตรวจสอบว่ามีข้อกำหนดที่เหมาะสมอยู่นสัญญาที่สะท้อนถึงข้อบังคับของบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายของอัลคอนที่เกี่ยวข้อง

      
     ในกรณีของซัพพลายเออร์ คุณยังต้อง

    • กระทำการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของอัลคอน ไม่อนุญาตให้มีการรับ หรือให้ของขวัญใดๆ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่คุณทำในนามของอัลคอน และ
    • ไม่พยายามในการชักจูงลูกจ้างของซัพพลายเออร์ในปัจจุบัน หรือที่กำลังจะเป็นอย่างไม่เหมาะสม

    ในการดำเนินธุรกิจของอัลคอน คุณอาจต้องทำงานร่วมกับเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลระดับภูมิภาค ประเทศ จังหวัด รัฐ เขตปกครอง หรือท้องถิ่น ในประเทศที่มีระบบบริการสุขภาพในระดับรัฐ หรือระดับชาติ บุคลากรทางการแพทย์อาจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 

    เราคาดหวังว่าคุณจะ

    • ริเริ่มติดต่อกับลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในนามของอัลคอน เฉพาะเมื่อการติดต่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบทางการงานที่ได้รับมอบหมายของคุณเท่านั้น 
    • ส่งต่อการสอบถามข้อมูลใดๆ จากลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลให้กับผู้ติดต่อของบริษัทที่เหมาะสมเพื่อตอบคำถาม
    • ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลผู้ซึ่งออกกฎระเบียบข้อบังคับผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางธุรกิจของเราด้วยความเคารพ 
    • เมื่อนำส่งข้อมูลของอัลคอนต่อตัวแทน หรือหน่วยงานของรัฐบาล ให้ส่งเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และที่ไม่ทำให้เข้าใจผิดเท่านั้น 
    • ไม่กระทำการใดๆ ที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการให้ หรือการนำเสนออามิสสินจ้าง หรือรางวัลสำหรับการทำธุรกิจกับอัลคอนที่ไม่เหมาะสม หรือกระทำการที่เฉพาะเจาะจงที่ทำให้อัลคอนได้ผลประโยชน์ และ
    • ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรม และข้อจำกัดทางกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้กับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หรือภาครัฐ (ตัวอย่างเช่น ข้อจำกัดการนำเสนอ หรือการให้ของขวัญ อาหาร การเดินทาง การเลี้ยงรับรอง การบริการ การจ่ายเงิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่าให้กับลูกจ้างของรัฐบาล ผู้รับเหมา และตัวแทน)

    เป็นความรับผิดชอบของคุณในการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ หรือทนายความของบริษัทเพื่อพิจารณาว่ากฎหมาย และข้อจำกัดใดบังคับใช้บ้าง

    การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวทางธุรกิจของอัลคอนกับหน่วยงานภายนอกของเราสามารถส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจที่เราสร้างขึ้นในตราสินค้า และชื่อเสียงของบริษัท เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสื่อสารอย่างถูก ต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกัน เมื่อเราให้ข้อมูล เฉพาะพนักงานบางคนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับหน่วยงานภายนอกในนามของอัลคอน ตัวอย่างเช่น สื่อสารมวลชน หรือนักลงทุน

    คุณต้องไม่สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในนามของอัลคอน หากไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของงานของคุณ คุณควรส่งต่อการสอบถามจากภายนอกที่คุณได้รับไปยังผู้ติดต่อของบริษัทที่เหมาะสม 

    ในขณะที่เราสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คุณต้องใช้สื่อเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอัลคอน โปรดระลึกว่าการโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงทั้งกับตัวคุณ และอัลคอน

    Tคนสองคนที่ยืนอยู่ข้างเครื่องจักรกำลังพูด

    การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

     คุณไม่ควรตอบโต้ข้อมูลใดๆ ที่มีการตีพิมพ์ หรือมีการโพสต์ในที่สาธารณะ นอกเสียจากว่าคุณเป็น โฆษกของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ อย่างไรก็ตาม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะแจ้งให้กับฝ่ายดูแลกิจการขององค์กรที่ [email protected] เพื่อที่จะได้มีการพิจารณาถึงปฏิบัติการติดตามที่เหมาะสม

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     เราสร้างความไว้วางใจผ่านการทำธุรกรรมอย่างมีจริยธรรม

     การต่อต้านการให้สินบน

     เราไม่ยินยอมให้มีการให้สินบน หรือสิ่งใดๆ ที่สามารถถือว่าเป็นการให้สินบนในทุกรูปแบบ การให้สินบนสามารถทำลายความเชื่อมั่น และขัดแย้งกับพันธะหน้าที่ของเราด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการให้ความเคารพผู้มีส่วนได้เสียของเรา 

     คุณต้องไม่เสนอ สัญญา อนุมัติ หรือจัดหาสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่า (ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงิน การให้ของขวัญ เลี้ยงอาหาร เดินทาง การเลี้ยงรับรอง การให้กู้เงิน การบริการ หรือการบริจาค) ที่ไม่เหมาะสมเพื่อชักจูง หรือให้มีตัดสินใจทางธุรกิจเลือกผลิตภัณฑ์ หรือบริการของอัลคอน คุณอาจเสนอ หรือให้ไมตรีจิตทางธุรกิจ เช่น การเลี้ยงอาหารที่พอประมาณ และสิ่งของที่มีมูลค่าเล็กน้อย เฉพาะเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่บังคับใช้ตลอดจนข้อกำหนดทางกฏหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับที่ถูกเสนอเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบบุคคลภายนอกของอัลคอน เมื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทกำหนดให้ทำ
      

     การซื้อขายหลักทรัพย์

     บางครั้งในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ คุณอาจได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นความลับบางอย่างเกี่ยวกับอัลคอน หรือบริษัทอื่น ถ้าข้อมูลนี้อาจส่งผลกระทบที่เป็นบวก หรือลบต่อราคาของหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้น และตราสารหนี้ของอัลคอน หรือบริษัทอื่น ซึ่งถือเป็นเนื้อหา ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

     การซื้อ ขาย ค้าขาย แลกเปลี่ยน หรือบริจาคหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่คุณรู้ข้อมูลที่มีความสำคัญที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือให้ข้อมูลกับผู้อื่นที่อาจจะตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลนี้เป็นเรื่องที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมาย  โปรดปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททั้งหมดที่บังคับใช้เมื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 

     ข้อจำกัดด้านการค้าระหว่างประเทศ

     เราเป็นบริษัทสากลซึ่งมีการค้าระหว่างประเทศทุกวัน ถ้าคุณเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ หรือขนส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ของอัลคอนระหว่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของบริษัทที่บังคับใช้ รวมถึงรายละเอียดของนโยบายการปฏิบัติตามการค้าที่บังคับใช้กับหัวข้อดังต่อไปนี้

     • การควบคุมการนำเข้า และส่งออก – การส่งออก (ทั้งมีตัวตน และไม่มีตัวตน) และการนำเข้าของอัลคอนทั้งหมดต้องมีการจัดประเภท และกำหนดมูลค่าอย่างเหมาะสม และต้องเป็นไปตามข้อจำกัด และข้อกำหนดด้านการนำเข้า และส่งออกที่บังคับใช้ทั้งหมด
      • ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันภายใต้กฎหมายท้องถิ่น และนำมาใช้กับทั้งการโอนระหว่างบริษัทในเครือของอัลคอน และการโอนระหว่างอัลคอน และหน่วยงานภายนอก
      • หากคุณวางแผนที่จะถือสินค้าเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอัลคอนอื่นๆ ขึ้นเครื่องบินในขณะเดินทาง คุณอาจทำได้ในลักษณะที่กฏหมายอนุญาตให้ทำเท่านั้น ขอรับคำแนะนำ และการอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้านส่งออก และการคว่ำบาตร การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้า ([email protected]) และผู้จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าของตัวแทนปลายทาง
     • การคว่ำบาตร – คุณต้องทำตามข้อกำหนดด้านการอนุมัติ และการรายงานของบริษัทก่อนที่จะ กระทำการร้องขอ หรือสอบถามเกี่ยวกับการคว่ำบาตรของประเทศ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ถึงแม้ว่าอัลคอนจะไม่ตอบสนองต่อ หรือปฏิบัติตามคำร้องขอด้านการคว่ำบาตร คุณสามารถส่งคำถามโดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าระดับสากลของอัลคอน ([email protected])
     • มาตรการตอบโต้ทางการค้า – รัฐบาลหลายแห่งกำหนดให้มีข้อจำกัดทางการค้ากับประเทศ ดินแดน องค์กร และบุคคลต่างๆ คุณต้องตรวจสอบความถูกต้องว่าการทำธุรกรรมอนุญาตให้กระทำได้ก่อนการติดต่องาน หรือสัญญาว่าจะทำธุรกิจของบริษัทกับองค์กร หรือบุคคลที่คุณรู้ว่า หรือมีเหตุผลที่เชื่อว่าอาจถูก โต้ตอบ จำกัดสิทธิ์ หรือถูกตัดสิทธิ์จากรัฐบาล เรื่องนี้ใช้กับการทำธุรกรรมของอัลคอนทุกรูปแบบ (เช่น การวิจัย การผลิต การซื้อจากซัพลายเออร์ การขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท การให้ทุนสนับสนุน การบริจาค การเดินทางเพื่อธุรกิจ การทำธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ) กิจกรรม และการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเขตแดน หรือฝ่ายที่ถูกโต้ตอบต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากพนักงานฝ่ายการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางการค้าทั่วโลก ของอัลคอน ([email protected]) คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง หากมีการบังคับใช้ 

     ตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่ท่าเทียบเรือ

     การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

      หากข้อมูลนี้ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คุณไม่ควรตอบข้อสอบถามของเพื่อนของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว หรือยัง ให้ตรวจสอบกับทนายความของบริษัท

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!

      เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการนำเข้า และส่งออกเสมอเนื่องจากการละเมิดกฎห มายเหล่านี้อาจทำให้เราต้องประสบกับความเสี่ยงที่ร้ายแรง รวมถึงอาจต้องเสียค่าปรับ และมีบทลงโทษได้ ให้ตรวจสอบกับกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางการค้าทั่วโลก เพื่อพิจารณาหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์นี้

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved