Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การสร้างความไว้วางใจผ่านทางความซื่อสัตย์สุจริต


จรรยาบรรณธุรกิจ (“หลักจรรยาบรรณ”) นี้จะกำหนดหลักการที่เรายึดถือ และวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา เราคาดว่าพนักงานทุกคน และคณะกรรมการบริษัทของอัลคอนจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

โดยการสร้างวัฒนธรรมของบริษัทที่แข็งแกร่งที่ส่งเสริมความไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ชื่อเสียงในการกระทำการอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเราแต่ละคนตัดสินใจทำ ในทุกๆ วัน

เราสร้างความไว้วางใจโดย...


เราสร้างความไว้วางใจโดยการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียของเรา ซึ่งคือ ผู้ป่วย และผู้บริโภค บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ซึ่งใช้บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรา หุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ ผู้ลงทุนของเรา หน่วยงานควบคุมระเบียบข้อบังคับ และเพื่อนร่วมงานอัลคอนของเรา

สาเหตุที่ทำให้เรื่องนี้มีความสำคัญ เพราะคนเราจะทำธุรกิจกับบริษัท และบุคคลที่พวกเขาสามารถเชื่อใจ และไว้วางใจได้ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทเป็นเช่นนั้น การตัดสินใจร่วม และเฉพาะบุคคลที่เราทำไปสามารถก่อให้เกิด หรือทำลายความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียของเราได้

ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญ และมันเริ่มได้ที่ตัวคุณ

เราจะมีความเสี่ยงหากเราทำลายความไว้วางใจซึ่งรวมถึง

 • การทำอันตรายผู้คน
 • ความเสียหายทางการเงิน หรือชื่อเสียงของอัลคอน
 • ผลที่ตามมาทางกฏหมายที่ไม่พึงประสงค์ที่รวมถึงค่าปรับ และบทลงโทษต่างๆ รวมถึง
 • การไม่สามารถสรรหา และรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้

เราต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อที่เราสามารถให้ความสำคัญกับทรัพยากรของเราทั้งหมดในการทำเป้าหมายของเราในด้านการช่วยเหลือผู้คนให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนให้สำเร็จ เราจะทำเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไร  โดยการมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในที่ทำงาน ในตลาด และในสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่เราเข้าไปปฏิบัติการ 

  • แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต และความเคารพผู้อื่น ปฏิบัติตามคุณค่า และพฤติกรรมของเราอย่างสม่ำเสมอ
  • รับผิดชอบในการทำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คาดหวังไว้ของหลักจรรยาบรรณนี้
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ทั้งหมด
  • ปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนการทำงานของอัลคอนที่นำมาใช้กับงานของคุณ รวมถึงข้อกำหนดของท้องถิ่นที่เคร่งครัดมากกว่า
  • ให้ถามคำถามเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
  • กล้าพูดแสดงความคิดเห็นโดยรายงานการละเมิดจริยธรรมที่ท่านทราบ หรือสงสัย และ
  • สนับสนุนพันธะหน้าที่ของบริษัทในการเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธรรม
  • สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมพนักงานขององค์กร
  • การสร้างแบบอย่าง และส่งเสริมการตัดสิน
  • ใจทางจริยธรรมที่สนับสนุนค่านิยม และนโยบายของบริษัท
  • เปิดรับและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ผู้ร่วมงานรู้สึกสบายใจที่จะพูดด้วย
  • รับฟัง และติดตตาม รวมถึงรับมือกับคำถาม และข้อกังวลด้วยความใจเย็น และใส่ใจในรายละเอียด
  • ขอรับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น รวมถึงยกระดับเมื่อเห็นสมควร และ
  • นำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันการตอบโต้ในเขตความรับผิดชอบของพวกเขา

  เมื่อคุณดำเนินธุรกิจของอัลคอน ให้ใช้หลักจรรยาบรรณนี้เพื่อเป็นเข็มทิศทางจริยธรรมของคุณ ผู้มีส่วนได้เสียของเรา ซึ่งรวมถึงผู้ป่วย และผู้บริโภค ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์ขั้นสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งกำลังพึ่งพาพวกเราทุกคน

  สิ่งที่คุณทำ และวิธีการที่คุณทำ สามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้

  ผู้หญิงได้รับการตรวจตา
  กลุ่มคนล้อมวงโดยเอามือประสานกันที่กลางวง
  เข็มทิศช่วยเหลืออยู่ในมือซ้าย

  วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของเรา

  ทุกอย่างเริ่มต้นจากวัฒนธรรมของเรา คุณค่า และพฤติกรรมของเราทำให้พวกเรารวมตัวกันทั่วโลกในพันธะหน้าที่ในการมีวัฒนธรรมที่ยึดตามความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานทางจริยธรรมในการมีส่วนร่วมในการทำงานทางธุรกิจที่สร้างความไว้วางใจ เราหวังว่าคุณจะนำค่านิยมหกประการที่เป็นรากฐานของบริษัทตามที่แสดงไว้ในกราฟฟิกต่อไปนี้มาปฏิบัติใช้

  สิ่งที่เราทำจึงมีความสำคัญในการช่วยให้ผู้คนมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เราทำโดยใช้วิธีที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบรรดาลูกค้า ผู้ลงทุน เพื่อนร่วมงานของเรา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบริษัทอื่น ๆ

  ไดอะแกรมอินโฟกราฟิกของแผนภูมิวงกลมที่มีรายชื่อของผู้คนอยู่ตรงกลาง ซึ่งล้อมรอบด้วยหกค่าต่อไปนี้พร้อมกับคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละค่า

  เราสร้างความไว้วางใจโดยการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

  การสอบถามปัญหาอย่างเปิดเผย

  เราต้องการให้คุณแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และได้รับความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ ให้ถามคำถามเมื่อมีบางสิ่งไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการคาดหมายเกี่ยวกับงาน การมอบหมายงาน หรือวิธีการนำหลักจรรยาบรรณนี้หรือนโยบายไปใช้ บางครั้งสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือการระบุคำถาม และร้องขอความช่วยเหลือ การไม่มีคำตอบทั้งหมดเป็นเรื่องที่รับได้ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการถามคำถาม และแสวงหาความช่วยเหลือ คุณไม่ได้อยู่ลำพังเพียงคนเดียว มีทรัพยากรมากมายที่สนับสนุนคุณอยู่

   • เช่น การกระทำนี้สอดคล้องกับข้อความ และวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จรรยาบรรณทางอุตสาหกรรม และจรรยาบรรณนี้หรือไม่
   • การกระทำนี้จะช่วยให้อัลคอนรักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียของตนอย่างต่อเนื่อง หรือไม่
   • การกระทำสามารถสร้างความเสียหายได้ หรือไม่
   • การกระทำอาจทำให้อัลคอนได้รับความอับอาย หรือทำลายชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของอัลคอนได้ หรือไม่
   • การกระทำสะท้อนถึงตัวคุณ และความซื่อสัตย์สุจริตส่วนตัวของคุณในทางไม่ดี หรือไม่

   แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเพื่อกล่าวถึงข้อกังวล

   หากมีบางสิ่งดูเหมือนไม่ถูกต้อง หรือคุณรู้สึกกังวล บริษัทต้องการทราบเรื่องนี้โดยทันที ด้วยการใช้วิธีดังกล่าว หากมีปัญหาบริษัทสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเลวร้ายไปมากกว่าเดิม ไว้วางใจสัญชาตญาณของคุณ เราคาดหวังว่าคุณจะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยโดยทันทีเมื่อคุณมีคำถาม หรือข้อกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทราบ หรือสงสัยว่ามีบางสิ่งที่สามารถเป็นการละเมิดกฎหมาย หลักจรรยาบรรณนี้ หรือนโยบายบริษัท

   ในการทำให้พันธกิจของเราประสบความสำเร็จเราต้องได้รับ และรักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลนี้ เราคาดหวังว่าคุณจะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

    เมื่อคุณหยิบยกประเด็นที่น่ากังวล หรือถูกบริษัทถามหาข้อมูล เราคาดหวังว่าคุณจะแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยการ

    • ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงโดยสุจริตใจ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีรายละเอียดทั้งหมด
    • การรักษาความลับ และ
    • ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมถึง การให้ข้อมูลระหว่างการสอบสวนใด ๆ

    การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยโดยสุจริตใจไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นฝ่ายที่ถูก แต่คุณต้องเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่คุณให้มาเป็นความจริง

    เมื่อคุณแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม หรือไม่เหมาะสม คุณสามารถคาดหวังในกระบวนการที่ให้ความเคารพ และปกป้องทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง:

    • โอกาสในการรายงานด้วยวิธีการที่เป็นความลับ และไม่เปิดเผยตัวตนหากอนุญาต
    • โอกาสที่จะได้รับฟังและนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
    • การตรวจสอบ และ/หรือ การสอบสวนข้อกังวลนั้นอย่างละเอียดรอบคอบ และ
    • โอกาสในการติดตามผล

    ไม่ยินยอมให้มีการตอบโต้เอาคืนกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยโดยสุจริตใจ เข้าร่วมในการสอบสวน หรือร้องเรียน หรือรายงานในทุกรูปแบบ ผู้จัดการของอัลคอนทุกคนรับผิดชอบในการดำเนินขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการตอบ โต้เอาคืนในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน การตอบโต้เอาคืนใดๆ ไม่ว่าเป็นโดยตรง หรือโดยอ้อมกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยจะถูกลงโทษตามระเบียบวินัย

    เมื่อคุณมีปัญหา หรือข้อกังวล เราสนับสนุนให้คุณพูดคุยกับผู้จัดการของคุณภายในขอบเขตที่คุณ รู้สึกสบายใจ คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคล หรือแหล่งทรัพยากรต่อไปนี้ได้

    • ฝ่ายบริหารคนอื่นใดๆ
    • พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    • ผู้แทนของฝ่ายความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Integrity & Compliance)
    • พนักงานของฝ่ายกฎหมายของอัลคอน หรือพนักงานของฝ่ายกฎหมายของอัลคอน หรือ
    • สายด่วนจริยธรรม (ทางโทรศัพท์ หรือทางเว็บไซต์)

    เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย คุณกำลังสาธิตให้เห็นถึงคุณค่าด้านความกล้าหาญของเรา และคุณกำลังช่วยให้อัลคอนดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

    สายด่วนจริยธรรมของอัลคอนเป็นบริการทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตที่มีการบริหารจัดการ มีความปลอดภัย และเป็นความลับอย่างเป็นอิสระที่มีหลายภาษา ที่พร้อมใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ในหนึ่งสัปดาห์ สามารถรายงานข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัวได้ทางสายด่วน ในที่ที่กฎหมายในท้องถิ่นอนุญาตให้ทำได้

    คนสองคนที่นั่งตรงข้ามกันกำลังคุยกัน
    คนสามคนนั่งอยู่ที่โต๊ะอยู่ในสภาพแวดล้อมการประชุม

    การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

     ไม่ว่าคุณจะรายงานข้อกังวลของคุณอย่างไร การตอบโต้เอาคืนเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ทั้งนั้น หากคุณเชื่อว่าคุณถูกตอบโต้เอาคืนจากการที่คุณรายงานข้อกังวล หรือถูกข่มขู่ว่าจะมีการตอบโต้เอาคืน ให้ติดต่อกับพนักงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Integrity & Compliance)

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     หากต้องการติดต่อสายด่วนจริธรรมของอัลคอน โปรดไปที่ Alcon.Ethicspoint.com หรือใช้รหัส QR นี้

     รหัส QR ของสายด่วนจริยธรรม
     All Rights Reserved