Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การสร้างความไว้วางใจในที่ทำงาน


เราสร้างความไว้วางใจ และประสบความสำเร็จร่วมกัน ให้ความเคารพซึ่งกัน และกันในที่ทำงาน ผสานความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติตามคุณค่าของเรา หลักจรรยาบรรณนี้ และนโยบายของบริษัทต่อไปนี้เป็นรากฐานที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันของเรา

เราสร้างความไว้วางใจโดย...


เราสร้างความไว้วางใจด้วยการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้เกียรติกัน

แสดงความให้เกียรติกับทุกคน

ที่อัลคอน เราปฏิบัติต่อกัน และกันด้วยความยุติธรรม ให้ความเคารพ และมีเกียรติ เราสนับสนุนความหลากหลาย เรายินดีรับฟังความคิด และมุมมองที่แตกต่างกัน และเราส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับความหลากหลาย เราเห็นคุณค่าของการสนับสนุนของกัน และกันตลอดจนจุดแข็งที่มาจากความแตกต่างกันของเรา

อัลคอนคาดหวังว่าคุณจะมีความเคารพผู้อื่น ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และแสดงให้เห็นถึงความมีอัธยาศัยไมตรี ความเห็นใจผู้อื่น และความละเอียดอ่อนต่อความมีเกียรติ และคุณค่าของผู้อื่น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้มาเยือน หุ้นส่วนธุรกิจ ลูกค้า ผู้แทนจากรัฐบาล และผู้ติดต่อทางธุรกิจของอัลคอนอื่นๆ เรื่องนี้ใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึงว่าการมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นที่ใด (ตัวอย่างเช่น ที่อาคารสถานที่ของอัลคอน สำนักงานของลูกค้า หรือผู้ขาย จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางธุรกิจ หรือในงานทางสังคมที่เกี่ยวกับงาน)  

เราคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของเราจะปลอดภัย มีความเคารพผู้อื่น และปราศจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กล่าวโดยย่อคือ เราคาดหวัง และยืนยันให้พนักงานของเราทั้งได้รับการเคารพ และให้ความเคารพผู้อื่น

การไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

เราคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของเราจะปราศจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การคุกคามทางกายภาพ หรือทางวาจา หรือการทำทารุณในทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน อัลคอนจะไม่ยินยอมให้คนอื่นๆ ที่บริษัททำธุรกิจด้วยกระทำที่เป็นการคุกคาม หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กับพนักงานของอัลคอนด้วยเช่นกัน 

การปฏิบัติด้วยความยุติธรรม

เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้สมัครงานอย่างยุติธรรม นโยบายของเราระบุว่าการตัดสินใจเรื่องการว่าจ้างงานทั้งหมด (รวมถึงการจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ และการได้รับการฝึกอบรม การพัฒนา และการโยกย้าย) จะยึดตามความเชี่ยวชาญ คุณสมบัติ และเกณฑ์ทางธุรกิจ และที่เกี่ยวกับงาน เราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เราจัดให้มีที่ทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องอายุ เชื้อชาติ สีผิว เทือกเถาเหล่าก่อ เชื้อชาติ สัญชาติ การตั้งครรภ์ เพศวิถี เพศ หรือการอัตลักษณ์ทางเพศ ลักษณะเฉพาะ หรือการแสดงออก ข้อมูลทางพันธุกรรม ความพิการ (ทางจิตใจ หรือร่างกาย) สถานะการสมรส หรือคู่ครองที่อยู่ด้วยกัน ความเชื่อทางการเมือง ลัทธิความเชื่อ สถานะทางทหารผ่านศึก หรือทางทหาร และสถานะ หรือลักษณะเฉพาะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองจากกฏหมาย  

คนสองคนจับมือกันในสำนักงาน
กลุ่มคนทำงานที่สวมหมวกนิรภัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างทีม

การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

  การพูดจาล้อเลียน หรือแสดงความเห็นกับ หรือเกี่ยวกับคนอื่นในที่ทำงานในทางที่หยาบคายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ เรื่องที่ดูเหมือนว่าจะยอมรับได้ ตลกขบขัน หรือทัศนคติโดยรวมแบบตายตัวของคนหนึ่งอาจทำให้คนอื่นไม่ยอมรับ ถือว่าเป็นการดูถูก หรือขุ่นเคืองได้ 

  คุณอาจเลือกพูดกับเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยความเคารพเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบที่ไม่เป็นการปะทะกัน แนวทางเชิงบวกอาจกล่าวได้ว่า "ฉันรู้ดีว่าคุณไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครโกรธ แต่การพูดล้อเล่นของคุณอาจทำให้บางคนโกรธได้" หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นอย่างมาก โปรดพูดกับผู้จัดการของคุณ หรือรายงานเรื่องราวให้สอดคล้องกับกระบวนการกล้าพูดแสดงความคิดเห็น คุณยังสามารถใช้กระบวนการกล้าพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อแจ้งข้อกังวลหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  เราสร้างความไว้วางใจโดยการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

  เรามุ่งมั่นในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางร่างกายสำหรับพนักงาน และผู้เยี่ยมเยือนของเรา 

  สุขอนามัย และความปลอดภัย

  เราประเมินผลกระทบ และความเสี่ยงด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง นโนบาย และขั้นตอนการดำเนินการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของเราได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้คนทำงานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บ โดยไม่คำนึงถึงบทบาท หรือพื้นที่ทำงานของคุณ เราคาดหวังว่าคุณจะ:

  • รู้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยที่บังคับใช้กับงานของคุณ
  • ประพฤติตนในลักษณะที่ส่งเสริม และปกป้องสุขอนามัย และความปลอดภัยของตัวคุณ และของเพื่อนร่วมงาน และผู้มาเยี่ยมเยือน ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจในสถานที่ทำงาน ที่โรงงานของอัลคอล ในตลาด หรือบนถนน และ
  • ออกความเห็นอย่างเปิดเผยโดยทันทีเกี่ยวกับอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล และสถานการณ์ หรือสถานะใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยได้ (ตัวอย่างเช่น การร้องขอให้ทำงานที่คุณพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัย หรือสงสัยว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ และ/หรือยานพาหนะใดๆ ทำงานอย่างไม่เหมาะสม และอาจจะไม่ปลอดภัย)

  เรารักษาให้มีทำงานที่ปลอดยาเสพติดในทุกสถานที่ เราคาดหวังว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับการใช้ หรือการครอบครองยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์ตลอดเวลา

  การรักษาความปลอดภัย

  เราใช้มาตรการป้องกันเชิงรุกที่โรงงานของเราเพื่อลดความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยต่อพนักงาน และผู้มาเยี่ยมเยือนให้เหลือน้อยที่สุด ความรุนแรง และการคุกคามด้านความรุนแรงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสถานที่ทำงาน  

  คุณต้องไม่ครอบครอง หรือใช้อาวุธปืน หรืออาวุธชนิดอื่นในขณะที่ทำธุรกิจอัลคอน และในขณะที่อยู่ในทรัพย์สินที่อัลคอนเป็นเจ้าของ หรือเช่า นอกเสียจากว่าจะมีการอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายท้องถิ่น และนโยบายของบริษัทในท้องที่ ข้อห้ามนี้บังคับใช้แม้ว่าคุณจะมีใบอนุญาตพกอาวุธปืน  

  เราคาดหวังว่าคุณจะรายงานบริษัทเรื่องข้อกังวลด้านความปลอดภัยใดๆ รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามจริง หรือการคุกคามในที่ทำงานโดยทันที

  คนในเสื้อกาวน์ทำงานในโรงงาน

  การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

   ใช่ คุณควรรายงาน การปกป้องสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบ คุณควรรายงานปัญหาโดยทันทีก่อนที่จะมีใครได้รับบาดเจ็บ

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   เราสร้างความไว้วางใจโดยการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเหมาะสม

   คุณต้องดำเนินการติดต่อธุรกิจของอัลคอนอย่างมีจริยธรรม ยุติธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของอัลคอน ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ของคุณขัดแย้ง หรืออาจดูเหมือนจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของอัลคอน คุณต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

   เมื่อคุณเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คุณต้องหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธโอกาสนั้น หรือปฏิบัติตามกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนของอัลคอน หลังจากที่คุณเปิดเผยสถานการณ์ต่อบริษัท ผู้จัดการของคุณจะให้คำแนะนำเรื่องการกระทำที่เหมาะสมให้ ในบางกรณี การกระทำนั้นอาจได้รับอนุญาตให้ทำได้โดยมีเงื่อนไข 

   ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตามจริง หรือที่อาจเกิดขึ้นที่ต้องให้บริษัททำการประเมิน คลิกแต่ละช่องเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:

   ผลประโยชน์ทางธุรกิจภายนอก

   การยอมรับ หรือการเรียกร้องสิ่งของที่มีมูลค่ามากเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

   ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดใด ๆ

   การใช้ทรัพย์สินของอัลคอน (ทั้งแบบที่เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ และไม่มีตัวตน)

   ผู้หญิงสองคนที่นั่งตรงข้ามกันกำลังคุยกัน

   การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

    ใช่ คุณต้องขอให้มีการทบทวนสถานการณ์นี้จากบริษัทโดยผ่านกระบวนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน บางครั้งการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัทอื่นอาจเป็นการขัดแย้งได้ หากบริษัทอนุมัติให้ทำหน้าที่นี้ อาจจะมีเงื่อนไขบางข้อที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัตินี้

    Was this answer helpful?

    Thank you, your feedback has been sent!

    เราสร้างความไว้วางใจโดยการบริหารจัดการข้อมูล และทรัพยากรอย่างเหมาะสม

    คลิกที่แต่ละหัวข้อที่อยู่ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล และทรัพยากรอย่างเหมาะสม:

     อัลคอนจัดหาทรัพยากรที่คุณต้องการใช้เพื่อทำงานของคุณ รวมถึงข้อมูลบริษัท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินทุน และสินทรัพย์ที่เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ คุณต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของอัลคอน และต้องได้รับการอนุญาตให้มีการใช้จ่ายเงิน หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ของบริษัทอย่างเหมาะสม หากจำเป็น 

     เราคาดหวังว่าคุณจะรายงานเรื่องการลักขโมย หรือความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัทให้บริษัททราบโดยทันที

     หากคุณมีส่วนร่วมในการทำสัญญาสำหรับอัลคอน คุณต้องปฏิบัติตามกระบวนการของบริษัทที่บังคับใช้ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อกำหนดของสัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ มูลค่า และเนื้อหาของความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมที่เสนออย่างถูกต้อง 

     ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทของเราขึ้นอยู่กับการปกป้อง และการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลที่ ณ ปัจจุบันยังไม่เป็นที่รับรู้ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยทั่วไป อาจเป็นข้อมูลที่อัลคอนเป็นเจ้าของ หรือที่เกี่ยวข้องกับอัลคอน หรือบุคคล หรือองค์กรอื่นๆ 

     ตัวอย่างของข้อมูลที่เป็นความลับของอัลคอนรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลการวิจัย รายละเอียดการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิต ผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ข้อตกลงการได้มา และการออกใบอนุญาตที่อาจเกิดขึ้นได้ และคำปรึกษา และบันทึกทางกฎหมาย บางครั้งบางคราว อัลคอนยังได้มอบความไว้วางใจให้รับรู้ข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นของบุคคลภายนอก

     เพื่อที่จะปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 

     • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจให้รู้ข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะภายใน หรือภายนอกอัลคอน
     • ใช้การตัดสินอย่างมืออาชีพ และสมเหตุผลในการพิจารณาว่าข้อมูลเป็นความลับ หรือไม่ ให้ปรึกษากับหัวหน้างาน หรือทนายความของบริษัท หากมีข้อสงสัยว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นความลับ หรือไม่ 
     • ทำเครื่องหมาย และจัดการกับข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะโดยพิจารณาจากการจำแนกประเภทของข้อมูล
     • ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับจากความเสี่ยงในการถูกขโมย สูญหาย ใช้ในทางที่ผิด และการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผย
     • เมื่อจัดทำ หรือดัดแปลงข้อมูลที่เป็นความลับ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกของบริษัทที่เป็นผลใดๆ
     • ห้ามอภิปรายถกเถียงข้อมูลที่เป็นความลับในสถานที่การสนทนานั้นอาจมีผู้ได้ยินโดยบังเอิญ และไม่แสดงข้อมูลไว้ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงอย่างไม่เหมาะสมได้ (เช่น ในพื้นที่สาธารณะที่โรงงานของอัลคอน สนามบิน เครื่องบิน ภัตตาคาร ห้องโถง ลิฟต์ และห้องน้ำ) และ
     • รายงานอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ต่อพนักงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของอัลคอนโดยทันที

     ในทำนองเดียวกันคุณต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลภายนอกด้วย โดยการ

     • ไม่รับข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลภายนอกโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม (รวมถึงจากบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พันธะในการรักษาความลับ เช่นที่ปรึกษา ผู้ซื้อ หรือลูกจ้างของบุคคลภายนอกในปัจจุบัน หรือในอดีต) และ
     • ไม่ใช้สื่อของหน่วยงานภายนอกในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ควบคุมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ 

     ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายหากคุณมีความจำเป็นทางธุรกิจในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ อาจจำเป็นต้องมีข้อตกลงการรักษาความลับ โดยมีลายเซ็นต์จากบุคคลภายนอก และการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย 

     กระบวนการอนุมัติของบริษัทแบบพิเศษยังอาจบังคับใช้กับการเปิดเผย (ข้อมูล) ต่อไปนี้อีกด้วยที่

     • เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนตัว
     • ในการประชุมแสดงความคิดเห็นที่สาธารณะชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น ในเอกสารที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ การเปิดเผยทางการเงิน การนำเสนอที่ที่ประชุม ข่าวเผยแพร่ และสื่อสังคม หรือ 
     • ต่อหน่วยงานของรัฐ 

     ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการที่เหมาะสม
      

     เราคาดหวังให้คุณใช้เฉพาะแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารที่บริษัทอนุญาตเท่านั้นเมื่อทำการแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้าของอัลคอน รวมถึงการทำธุรกิจของอัลคอน คุณไม่ควรใช้แพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแพลตฟอร์มที่ไม่เสถียรที่มีการลบการติดต่อสื่อสารโดยอัตโนมัติในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ 

     การสื่อสารที่ติดต่อกับพนักงาน ลูกค้าของอัลคอน และการทำธุรกิจของอัลคอนที่กระทำผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook หรือ LinkedIn) หรือได้รับผ่านทางแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่บังคับใช้ นโยบายของเราควบคุมผู้ที่สามารถสื่อสารได้ สิ่งที่ทำการสื่อสาร การอนุญาตใดที่จำเป็น และสิ่งใดที่ต้องเก็บรักษาไว้

     สิ่งประดิษฐ์ที่คุณคิดค้นโดยใช้ข้อมูล และทรัพย์สินของอัลคอนถือเป็นทรัพย์สินของอัลคอน คุณต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดที่คุณคิดค้นในนามของอัลคอนต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อทำการศึกษา และทบทวน และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทเหล่านี้ บริษัทจะตัดสินว่าจะขอรับสิทธิบัตร หรือรักษาให้เป็นความลับทางการค้า หรือไม่

     อีกหนึ่งวิธีที่เราสร้างความไว้วางใจ คือ การใช้ และการปกป้องอย่างเหมาะสมต่อข้อมูลส่วนบุคลคลที่ผู้ป่วย ลูกค้า บุคลากรทางการแพทย์ พันธมิตรของลูกค้า และทางธุรกิจรวมถึงพนักงาน บุคคลที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเพื่อหวังให้อัลคอนปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ดังนื้นเราต้องให้เกียรติต่อความไว้วางใจของพวกเขา 

     หากข้อมูลนั้นสามารถทำให้ระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวของข้อมูลเอง หรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในการควบคุมของอัลคอน คุณต้องเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ จัดการ และเปิดเผยข้อมูลนี้เฉพาะเมื่อมีการประกาศ หรือการยินยอมที่เหมาะสม (เมื่อได้รับความยินยอมอย่างถูกกฎหมาย) และสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลที่ลงลายละเอียดของบริษัท (ระดับสากล และท้องถิ่น) ส่งคำถามใดๆ ถึงผู้จัดการของคุณ หรือฝ่ายกฎหมายของอัลคอน  
      

     คนที่ทำงานกับเครื่องจักร

     การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

      ใช่ พันธะหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับยังคงดำเนินต่อไป เมื่อการจ้างงานของอัลคอนของคุณสิ้นสุดลง คุณจะต้องไม่ใช่ เก็บรักษา เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลสำคัญที่คุณได้รับ หรือเรียนรู้ในขณะที่คุณทำงานอยู่ที่อัลคอน แม้ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างข้อมูลเหล่านี้

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved