Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ความไว้วางใจ ●ความซื่อสัตย์สุจริต ● ความรับผิดชอบ 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

"ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับการทำให้ผู้มีส่วนได้เสียของเรามีความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง จะไม่ยอมให้มีความก้าวหน้าใดๆ หากต้องแลกกับการทำให้บริษัทต้องสูญเสียคุณค่า หรือความซื่อสัตย์สุจริต

 

การสร้างความไว้วางใจผ่านทางความซื่อสัตย์สุจริต

ไปที่หัวข้อ

การสร้างความไว้วางใจในที่ทำงาน

ไปที่หัวข้อ

การสร้างความไว้วางใจในตลาด

ไปที่หัวข้อ

การสร้างความไว้วางใจในสังคม

ไปที่หัวข้อ

All Rights Reserved