Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การสร้างความไว้วางใจในสังคม


พันธะหน้าที่ของเราในการสร้างความไว้วางใจผ่านทางความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงการเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธรรม เรามุ่งมั่นในการทำงานกับสังคม และชุมชนที่เราให้บริการในวิธีการที่ตอบสนองความคาดหวังทางสังคม และทำให้ดียิ่งขึ้น

เราสร้างความไว้วางใจโดย...


เราสร้างความไว้วางใจโดยเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธรรม

เราให้การบริการด้วยสิ่งที่ดีกว่า และสร้างความแตกต่างในชุมชนของเราด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

  เราภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมในการช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และทางการแพทย์ที่มีอย่างยาวนาน เราให้เงินและผลิตภัณฑ์ของอัลคอนเพื่อเป็นความช่วยเหลือกับองค์กรที่ถูกกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการกุศลที่เห็นพ้องกับนโยบายการให้ของเรา และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่ถูกกฎหมายในที่ที่เราทำธุรกิจ โดยผ่านมูลนิธิ และช่องทางอื่นๆ เรายังคงให้การบรรเทาภัยภิบัติ และทางมนุษยธรรมที่จำเป็นเมื่อมีความต้องการฉุกเฉิน และยังให้พนักงานมีโอกาสในการเป็นอาสาสมัครที่อุทิศเวลาของพวกเขาในการช่วยเหลือองค์กรของชุมชน การรับทราบความรับผิดชอบต่อสังคมของเราโดยผ่านการให้อย่างรอบคอบ และการเข้าร่วมกับชุมชนอย่างแข็งขันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของเราในการสนับสนุนผู้คน และชุมชน

  ที่อัลคอน เราพยายามอย่างยิ่งในการลดผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจของเราต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด โดยการใช้นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหลักปฏิบัติที่รับผิดชอบที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องสิ่งแวดล้อม เรามี รักษาไว้ และตรวจติดตามการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้การปล่อยสารพิษของโรงงานของเราอยู่ภายในขีดจำกัดทางกฏหมาย เรายังประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจทั้ง ใหม่ และในปัจจุบันของเราอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้าร่วมในตลาดใหม่ การทำรูปแบบโรงงานใหม่ การสร้างกระบวนการใหม่ หรือการเข้าซื้อธุรกิจ เรายังส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่ และการปรับปรุงสถานประกอบการ

  ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเริ่มต้น และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนถึงการผลิต และการจัดจำหน่าย เรามุ่งมั่นใน

  • การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
  • การลด การใช้ซ้ำ และการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ขยะ และวัสดุต่างๆ
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปล่อยก๊าซอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • การหาแหล่งวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การลดบรรจุภัณฑ์ และวัสดุที่ผ่านการใช้แล้ว รวมถึง
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ทั้งหมด

  เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะมีความมุ่งหมายเช่นเดียวกันนี้ในการปฏิบัติตาม และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของบุคคลภายนอกของอัลคอน

  เราเชื่อมั่นว่าทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความมีเกียรติ และความเคารพ และดังนั้น เราจึงรับรู้ความสำคัญในการรักษาให้มี และสนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เรามุ่งมั่นในการเคารพสิทธิของคนงาน การปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน และการจ้างงาน และการป้องกันไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็ก ทาสยุคใหม่ หรือการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติการทางธุรกิจในส่วนใดๆ ของเรา หรือในห่วงโซ่อุปทาน เราเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างอิสระ  

  เราเชื่อว่าการเป็นพลเมืองโลกที่มีจริยธรรม รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง เราจะเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองโดยผ่านทางพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น กฏหมายควบคุมการช่วยเหลือทางการเมือง อย่างเข้มงวด และบางรัฐบาลห้ามมิให้มีเรื่องนี้ คุณต้องไม่เสนอ จัดหา อนุญาต หรือจัดการให้มีการใช้เงินทุน ทรัพย์สิน หรือบริการที่เกี่ยวข้องของอัลคอนใดๆ เพื่อสนับสนุนผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองใดๆ หรือพรรค เจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการทางการเมืองใดๆ นอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และพร้อมกับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทนายความของบริษัท

  เราสนับสนุนให้คุณเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศ รัฐ หรือหน่วยการเมืองของคุณอย่างเต็มที่ในฐานะพลเมือง การสนับสนุนส่วนตัวของคุณต่อพรรค ผู้สมัคร เหตุการณ์ หรือสาเหตุทางการเมืองควรเป็นแบบสมัครใจเท่านั้น คุณต้องไม่กระทำกิจกรรมทางการเมืองโดยใช้เวลา หรือทรัพย์สินของบริษัท และคุณต้องใช้ทรัพยากรของตัวคุณเองในการสนับสนุนกิจกรรมนั้น ในขณะที่อัลคอนสนับสนุนให้คุณสื่อสารกับผู้แทนของรัฐบาลของคุณตามความสามารถของคุณในฐานะปัจเจกบุคคล คุณไม่ควรเข้าร่วมในการสื่อสารเหล่านี้ในนามของอัลคอล นอกเสียจากกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของงานของคุณที่อัลคอน

  ในแต่ละปีพนักงานของอัลคอนจำนวนหลายพันคนได้อาสาสมัคร และอุทิศเวลา และความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนบ้าน  และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเมืองที่พวกเราอาศัย และทำงาน

  คนงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยยิ้มให้กล้อง

  การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

   ไม่ได้ คุณต้องไม่ใช้เงินทุน สิ่งอำนวยความสะดวก หรือทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัทในการสนับสนุนส่วนตัว สำหรับพรรคการเมือง หรือผู้สมัครของพรรคการเมืองใดๆ หากบริษัทต้องการจัดงานดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เรื่องนี้สามารถทำได้เฉพาะเมื่อได้รับการอนุญาตทางกฎหมายท้องถิ่น และได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้า และเป็นลายลักษณ์อักษรจากทนายความของบริษัทเท่านั้น

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   เราสร้างความไว้วางใจโดยการบริหารงานด้วยหลักจรรยาบรรณของเราอย่างรับผิดชอบ

   เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และหลักจรรยาบรรณของเราถือเป็นส่วนที่สำคัญในการช่วยให้พนักงานของเราบรรลุมาตรฐานที่คาดหวังนี้ หลักจรรยาบรรณของเราเป็นรากฐานของโครงการด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริตโดยทั่วไปของอัลคอน หลักจรรยาบรรณนี้ไม่ได้เป็นสัญญา และไม่ได้สื่อถึงสิทธิด้านการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงใดๆ หรือรับประกันการจ้างงานเป็นระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง หากต้องการเข้าถึงคู่มือจรรยาบรรณฉบับล่าสุด โปรดไปที่เว็บไซต์ภายในของแผนกความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสากลของเรา หรือ Alcon.com

   นโยบายที่เกี่ยวข้อง

   หลักจรรยาบรรณนี้ได้รับการสนับสนุนจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบายของบริษัทระดับทั่วไป ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้เพื่อช่วยให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และความคาดหวังของสังคมสำหรับการปฏิบัติการทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ข้อกำหนดทางท้องถิ่นที่เคร่งครัดมากกว่า ไม่ว่าจะยึดตามกฏหมายท้องถิ่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรม หรือข้อกำหนดของบริษัทในท้องถิ่น จะมีลำดับความสำคัญมากกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ และนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ ข้อกำหนดใดที่ระบุในหลักจรรยาบรรณนี้ และนโยบายบริษัทที่เคร่งครัดมากกว่าข้อกำหนดทางท้องถิ่นจะมีลำดับความสำคัญมากกว่าข้อกำหนดทางท้องถิ่น

   การปฏิบัติการแก้ไข และวินัย

   เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำ และการคาดหวังที่เรากำหนดสำหรับตัวเราเองในหลักจรรยาบรรณนี้ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เราพิจารณาว่าการละเมิดมาตรฐานที่คาดหวังไว้เหล่านี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก

    • การละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติการ และนโยบายบริษัท หรือกฎหมาย
    • การไม่รายงานอุบัติการณ์ที่รับรู้ หรือที่น่าสงสัย
    • การทำรายงานที่ผิดทั้งๆ ที่รู้
    • การปฏิเสธไม่ร่วมมือกับการสอบสวน หรือ
    • การเพิกเฉยปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างจงใจของผู้จัดการ หรือการไม่กระทำการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับการละเมิด หรือข้อกังวล

    นอกจากนี้ ในกรณีของการละเมิดกฎหมาย หน่วยงานของรัฐบาล หรือศาลอาจกำหนดบทลงโทษทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา ต่ออัลคอน และ/หรือต่อบุคคล

    กำหนดให้มีการรับทราบ

    เราคาดหวังให้คุณเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์เป็นระยะ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว คุณจะได้รับการขอให้ยืนยันว่าคุณได้รับการฝึกอบรม อ่าน เข้าใจอย่างสมบูรณ์ และจะปฏิบัติตามความคาดหวังของจรรยาบรรณธุรกิจ และจะสร้างความไว้วางใจโดยการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล และบางครั้งคุณจะถูกถามเพื่อยืนยันว่าคุณได้รายงานผลประโยชน์ซ้อนทับที่เกิดขึ้นจริง หรืออาจเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณและผลประโยชน์ของอัลคอน

    โปรดอย่าลืมว่า ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญ...และมันเริ่มได้ที่ตัวคุณ

    กลุ่มคนยิ้มในที่ประชุม
    ผู้ชายที่นั่งอยู่ที่โต๊ะคุยกับคนที่นั่งตรงข้ามเขา

    การนำความซื่อสัตย์มาใช้ในทางปฏิบัติ

     ใช่ ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้กับพนักงานทุกคนของอัลคอนอย่างเสมอภาค

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!
     All Rights Reserved