Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Budowanie zaufania w społeczeństwie


Nasze zaangażowanie w budowanie zaufania poprzez uczciwość obejmuje bycie etycznym obywatelem świata. Nasze zaangażowanie w budowanie zaufania poprzez uczciwość obejmuje bycie etycznym obywatelem świata.

Budujemy zaufanie przez…


Budowanie zaufania przez bycie etycznym obywatelem świata

Działamy na rzecz wyższego dobra i wpływany na nasze społeczności na następujące sposoby:

  Jesteśmy dumni z naszej wieloletniej tradycji pomocy w realizacji niezaspokojonych potrzeb medycznych i społecznych. Za pośrednictwem fundacji i innych programów przekazujemy pieniądze i produkty uprawnionym organizacjom z przeznaczeniem na cele charytatywne. Wypełniamy w ten sposób naszą strategię przekazywania funduszy, a także wspieramy legalne działania na rzecz społeczności, w których prowadzimy działalność gospodarczą. Zapewniamy pomoc humanitarną i pomoc w sytuacjach kryzysowych, jak również wspieramy wolontariat naszych pracowników na rzecz organizacji społecznych. Aktywne zaangażowanie się i finansowa pomoc dla działań lokalnych wspólnot jest wyrazem naszej odpowiedzialnej postawy społecznej.

  Staramy się minimalizować wpływ działalności Alcon na środowisko naturalne poprzez stosowanie odpowiedzialnych procesów, procedur i praktyk, promujących efektywne wykorzystanie zasobów i ochronę środowiska. Instalujemy, utrzymujemy i monitorujemy systemy ochrony środowiska, aby utrzymać emisje z naszych zakładów w granicach określonych prawem. Na bieżąco oceniamy również ryzyko dla środowiska oraz wpływ na nie naszych obecnych i przyszłych działań biznesowych, takich jak opracowywanie nowego produktu, wejście na nowy rynek, przebudowa obiektów, tworzenie nowego procesu lub przejęcie firmy. Podczas budowy i modyfikacji zakładów promujemy również zrównoważone działania pod względem ochrony środowiska.

  W całym cyklu życia produktu, od jego opracowania i zaprojektowania poprzez produkcję i dystrybucję, jesteśmy zaangażowani w:

  • Ochronę zasobów naturalnych
  • ograniczanie, ponowne wykorzystanie oraz recykling odpadów i materiałów;
  • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz innych emisji, które mają wpływ na środowisko
  • Pozyskiwanie materiałów przyjaznych dla środowiska;
  • Ograniczanie odpadów poużytkowych oraz związanych z produkcją opakowań produktów, i
  • Przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych dotyczących środowiska.

  Zgodnie z Kodeksem Dostawców Alcon, oczekujemy od naszych partnerów takiego samego zaangażowania w przestrzeganie przepisów i ochronę środowiska.

  Wszyscy powinni być traktowani z godnością i szacunkiem, dlatego tak istotne jest respektowanie i promowanie podstawowych praw człowieka. Przestrzegamy praw pracowników, przepisów dotyczących zatrudniania i praw człowieka, a także zapobiegania pracy dzieci oraz współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi w jakiejkolwiek części naszej działalności biznesowej. Szanujemy prawo pracowników do swobodnego zrzeszania. 

  Bycie etycznym obywatelem świata oznacza również zaangażowanie w proces polityczny. Uczestniczymy w nim tylko przy wsparciu odpowiednio przeszkolonych współpracowników, postępujących zgodnie z zasadami firmy. Wsparcie na cele polityczne jest ściśle kontrolowane przez prawo i może być zabronione przez niektóre rządy. Nie wolno oferować, przekazywać, akceptować ani organizować wykorzystania jakichkolwiek funduszy firmy Alcon, jej mienia lub usług pracowników w celu wspierania kandydata na stanowisko polityczne, partii politycznej, urzędnika lub komitetu, chyba że jest to dozwolone obowiązującym prawem i odbywa się po uzyskaniu wcześniejszego pisemnego upoważnienia firmy.

  Zachęcamy pracowników do pełnego uczestnictwa jako osoby prywatne w legalnym procesie politycznym w poszczególnych krajach, stanach lub innych jednostkach politycznych. Indywidualne wsparcie udzielane partiom politycznym, kandydatom, wydarzeniom lub sprawom powinno być całkowicie dobrowolne. Nie wolno prowadzić działalności politycznej w czasie pracy lub na terenie firmy i należy wykorzystywać własne zasoby w celu jej wspierania. Alcon zachęca pracowników do komunikowania się z przedstawicielami rządu jako osoby prywatne, jednak nie należy angażować się w taką komunikację w imieniu Alcon, chyba że stanowi to element obowiązków służbowych.

  Każdego roku tysiące zaangażowanych pracowników firmy Alcon poświęca swój czas i umiejętności, aby pomóc sąsiadom i przyczynić się do  kreowania miasta przyjaznego mieszkańcom.

  pracownik budowlany uśmiechający się do kamery

  Uczciwość w działaniu

   Nie, nie wolno wykorzystywać środków finansowych firmy, obiektów lub innych zasobów w celu udzielenia osobistego wsparcia partii politycznej lub kandydatowi. Jeśli firma chce zorganizować takie wydarzenie w celach biznesowych, może to nastąpić tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez lokalne prawo i zostanie wcześniej zatwierdzone pisemnie przez prawnika firmy.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Budowanie zaufania poprzez odpowiedzialne stosowanie naszego Kodeksu

   Mamy obowiązek prowadzić naszą działalność w sposób uczciwy, a Kodeks stanowi integralną część projektu pomocy naszym pracownikom w spełnianiu tych oczekiwań. Kodeks stanowi podstawę globalnego programu Alcon dotyczącego etyki biznesu. To nie jest umowa i nie przyznaje żadnych szczególnych praw związanych z zatrudnieniem ani nie gwarantuje zatrudnienia. Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji Kodeksu, odwiedź wewnętrzną stronę dot. Globalnej Integralności i Etyki Biznesu (Global Integrity & Compliance) lub stronę Alcon.com.

   Powiązane zasady

   Kodeks jest uzupełniony bardziej szczegółowymi, globalnymi, regionalnymi i lokalnymi politykami oraz procedurami, które pomagają firmie spełniać wymogi prawne i oczekiwania społeczne w zakresie etycznego prowadzenia działalności. Bardziej restrykcyjne wymagania lokalne wynikające z przepisów prawa, Kodeksu branżowego lub innych mają pierwszeństwo przed wymogami niniejszego Kodeksu i procedur firmy. Wszelkie postanowienia Kodeksu i procedur firmy, które są bardziej rygorystyczne niż wymagania lokalne, mają pierwszeństwo.

   Działania naprawcze i dyscyplinarne

   Jesteśmy dumni z tego, co robimy i z wyzwań, jakie stawiamy sobie w Kodeksie oraz w powiązanych z nim procedurach. Bardzo poważnie traktujemy ich naruszenia.

    • naruszenia Kodeksu, polityki lub procedury firmy bądź prawa;
    • niezgłoszenia znanego lub podejrzewanego naruszenia;
    • świadomego dokonania fałszywego zgłoszenia;
    • odmowy współpracy podczas dochodzenia; lub
    • umyślnego lekceważenia przez przełożonego potencjalnego problemu lub niepodjęcia działań w celu jego rozwiązania.

    Ponadto, w przypadku naruszenia prawa, agencja rządowa lub sąd może nałożyć sankcje cywilne i/lub karne na firmę Alcon i/lub osoby fizyczne.

    Wymagane potwierdzenie przyjęcia do wiadomości

    Twoim obowiązkiem okresowe kończenie szkolenia z zakresu Kodeksu. Pod koniec szkolenia zostaniesz poproszony(-a) o potwierdzenie ukończenia szkolenia, zapoznania się, zrozumienia Kodeksu oraz, że będziesz przestrzegać obowiązków wynikających z treści Kodeksu, a także o budować zaufanir w oparciu o uczciwość i odpowiedzialność osobistą. Od czasu do czasu zostaniesz również poproszony(-a) o zaświadczenie, że zgłaszałeś(-aś) do firmy Alcon wszelkie faktyczne lub potencjalne konflikty interesów, które mogły zaistnieć pomiędzy Twoim osobistym interesem i interesem firmy Alcon.

    Pamiętaj... zaufanie ma znaczenie. Zacznij od siebie!

    grupa uśmiechniętych osób na spotkaniu
    Mężczyzna siedzący przy biurku rozmawiający z osobą siedzącą naprzeciwko niego.

    Uczciwość w działaniu

     All Rights Reserved