Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Budowanie zaufania na rynku


Wchodzenie w relacje z innymi podmiotami na rynku jest również budowaniem zaufania. Dokładamy wszelkich starań, aby postępować uczciwie we wszystkich naszych działaniach rynkowych, zgodnie z wymogami Kodeksu.

Budujemy zaufanie poprzez...


Budowanie zaufania dzięki produktom wysokiej jakości

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów, które są bezpieczne i efektywne, począwszy od badań i wynalazków, aż po produkcję i dystrybucję naszych produktów. Dokładamy również wszelkich starań, aby postępować zgodnie z zasadami firmy, mającymi na celu wspieranie jakości i bezpieczeństwa, a także zgodnie z wszelkimi związanymi z tym wymogami prawnymi.

Badania, rozwój i zatwierdzanie produktów

Wytwarzanie i jakość produktów

Zdarzenia niepożądane i reklamacje produktowe

Bezpieczeństwo produktu

Jesteśmy firmą, dla której innowacyjność ma kluczowe znaczenie.

Dwie osoby pracujące w fabryce.

Uczciwość w działaniu

  Nie, nigdy nie należy pomijać żadnego kroku w procesie produkcyjnym, bez względu na to, jak napięty jest termin. Nigdy nie należy lekceważyć wymogów dotyczących procesu produkcyjnego, także tych, które dotyczą bezpieczeństwa. Istotne jest przestrzeganie wszystkich procesów firmy, w zakresie których zostałeś(-aś) przeszkolony(-a), a także zgłaszanie wszelkich odstępstw. Zachęcamy również do rozmowy z przełożonym na temat możliwości usprawnienia procesów w przyszłości.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Budowanie zaufania poprzez odpowiedzialne prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość

  Jako spółka notowana na giełdzie mamy obowiązek prowadzenia księgowości i ewidencji, która odpowiedzialnie i rzetelnie odzwierciedla naszą sytuację finansową i transakcje biznesowe. Rzetelność naszych ksiąg i dokumentacji jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

  Rzetelność ksiąg i rejestrów

  Działamy na skalę globalną. Nasze księgi i rejestry muszą przedstawiać informacje o transakcjach firmowych w sposób terminowy, odpowiedzialny i zrozumiały. Dokumenty muszą być zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi i księgowymi, jak również z wewnętrzną polityką firmy Alcon, bez względu na to, gdzie transakcje mają miejsce. 

  Wymogi dot. tworzenia i zarządzania dokumentami w firmie Alcon:

  • przestrzegać obowiązujących procedur dotyczących wpisów i korekt w księgach i rejestrach firmowych; Prawidłowo księgować i terminowo składać rzetelne raporty dotyczące wydatków;
  • Przed zatwierdzeniem płatności lub zwrotu kosztów, zweryfikuj, czy wydatki są prawidłowe. Dokonaj zatwierdzenia tylko w przypadku zasadnych czynności i usług, które zostały podparte odpowiednim opisem lub dokumentacją, a także sprawdź jej spójność z warunkami wszelkich powiązanych umów, i
  • Nie wprowadzaj, nie wnioskuj ani nie udostępniaj żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd bądź sztucznych wpisów do dokumentów i rejestrów firmy Alcon. Nigdy nie próbuj ukrywać informacji w dokumentach stron, z którymi firma Alcon prowadzi współpracę. Jeśli zauważyłeś(-aś) lub podejrzewasz, że dokumenty związane z działalnością firmy Alcon mogą być fałszywe, wprowadzające w błąd lub sztuczne, zgłoś do bezzwłocznie poprzez proces dot. "wyrażania zdania", który został przedstawiony w niniejszym Kodeksie.

  Przechowywanie dokumentacji

  Oficjalną dokumentację firmową należy przechowywać przez okres wymagany stosowną globalną polityką Alcon oraz w poszanowaniu dodatkowych lokalnych wymogów prawnych. Nie wolno niszczyć, zmieniać, usuwać ani pozbywać się jakichkolwiek dokumentów i zapisów, których żąda lub wymaga organ państwowy albo podlegają one instrukcjom przechowywania wydanym przez dział prawny. Wymogi dot. przechowywania dokumentów firmy obowiązują dla całej dokumentacji handlowej firmy Alcon, w tym dla komunikacji, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona i/lub przechowywana na platformie lub urządzeniu firmy Alcon.

  Publiczne ujawnianie informacji

  Zobowiązujemy się do terminowego przekazywania właściwym organom państwowym rzetelnych, kompletnych i zgodnych z obowiązującymi przepisami sprawozdań. Obejmuje to, na przykład, okresowe składanie sprawozdań finansowych organom regulacyjnym oraz sprawozdawczość na temat przejrzystości działań. Osoby uczestniczące w ujawnianiu tych informacji muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych oraz procedur firmowych.

  Mężczyzna siedzący przy biurku w trakcie pracy przy komputerze.

  Uczciwość w działaniu

   Należy niezwłocznie poinformować firmę o zaistniałej sytuacji, jak opisano to w części „Zgłaszanie problemów” Kodeksu. Jeżeli klient zwróci produkty, zarówno on, jak i pracownicy działu sprzedaży mogliby otrzymać nienależne korzyści w postaci rabatów lub prowizji wynikających z wielkości sprzedaży, co może być uznane za oszustwo. W konsekwencji doprowadziłoby to do nieprawidłowości w wykazywaniu przychodów i należności w sprawozdaniach finansowych Alcon składanych w urzędach skarbowych. W przypadku ich istotnej wagi mogłoby skutkować to nałożeniem na Alcon grzywien lub kar pieniężnych.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Budowanie zaufania poprzez etyczne interakcje

   Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze interakcje były prowadzone w sposób odpowiedzialny I uczciwy.

    Angażujemy się w odpowiedzialne i uczciwe prowadzenie interakcji z klientami oraz innych praktyk biznesowych. Pracujemy w ściśle regulowanej branży, zatem ważne jest, aby pamiętać o podstawowych zasadach, którymi należy kierować się w działaniach na rynku. Przed podjęciem działań należy zadać sobie następujące pytania: 

    • Czy dobro pacjentów i konsumentów stawiasz na pierwszym miejscu?
    • Czy cel Twoich działań jest jasno określony i słuszny?
    • Czy współpracujesz z odpowiednimi osobami i instytucjami?
    • Czy prowadzisz badania we właściwym celu? 
    • Czy odpowiedzialnie przekazujesz fundusze i darowizny?

    Obowiązkowe jest przestrzeganie wymogów prawnych i branżowych oraz procedur firmy odnoszących się do interakcji z klientami oraz praktyk biznesowych.

    Angażujemy się w dynamiczną, uczciwą i zgodą z prawem konkurencję. Zależy nam na osiąganiu sukcesu biznesowego w oparciu o zalety naszych produktów i usług, profesjonalną obsługę klienta i konkurencyjne ceny. Oznacza to, że:

    • prezentujemy nasze produkty, usługi i programy sprzedaży w sposób jasny, uczciwy i bezpośredni; oraz 
    • nie angażujemy się i nie tolerujemy nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych i wprowadzających w błąd praktyk.
    • Nie przedstawiaj fałszywych informacji na swój temat, o firmie Alcon oraz o powiązaniach firmy Alcon, i 
    • Nie bierz udziału w skoordynowanych praktykach będących wynikiem świadomej, celowej współpracy pomiędzy firmą Alcon a innymi firmami w celu wyeliminowania lub ograniczenia działań konkurencji na danym rynku lub rynkach.

    W stosunku do naszych dostawców, dystrybutorów i podmiotów zewnętrznych działających w imieniu Alcon stosujemy te same standardy etyczne. Oczekujemy, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą przestrzegać zobowiązań zawartych w Kodeksie Dostawców Alcon.

    Przed zawarciem umowy z podmiotem zewnętrznym należy:

    • dokonać wyboru na podstawie zalet, jakości towarów lub usług i umiejętności zawodowych oraz reputacji tego podmiotu; oraz
    • Przestrzegaj obowiązujących procesów oceny osób (firm) trzecich, i
    • sprawdzić, czy w umowie zawarto zobowiązania podmiotu zewnętrznego do przestrzegania prawa i odpowiednich zasad firmy Alcon.

       
     W przypadku dostawców należy również:

    • działać w najlepszym interesie Alcon, nie pozwalając, aby jakiekolwiek prezenty lub inne interesy osobiste bądź rodzinne miały wpływ na decyzje biznesowe podejmowane w imieniu firmy; oraz
    • nie należy próbować wywierać niewłaściwego wpływu na jakiegokolwiek pracownika aktualnego lub potencjalnego dostawcy.

    W trakcie prowadzenia działalności biznesowej może zaistnieć potrzeba współpracy z pracownikami lub urzędnikami administracji regionalnej, krajowej, lokalnej, stanowej, okręgowej czy samorządowej. W krajach, w których istnieje publiczny system opieki zdrowotnej, pracownicy ochrony zdrowia mogą być uznawani za urzędników państwowych/osoby pełniące funkcje publiczne. 

    Od pracowników oczekujemy:

    • nawiązywania kontaktu z pracownikami administracji państwowej/osobami pełniącymi funkcje publiczne jedynie w przypadku, gdy należy to do ich obowiązków służbowych 
    • kierowania zapytań od pracowników administracji państwowej/osób pełniących funkcje publiczne do odpowiedniej osoby kontaktowej w firmie
    • nacechowanej szacunkiem współpracy z władzami regulacyjnymi 
    • przekazywania organom lub przedstawicielom administracji państwowej wyłącznie rzetelnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących Alcon; 
    • niepodejmowania działań, które można byłoby uznać za przekazywanie lub oferowanie niestosownych zachęt czy nagród związanych ze współpracą z firmą Alcon bądź przynoszących korzyści firmie Alcon; oraz
    • przestrzegania norm etycznych i ograniczeń prawnych odnoszących się do kontaktów z urzędnikami państwowymi/osobami pełniącymi funkcje publiczne (np. ograniczeń dotyczących oferowania lub zapewniania prezentów, posiłków, podróży, rozrywki, usług, płatności lub przedmiotów wartościowych).

    Obowiązkiem pracownika jest uzyskanie od osoby odpowiedzialnej lokalnie za etykę biznesu lub działu prawnego informacji na temat potencjalnych ograniczeń w tym zakresie.

    Zewnętrzna komunikacja dotycząca spraw biznesowych firmy Alcon może mieć wpływ na reputację i zaufanie, którym cieszy się nasza marka. Przekazując informacje, musimy pamiętać, aby komunikować się dokładnie, jasno i spójnie. Tylko niektórzy pracownicy są upoważnieni do kontaktów w naszym imieniu z pewnymi odbiorcami, na przykład z przedstawicielami mediów lub inwestorami.

    Nie wolno komunikować się publicznie w imieniu firmy Alcon, jeśli nie należy to do obowiązków służbowych danego pracownika. Wszelkie zapytania z zewnątrz należy kierować do działu komunikacji. 

    Popieramy korzystanie z mediów społecznościowych, jednak przy rozmowach na tematy związane z firmą Alcon, jej produktami i usługami, musisz z nich korzystać odpowiedzialnie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie. Pamiętaj, że dodawanie wpisów w dowolnym medium społecznościowym może spowodować niezamierzone konsekwencje zarówno dla Ciebie, jak i dla firmy Alcon.

    Dwie osoby stojące obok maszyn rozmawiają ze sobą.

    Uczciwość w działaniu

     Nie należy odpowiadać na żadne informacje zamieszczone publicznie, chyba że jesteś upoważnionym rzecznikiem firmy. Ważne jest, aby informować dział Corporate Affairs, wysyłając wiadomość na adres [email protected], aby rozważone mogły zostać odpowiednie działania następcze.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Budowanie zaufania poprzez etyczne transakcje

     Przeciwdziałanie korupcji

     Nie tolerujemy korupcji ani niczego, co mogłoby być postrzegane jako przekupstwo, w jakiejkolwiek formie. Korupcja może zniszczyć zaufanie i zaprzecza naszemu zobowiązaniu do uczciwości i szacunku dla naszych interesariuszy. 

     Nie wolno oferować, obiecywać, akceptować ani przekazywać niczego wartościowego (na przykład płatności, upominków, posiłków, podróży, rozrywki, pożyczek, usług lub darowizn) w celu niewłaściwego nakłaniania do podejmowania decyzji biznesowych związanych z produktami lub usługami Alcon lub nagradzania takich decyzji. Można oferować i zapewniać gościnność biznesową, np. skromne posiłki i przedmioty o symbolicznym charakterze, o ile są one zgodne z obowiązującymi zasadami firmy, wymogami prawnymi, kodeksami branżowymi i normami etycznymi, które dotyczą danego odbiorcy. Jeśli wymagają tego procedury Alcon, należy regularnie weryfikować partnerów zewnętrznych.
      

     Obrót papierami wartościowymi

     Od czasu do czasu podczas pracy możesz poznać pewne poufne informacje dotyczące firmy Alcon lub innej firmy. Jeśli informacja ta może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na cenę papierów wartościowych firmy Alcon lub innej firmy, w tym na cenę akcji i udziałów, stanowi ona istotną informację niejawną.

     Zakup, sprzedaż, handel lub przekazywanie papierów wartościowych jakiejkolwiek firmy, na temat której posiada się istotne informacje niejawne, jest nieetyczne i niezgodne z prawem. Dotyczy to także udzielania wskazówek innym osobom, które mogą podjąć decyzję inwestycyjną w oparciu o te informacje.  Należy przestrzegać zasad firmy, które mają zastosowanie do obrotu papierami wartościowymi. 

     Ograniczenia w handlu międzynarodowym

     Jesteśmy globalną firmą, która każdego dnia uczestniczy w handlu międzynarodowym. Biorąc udział w międzynarodowych transakcjach handlowych lub w transporcie międzynarodowym, należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i wymogów firmy, w tym szczegółowych zasad etyki handlowej:

     • Kontrola importu i eksportu – eksport (zarówno materialny, jak i niematerialny) oraz import firmy Alcon muszą być odpowiednio sklasyfikowane i wycenione oraz pozostawać w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami i ograniczeniami.
      • Wymagania mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów prawa i mają zastosowanie zarówno do transferów między oddziałami Alcon, jak i transferów między Alcon a podmiotami zewnętrznymi.
      • Jeśli w trakcie podróży planujesz przewóz towarów, profesjonalnych urządzeń lub innych produktów Alcon, można to zrobić tylko w sposób dozwolony przez prawo. Uzyskaj poradę i uprzednią zgodę od działu Export and Sanctions Trade Compliance ([email protected]) oraz od osoby na stanowisku Trade Compliance Manager w docelowym podmiocie zależnym.
     • Bojkoty – w przypadku zgłoszenia lub wniosku o bojkot danego kraju obowiązują firmowe wymogi dotyczące raportowania i akceptacji działań. Jest to prawda nawet jeśli firma Alcon nie odpowiada na lub nie stosuje się do żądania związanego z bojkotem. Pytania należy kierować bezpośrednio do zespołu Global Trade Compliance firmy Alcon ([email protected]).
     • Sankcje handlowe – niektóre rządy nakładają ograniczenia handlowe na kraje, terytoria, podmioty i osoby fizyczne. Należy się upewnić o dopuszczalności transakcji przed jej rozpoczęciem lub zobowiązaniem się do prowadzenia interesów z podmiotami, osobami, o których wiadomo lub co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą podlegać  sankcjom, ograniczeniom lub wykluczeniu przez rząd. Dotyczy to wszystkich rodzajów transakcji Alcon (takich jak badania, produkcja, zakupy, sprzedaż produktów, dotacje lub darowizny, podróże służbowe, transakcje finansowe itp.). W przypadku działań i transakcji dotyczących terytoriów lub stron objętych sankcjami należy uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę działu Global Trade Compliance ([email protected]). W razie konieczności należy stosować odpowiednie procedury weryfikacji partnerów zewnętrznych. 

     Kontener transportowy w doku załadunkowym.

     Uczciwość w działaniu

      Jeśli te informacje nie są jeszcze publicznie dostępne, nie można odpowiedzieć na pytanie znajomej. Jeśli nie masz pewności czy jest to informacja jawna, skontaktuj się z działem prawym.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!

      Musimy zawsze przestrzegać wymogów prawnych dotyczących importu i eksportu, ponieważ naruszenie tych przepisów może narazić nas na poważne ryzyko, w tym na grzywny i kary. Skontaktuj się z działem Global Trade Compliance, jak poradzić sobie w tej sytuacji.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved