Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Εμπιστοσύνη στην αγορά


Κάτι άλλο που μας βοηθά να χτίσουμε την εμπιστοσύνη είναι οι σχέσεις μας στην αγορά. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επιδεικνύουμε ακεραιότητα και δικαιοσύνη σε όλες μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην αγορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Κώδικα.

Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με…


Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με ποιοτικά προϊόντα

Από την έρευνα και τις εφευρέσεις μέχρι την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων μας, στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Επιδιώκουμε επίσης να συμμορφωνόμαστε με όλες τις εταιρικές πολιτικές που αφορούν στην ποιότητα και την ασφάλεια, καθώς και με όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις.

Έρευνα, ανάπτυξη και έγκριση προϊόντων

Παραγωγή και ποιότητα προϊόντων

Ανεπιθύμητες ενέργειες και καταγγελίες για προϊόντα

Ασφάλεια προϊόντων

Κινητήρια δύναμη της εταιρείας μας είναι η καινοτομία.

Δύο άτομα εργάζονται σε εργοστάσιο παραγωγής.

Ακεραιότητα στη Πράξη

  Όχι, ποτέ δεν πρέπει να παρακάμπτετε κανένα βήμα στη διαδικασία παραγωγής, όσο πιεστική και αν είναι η προθεσμία. Οι απαιτήσεις που αφορούν τη διαδικασία παραγωγής, όπως οι απαιτήσεις ασφαλείας, είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρέπει να ακολουθείτε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας για τις οποίες έχετε εκπαιδευτεί και να αναφέρετε τυχόν παρεκκλίσεις από αυτές. Επίσης, μπορείτε να συζητήσετε με το διευθυντή για πιθανές επιλογές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις διαδικασίες στο μέλλον.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Χτίζουμε την Εμπιστοσύνη με την Υπεύθυνη Τήρηση Αρχείων και την Υποβολή Αναφορών

  Ως εισηγμένη εταιρεία, έχουμε υποχρέωση να τηρούμε βιβλία και αρχεία που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση και τις επιχειρηματικές συναλλαγές μας με ακριβή και πλήρη στοιχεία. Η ακεραιότητα των βιβλίων και των αρχείων είναι επίσης σημαντική για την επιτυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση της εταιρείας.

  Ακρίβεια στα βιβλία και τα αρχεία μας

  Καθώς η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συναλλαγές της πρέπει να καταγράφονται εγκαίρως στα βιβλία και τα αρχεία της με ακριβή, πλήρη και κατανοητό τρόπο. Αυτά τα έγγραφα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες εξωτερικές νομικές και λογιστικές απαιτήσεις, καθώς και στις εσωτερικές πολιτικές της Alcon, όπου και αν γίνονται οι συναλλαγές. 

  Απαιτήσεις δημιουργίας και διαχείρισης εγγράφων στην Alcon:

  • Να ακολουθείτε τις ισχύουσες εταιρικές διαδικασίες για τις καταχωρήσεις και τις διορθώσεις στα βιβλία και τα αρχεία της εταιρείας. Να καταγράφετε ακριβή στοιχεία στις εκθέσεις δαπανών και να τις υποβάλλετε εγκαίρως
  • Πριν εγκρίνετε πληρωμές ή επιστροφές χρημάτων, βεβαιωθείτε ότι οι δαπάνες φαίνονται σωστές. Δώστε έγκριση μόνο για νόμιμες δραστηριότητες ή υπηρεσίες που υποστηρίζονται με επαρκή περιγραφή ή τεκμηρίωση και επαληθεύστε ότι συνάδουν με τους όρους οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης, και
  • Μην πραγματοποιείτε, ζητάτε από κάποιον άλλο να πραγματοποιήσει ή διευκολύνετε τυχόν ψευδείς, παραπλανητικές ή πλαστές καταχωρίσεις σε βιβλία ή αρχεία που σχετίζονται με την Alcon. Μην προσπαθήσετε ποτέ να αποκρύψετε πληροφορίες σε αρχεία μερών με τα οποία συνεργάζεται η Alcon. Αν δείτε ή υποψιάζεστε ότι ένα αρχείο που σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Alcon μπορεί να είναι ψευδές, παραπλανητικό ή πλαστό, αναφέρετέ το αμέσως μέσω της σχετικής διαδικασίας που περιγράφεται σε αυτόν τον Κώδικα.

  Διατήρηση αρχείων

  Πρέπει να διατηρείτε τα επίσημα αρχεία της εταιρείας για τη χρονική περίοδο που προβλέπεται από την παγκόσμια πολιτική διατήρησης αρχείων της Alcon. Επίσης, πρέπει να ανταποκρίνεστε σε οποιεσδήποτε πρόσθετες τοπικές νομικές απαιτήσεις. Δεν πρέπει να καταστρέφετε, να τροποποιείτε, να διαγράφετε ή να απορρίπτετε οποιαδήποτε έγγραφα ή αρχεία που ζητούνται ή απαιτούνται από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή ή που αποτελούν το αντικείμενο οποιωνδήποτε οδηγιών διατήρησης από το νομικό τμήμα. Οι απαιτήσεις διατήρησης εταιρικών αρχείων ισχύουν για όλα τα εταιρικά έγγραφα της Alcon, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα από το αν οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται ή/και αποθηκεύονται σε μια πλατφόρμα ή συσκευή της Alcon.

  Δημόσια γνωστοποίηση

  Είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε εκθέσεις στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές εγκαίρως, φροντίζοντας να είναι ακριβείς, πλήρεις και σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς. Για παράδειγμα, πρέπει να υποβάλλουμε περιοδικές γνωστοποιήσεις εσόδων στις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και αναφορές διαφάνειας. Εάν συμμετέχετε σε αυτές τις γνωστοποιήσεις, πρέπει να τηρείτε όλες τις ισχύουσες νομικές και εταιρικές απαιτήσεις.

  Άνδρας κάθεται σε γραφείο και εργάζεται σε έναν υπολογιστή.

  Ακεραιότητα στη Πράξη

   Πρέπει να αναφέρετε αμέσως το περιστατικό στην εταιρεία, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική ενότητα αυτού του Κώδικα. Εάν ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα, τόσο ο πελάτης όσο και το προσωπικό πωλήσεων μπορεί να έχουν λάβει αδικαιολόγητα οικονομικά οφέλη με τη μορφή έκπτωσης επί των πωλήσεων ή προμήθειας βάσει όγκου, κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί απάτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα έσοδα και οι απαιτήσεις που θα δήλωνε η Alcon στην αρμόδια αρχή κεφαλαιαγοράς θα περιείχαν λάθη. Μάλιστα, εάν αυτά τα λάθη ήταν σημαντικά, η κυβέρνηση θα επέβαλε στην Alcon πρόστιμα ή ποινές.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με ηθικές σχέσεις

   Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επιδεικνύουμε υπευθυνότητα και ακεραιότητα σε όλες τις σχέσεις μας. (Translator’s note: no change is needed in this translation.)

    Οι σχέσεις μας με τους πελάτες και οι άλλες επαγγελματικές πρακτικές που εφαρμόζουμε πρέπει να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Επειδή ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για τον κλάδο μας, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις ενέργειές σας στην αγορά. Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αναρωτηθείτε τα εξής: 

    • Δίνετε προτεραιότητα στους ασθενείς και τους καταναλωτές;
    • Ενεργείτε με σαφείς και ορθούς σκοπούς;
    • Συνάπτετε συμβάσεις με κατάλληλο τρόπο;
    • Κάνετε έρευνα για το σωστό λόγο; 
    • Κάνετε χρηματοδοτήσεις και δωρεές υπεύθυνα;

    Επίσης, πρέπει να τηρείτε τους νόμους, τους κώδικες του κλάδου και τις πολιτικές της εταιρείας που ισχύουν για τις σχέσεις μας με τους πελάτες και άλλες επαγγελματικές πρακτικές.

    Προσπαθούμε να ανταγωνιζόμαστε τις άλλες εταιρείες στην αγορά με δίκαιο και τυπικό τρόπο, καθώς και να διακρινόμαστε για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και τις ανταγωνιστικές μας τιμές. Αυτό σημαίνει ότι:

    • Παρουσιάζουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα προγράμματα πωλήσεών μας με σαφή, ειλικρινή και ευθύ τρόπο 
    • Δεν χρησιμοποιούμε και δεν ανεχόμαστε μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως αθέμιτες ή δόλιες πρακτικές
    • Μην παραποιείτε πληροφορίες σχετικά με εμάς, την Alcon, ή τη σχέση μας με την Alcon 
    • Μη συμμετέχετε σε συντονισμένες πρακτικές που αποσκοπούν σε εκούσια, σκόπιμη συνεργασία μεταξύ της Alcon και άλλων εταιρειών με σκοπό την εξάλειψη ή τον περιορισμό του ανταγωνισμού σε μια συγκεκριμένη αγορά ή συγκεκριμένες αγορές.

    Απαιτούμε από τους προμηθευτές, τους διανομείς και τα τρίτα μέρη που ενεργούν εκ μέρους της Alcon να επιδεικνύουν την ίδια ακεραιότητα με εμάς. Θέλουμε οι προμηθευτές και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες να τηρούν τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Τρίτων Μερών της Alcon.

    Όταν πρόκειται να συνάψετε σύμβαση με ένα τρίτο μέρος:

    • Χρησιμοποιήστε ως κριτήριο της επιλογής σας την αξία, την ποιότητα των υπηρεσιών ή/και τα επαγγελματικά προσόντα και τη φήμη του τρίτου μέρους
    • Ακολουθείτε τις ισχύουσες εταιρικές διαδικασίες ελέγχου τρίτων μερών
    • Επαληθεύστε ότι η σύμβαση περιέχει διατάξεις που διευκρινίζουν την υποχρέωση του τρίτου μέρους να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές της Alcon.

       
     Στη περίπτωση των προμηθευτών, πρέπει επίσης:

    • Να ενεργείτε με βάση το συμφέρον της Alcon και να μην αφήνετε τυχόν δώρα ή άλλα προσωπικά ή οικογενειακά συμφέροντα να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνετε εκ μέρους της Alcon
    • Να μην προσπαθείτε να ασκήσετε ανάρμοστη επιρροή σε οποιονδήποτε εργαζόμενο ενός υπάρχοντος ή πιθανού προμηθευτή

    Στο πλαίσιο της εργασίας σας για την Alcon, μπορεί να έρθετε σε επαφή με δημόσιους λειτουργούς περιφερειακών, εθνικών ή τοπικών φορέων. Σε χώρες που έχουν εθνικό ή δημόσιο σύστημα υγείας, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να θεωρηθούν δημόσιοι λειτουργοί. 

    Τι ζητάμε από εσάς:

    • Να έρχεστε σε επαφή με δημόσιους λειτουργούς εκ μέρους της Alcon, μόνο εφόσον αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας 
    • Να παραπέμπετε τα ερωτήματα των δημόσιων λειτουργών στο αρμόδιο άτομο από την εταιρεία
    • Να συνεργάζεστε και να αντιμετωπίζετε με σεβασμό τις κυβερνητικές αρχές που θέτουν τους κανόνες για τα προϊόντα και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες 
    • Όταν υποβάλλετε πληροφορίες της Alcon σε κυβερνητικούς φορείς ή εκπροσώπους, φροντίζετε να είναι ακριβείς, πλήρεις και όχι παραπλανητικές 
    • Να μην προβαίνετε σε ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι δίνετε ή προσφέρετε κάποιο ανάρμοστο κίνητρο ή ανταμοιβή για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με την Alcon ή για μια συγκεκριμένη ενέργεια που ωφελεί την Alcon
    • Να συμμορφώνεστε με όλα τα ηθικά πρότυπα και τους νομικούς περιορισμούς που ισχύουν για τις επαφές σε με δημόσιους υπαλλήλους (όπως περιορισμοί όσον αφορά την προσφορά δώρων, γευμάτων, ταξιδιών, διασκέδασης, υπηρεσιών, πληρωμών ή αντικειμένων αξίας σε δημόσιους υπαλλήλους, αναδόχους και εκπροσώπους).

    Οφείλετε να συμβουλεύεστε τον τοπικό υπεύθυνο συμμόρφωσης ή ένα δικηγόρο της εταιρείας σχετικά με τους νόμους και τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

    Οι εξωτερικές μας επικοινωνίες σχετικά με τα επιχειρηματικά θέματα της Alcon μπορούν να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει γύρω από το όνομα και τη φήμη της εταιρείας μας. Θεωρούμε σημαντικό να παρέχουμε πληροφορίες με ακρίβεια, σαφήνεια και συνέπεια. Μόνο συγκεκριμένοι συνεργάτες μπορούν να μιλούν εκ μέρους μας σε εξωτερικό κοινό όπως τα ΜΜΕ ή με κάποιον επενδυτή.

    Δεν πρέπει να μιλάτε εκ μέρους της Alcon σε εξωτερικό κοινό, εάν αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας. Οποιοδήποτε ερώτημα που λαμβάνετε από εξωτερικό κοινό πρέπει να παραπέμπεται στο αρμόδιο άτομο από την εταιρεία. 

    Ενώ υποστηρίζουμε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σας ζητούμε να τα χρησιμοποιείτε υπεύθυνα και να τηρείτε τις πολιτικές της εταιρείας όταν συζητάτε θέματα, προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την Alcon. Έχετε υπόψη σας ότι οι αναρτήσεις σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες τόσο για εσάς όσο και για την Alcon.

    Δύο άνθρωποι στέκονται δίπλα σε μηχανήματα και συνομιλούν.

    Ακεραιότητα στη Πράξη

     Δεν πρέπει να απαντάτε σε καμία πληροφορία που δημοσιεύεται ή αναρτάται δημόσια, εκτός αν είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ενημερώνετε το Τμήμα Εταιρικής Επικοινωνίας στη διεύθυνση [email protected], ώστε να κρίνουμε αν πρέπει να προβούμε σε κάποια ενέργεια.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με ηθικές συναλλαγές

     Όχι στη δωροδοκία

     Δεν ανεχόμαστε τη δωροδοκία ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί δωροδοκία σε οποιαδήποτε μορφή. Η δωροδοκία θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη, ενώ δεν συνάδει με τη δέσμευσή μας να επιδεικνύουμε ακεραιότητα και σεβασμό. 

     Δεν πρέπει να προσφέρετε, να υπόσχεστε, να εγκρίνετε ή να παρέχετε οτιδήποτε έχει χρηματική αξία (π.χ. πληρωμές, δώρα, γεύματα, ταξίδια, διασκέδαση, δάνεια, υπηρεσίες ή δωρεές) ως κίνητρο ή ανταμοιβή για επιχειρηματικές αποφάσεις που σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες της Alcon. Σε ένδειξη ευγένειας, μπορείτε να προσφέρετε μικρά γεύματα και συμβολικά αντικείμενα, μόνο εφόσον δεν αντιβαίνουν στις πολιτικές της εταιρείας, τις νομικές απαιτήσεις, τους κώδικες του κλάδου και τα ηθικά πρότυπα που σχετίζονται με τον παραλήπτη. Επίσης, πρέπει να ακολουθείτε τις διαδικασίες ελέγχου τρίτων μερών της Alcon, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας.
      

     Συναλλαγές χρεογράφων

     Στο πλαίσιο της εργασίας σας, μπορεί να μάθετε κάποια εμπιστευτική πληροφορία που αφορά την Alcon ή μια άλλη εταιρεία. Αν αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά, την τιμή των χρεογράφων, όπως των μετοχών και των ομολόγων, της Alcon ή της άλλης εταιρείας θεωρείται σημαντική, μη δημόσια πληροφορία.

     Είναι αντιδεοντολογικό και παράνομο να αγοράζετε, να πωλείτε, να ανταλλάσσετε ή να δωρίζετε χρεόγραφα οποιασδήποτε εταιρείας για την οποία γνωρίζετε κάποια σημαντική, μη δημόσια πληροφορία, καθώς και να επηρεάζετε άλλους που μπορεί να  λάβουν μια επενδυτική απόφαση βασιζόμενοι σε αυτήν την πληροφορία. 

     Διεθνείς εμπορικοί περιορισμοί

     Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία που πραγματοποιεί διεθνείς εμπορικές συναλλαγές σε καθημερινή βάση. Εάν συμμετέχετε σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές ή εάν μεταφέρετε προϊόντα της Alcon διεθνώς για επιχειρηματικούς σκοπούς, πρέπει να τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και τις απαιτήσεις της εταιρείας, όπως τις αναλυτικές πολιτικές εμπορικής συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εξής:

     • Έλεγχοι εισαγωγών και εξαγωγών – Όλες οι εξαγωγές (τόσο υλικές όσο και άυλες) και οι εισαγωγές της Alcon πρέπει να ταξινομούνται και να αποτιμώνται σωστά, καθώς και να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
      • Οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοπική νομοθεσία, ενώ ισχύουν τόσο για τις μεταφορές μεταξύ θυγατρικών εταιρειών της Alcon όσο και για τις μεταφορές μεταξύ της Alcon και τρίτων μερών.
      • Εάν σκοπεύετε να μεταφέρετε εμπορικά αγαθά, επαγγελματικό εξοπλισμό ή άλλα αγαθά που σχετίζονται με την Alcon σε ένα ταξίδι σας, μπορείτε να το κάνετε μόνο εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία. Πάρτε τη συμβουλή και την έγκριση του Τμήματος Εμπορικής Συμμόρφωσης για Θέματα Εξαγωγών και Κυρώσεων ([email protected]), καθώς και του Διευθυντή Εμπορικής Συμμόρφωσης της θυγατρικής εταιρείας προορισμού.
     • Εμπορικός αποκλεισμός (μποϊκοτάζ) – Για να διαχειριστείτε ένα αίτημα ή ερώτημα μιας χώρας σε εμπορικό αποκλεισμό, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσετε την έγκριση της εταιρείας. Αυτό ισχύει ακόμη και αν η Alcon δεν απαντήσει ή δεν ικανοποιήσει το αίτημα για τον εμπορικό αποκλεισμό. Για τυχόν ερωτήσεις, απευθυνθείτε στο Τμήμα Παγκόσμιας Εμπορικής Συμμόρφωσης ([email protected]).
     • Εμπορικές κυρώσεις – Ορισμένες κυβερνήσεις επιβάλλουν εμπορικούς περιορισμούς σε χώρες, περιοχές, οντότητες και άτομα. Επαληθεύστε ότι οι συναλλαγές επιτρέπονται πριν προβείτε ή αναλάβετε να πραγματοποιήσετε επιχειρηματικές δραστηριότητες με οντότητες ή άτομα που γνωρίζετε ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι μπορεί να υποστούν κύρωση,  περιορισμό ή απαγόρευση από μια κυβέρνηση. Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους συναλλαγών της Alcon (π.χ. έρευνα, παραγωγή, αγορές από προμηθευτές, πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας, χορηγίες ή δωρεές, επαγγελματικά ταξίδια, οικονομικές συναλλαγές κ.λπ). Για να γίνουν δραστηριότητες και συναλλαγές με περιοχές ή μέρη που έχουν υποστεί κύρωση, πρέπει να έχει δοθεί προηγουμένως έγγραφη έγκριση από το τμήμα Παγκόσμιας Εμπορικής Συμμόρφωσης της Alcon ([email protected]). Κατά περίπτωση, πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου τρίτων μερών. 

     Εμπορευματοκιβώτιο σε ράμπα φορτοεκφόρτωσης.

     Ακεραιότητα στη Πράξη

      Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι ήδη δημοσιοποιημένες, δεν πρέπει να απαντήσετε στην ερώτηση της φίλης σας. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι αν είναι δημοσιοποιημένες, απευθυνθείτε σε ένα δικηγόρο της εταιρείας.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!

      Πάντα πρέπει να τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Εάν παραβιάσουμε αυτούς τους νόμους, μπορεί να αντιμετωπίσουμε σοβαρές επιπτώσεις, όπως πιθανά πρόστιμα και ποινές. Για να μάθετε ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπο να διαχειριστείτε την κατάσταση, απευθυνθείτε το Τμήμα Παγκόσμιας Εμπορικής Συμμόρφωσης.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved