Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bizalom kiépítése a piacon


A bizalom kiépítésének egy másik módját jelentik a többi piaci résztvevővel fenntartott kapcsolatok. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tisztességesen cselekedjünk és igazságosan végezzük a tevékenységeinket minden üzleti területen a piacon, a jelen Kódex elvárásainak megfelelően.

Bizalmat építünk ki a következők által:...


Bizalmat építünk ki a minőségi termékek által

A kutatástól és a találmányoktól kezdve a fejlesztésen és a gyártáson át egészen a termékeink forgalmazásáig elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan termékeket biztosítsunk, amelyek biztonságosak és hatékonyak, és hogy minden vonatkozó jogi követelménynek és vállalati irányelvnek megfeleljünk, amelyek célja a minőség és a biztonság támogatása.

Kutatás, fejlesztés és termékek jóváhagyása

A termékek gyártása és minősége

Mellékhatások és termékekkel kapcsolatos panaszok

Termékbiztonság

Olyan vállalat vagyunk, amelynek az innováció a mozgatóereje

Két ember egy gyártóüzemben dolgozik.

Tisztesség a gyakorlatban

  Nem, a gyártási folyamat egyetlen lépését sem szabad soha kihagyni, függetlenül attól, hogy mennyire szoros a határidő. A gyártási folyamatra vonatkozó előírásokat, a biztonsággal kapcsolatosakat is beleértve, soha nem szabad megsérteni. Fontos, hogy kövesse az összes vállalati folyamatot, amelyre kiképezték, és jelentsen minden eltérést. Emellett a felettesével is nyugodtan beszélgethet a folyamatok jövőbeli fejlesztéseit illetően.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Bizalmat építünk ki a felelősségteljes nyilvántartás és jelentéstétel által

  Nyilvánosan forgalmazott részvényekkel rendelkező vállalatként kötelességünk olyan könyvelést és feljegyzéseket vezetnünk, amelyek pontosan és teljes mértékben tükrözik a pénzügyi helyzetünket és üzleti tranzakcióinkat. Emellett a könyvelésünk és feljegyzéseink feddhetetlensége szintén kulcsfontosságú a vállalat sikeres és hatékony irányításához.

  A könyvelés és a feljegyzések pontossága

  Mivel a tevékenységeinket globálisan végezzük, a vállalati könyvelésünknek és feljegyzéseinknek megfelelő időben és pontos, teljes és érthető módon kell tükrözniük a vállalati tranzakciókat. Ezeknek a dokumentumoknak meg kell felelniük a vonatkozó külső jogi és könyvviteli előírásoknak, valamint az Alcon belső irányelveinek, függetlenül attól, hogy az adott tranzakciókra hol kerül sor. 

  Az Alcon dokumentumainak létrehozására és kezelésére vonatkozó követelmények:

  • köteles követni a vonatkozó vállalati eljárásokat a vállalati könyvelésben és feljegyzésben létrehozott feljegyzésekre és javításokra vonatkozóan, köteles megfelelőképpen feljegyezni és leadni a költségjelentéseket, amelyeknek pontosaknak és időben biztosítottaknak kell lenniük, Köteles megfelelőképpen feljegyezni és leadni a költségjelentéseket, amelyeknek pontosaknak és időben biztosítottaknak kell lenniük,
  • A kifizetések vagy visszatérítések jóváhagyása előtt ellenőrizze, hogy a kiadások megfelelőnek tűnnek-e. Csak olyan jogszerű tevékenységekre vagy szolgáltatásokra adjon jóváhagyást, amelyeket megfelelő leírás vagy dokumentáció támaszt alá, és ellenőrizze, hogy azok megfelelnek-e a kapcsolódó szerződés feltételeinek, és
  • Ne készítsen, kérjen vagy segítsen elő hamis, félrevezető vagy nem valós feljegyzéseket az Alconhoz kapcsolódó könyvelésbe vagy nyilvántartásokba. Soha ne próbálja meg eltitkolni az információkat azon felek nyilvántartásaiban, akikkel az Alcon üzleti kapcsolatban áll. Ha azt látja vagy gyanítja, hogy az Alcon üzleti tevékenységével kapcsolatos bejegyzése hamis, félrevezető vagy nem valós lehet, haladéktalanul jelentse azt a jelen Kódexben ismertetett felszólalási folyamaton keresztül.

  Feljegyzések megőrzése

  Ön köteles a hivatalos vállalati feljegyzéseket azon időtartamig megtartani, amelyet az Alcon globális feljegyzésmegőrzési irányelve előír, valamint köteles minden esetleges további helyi jogi követelménynek is megfelelni. Tilos az Ön számára bármely olyan dokumentumot vagy feljegyzést megsemmisíteni, módosítani, törölni vagy hulladékba helyezni, amelyet bármely kormányzati hatóság kér vagy előír, vagy amelyre a jogi részlegtől származó megtartási utasítások vonatkoznak. A vállalati iratmegőrzési követelmények minden Alcon üzleti dokumentumra vonatkoznak, beleértve az elektronikus kommunikációt is, függetlenül attól, hogy a kommunikáció Alcon platformon vagy eszközön zajlott és/vagy azon tárolták-e vagy sem.

  Nyilvános közzétételek

  Kötelesek vagyunk megfelelő időben olyan jelentéseket benyújtani a vonatkozó kormányzati hatóságoknak, amelyek pontosak, teljesek, valamint megfelelnek a vonatkozó szabályozásoknak. Ez magában foglalja többek között a szabályozó hatóságokhoz leadott, időszakos pénzügyi jelentéseket, valamint az átláthatósági jelentéseket. Ha Ön részt vesz ezen közzétételek létrehozásában, akkor köteles minden vonatkozó jogi és vállalati előírást követni.

  Egy férfi ül az asztalnál és a számítógépen dolgozik.

  Tisztesség a gyakorlatban

   Azonnal jelentést kell tennie a helyzetről a vállalat felé, a jelen Kódex felszólalással (“speak up”) kapcsolatos részének megfelelően. Ha az ügyfél valóban visszaküldi a termékeket, akkor mind az ügyfél, mind az értékesítési személyzet esetében előfordulhat, hogy méltánytalan pénzügyi előnyökre tettek szert mennyiségalapú értékesítési kedvezmények vagy jutalék formájában, ami esetlegesen csalásnak tekinthető. Ez az árbevétel és az esedékességek terén is hibásan jelenthet meg az Alcon azon pénzügyi kimutatásaiban, amelyeket az értékpapír-hatóságoknak kell leadni, és ha ezek az eltérések lényegiek, az az Alcon vállalatot sújtó kormányzati bírságokhoz vagy büntetésekhez vezethet.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Bizalmat építünk ki az etikus kapcsolattartás által

   Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy minden tevékenységünket felelősségteljesen és tisztességesen végezzük.

    Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az ügyfelekkel való kapcsolattartást és más szakmai gyakorlatokat felelősségteljesen és tisztességesen végezzük. Mivel nagymértékben szabályozott iparágban végezzük a tevékenységünket, fontos, hogy szem előtt tartson bizonyos fontos alapelveket, amelyek útmutatást adnak a piacon végzett tevékenységeihez. Mielőtt cselekedne, tegye fel magának a következő kérdéseket: 

    • A pácienseket és a fogyasztókat helyezi az első helyre?
    • Egyértelmű és megfelel? céllal cselekszik?
    • Megfelel? módon végzi a feladatait?
    • A helyes okból végez kutatást? 
    • Felelősségteljesen biztosít finanszírozást és adományokat?

    Emellett köteles követni a törvényi és iparági szabványokkal kapcsolatos előírásokat és az ügyfelekkel való kapcsolattartásra vonatkozó vállalati irányelveket és egyéb szakmai gyakorlatokat.

    Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tisztességesen és az előírásoknak megfelelő módon vegyünk részt a piaci versenyben, és az üzleti sikereinket a termékeknek és szolgáltatásoknak, a kiváló ügyfélszolgálatnak és a versenyképes áraknak köszönhetően érjük el. Ez a következőket jelenti:

    • a termékeinket, szolgáltatásainkat és értékesítési programjainkat egyértelmű, őszinte és egyenes módon mutatjuk be, valamint 
    • nem alkalmazunk tisztességtelen módszereket a piaci versenyben, és nem is tűrünk el ilyeneket, a tisztességtelen vagy félrevezető gyakorlatokat is ideértve.
    • Ne állítson hamis információkat magunkról, az Alconról vagy az Alcon kapcsolatainkról és 
    • Ne vegyen részt olyan összehangolt gyakorlatokban, amelyek az Alcon és más vállalatok közötti megfontolt, szándékos együttműködést tükrözik egy bizonyos piacon vagy piacokon a verseny megszüntetése vagy korlátozása céljából.

    A beszállítóinkkal, forgalmazóinkkal és az Alcon nevében történő eljárásra vonatkozóan szerződésben álló külső felekkel szemben ugyanolyan szigorú, tisztességes eljárásra vonatkozó elvárásokat támasztunk, mint önmagunkkal szemben. Elvárjuk a beszállítóinktól és üzleti partnereinktől, hogy betartsák az Alcon Külső felek magatartási kódexe című dokumentumában foglalt kötelezettségeket.

    Mielőtt külső féllel lépne szerződésre, köteles biztosítani az alábbiakat:

    • a választását a külső fél kiválóságára, áruinak és szolgáltatásainak minőségére és/vagy szakmai képességeire és hírnevére kell alapoznia, valamint
    • Kövesse az alkalmazandó vállalati harmadik fél által végzett szűrési folyamatokat, és
    • ellenőriznie kell, hogy a szerződésben szerepelnek-e megfelelő intézkedések, amelyek tükrözik a külső fél azzal kapcsolatos kötelezettségét, hogy a törvényi előírásoknak és az Alcon irányelveinek megfelelően cselekedjen.

       
     A beszállítók esetében ezenkívül a következőket is biztosítania kell:

    • az Alcon érdekeinek megfelelően kell intézkednie, és nem szabad engednie, hogy bármilyen ajándék vagy egyéb személyes vagy családi érdek befolyásolja az Alcon nevében meghozott üzleti döntéseit, valamint
    • a meglévő vagy potenciális beszállító egyetlen alkalmazottjára sem gyakorolhat helytelen befolyást.

    Az Alcon üzletmenetének folytatása során regionális, nemzeti, tartományi, állami, megyei vagy helyi kormányzati alkalmazottakkal vagy képviselőkkel léphet kapcsolatba. Az olyan országokban, ahol nemzeti vagy közegészségügyi rendszert használnak, az egészségügyi szakembereket is kormányzati képviselőknek lehet tekinteni. 

    A következőket várjuk el Öntől:

    • kizárólag akkor kezdeményezzen kapcsolattartást kormányzati alkalmazottakkal vagy képviselőkkel az Alcon nevében, ha ez a kiosztott munkaköri kötelességének részét képezi, 
    • a kormányzati alkalmazottaktól vagy képviselőktől származó kéréseket továbbítania kell a megfelelő vállalati kapcsolattartóhoz válaszadás céljára,
    • tiszteletteljesen kell együttműködnie a termékeink és üzleti tevékenységeink szabályozását végző kormányzati hatóságokkal, 
    • amikor az Alcon vállalattal kapcsolatos adatokat küld el kormányzati jogi személyeknek vagy képviselőknek, akkor kizárólag pontos, teljes és nem félrevezető adatokat küldjön el, 
    • semmi olyat nem tehet, amely helytelen ösztönzés vagy díjazás biztosításának vagy felajánlásának tekinthető az Alcon vállalattal folytatott üzletvitelért vagy az Alcon számára előnyös tevékenységért cserébe, valamint
    • meg kell felelnie minden vonatkozó etikai szabványnak és törvényi korlátozásnak, amelyek a kormányzati képviselőkkel vagy köztisztviselőkkel folytatott kapcsolattartásra vonatkozóan érvényes (például ajándékok, étkezések, utazás, szórakozás, szolgáltatások, kifizetések vagy értéktárgyak kormányzati alkalmazottak, alvállalkozók és ügynökök számára történő felajánlására vagy biztosítására vonatkozó korlátozások).

    Az Ön felelőssége kikérnie a helyi megfelelőségi hivatalnok vagy a vállalat egyik jogászának tanácsát, hogy meghatározhassa, milyen törvényi szabályozások és korlátozások vannak érvényben.

    Az Alcon üzleti ügyeivel kapcsolatos külső kommunikáció hatással lehet a vállalati márkánkkal és hírnevünkkel kapcsolatosan kiépített bizalomra. Fontos számunkra, hogy a kommunikációnk egyértelmű és következetes legyen, amikor információkat közlünk. Kizárólag adott munkatársaink jogosultak külső kommunikációt folytatni a nevünkben különféle közönségekkel, például a médiával vagy befektetőkkel.

    Ön nem folytathat külső kommunikációt az Alcon nevében, ha ez nem képezi a munkaköri kötelességei részét. Az Ön által kapott külső kéréseket továbbítania kell a megfelelő vállalati kapcsolattartónak. 

    Bár támogatjuk a közösségi oldalak használatát, az Alcon vállalattal kapcsolatos témák, termékek és szolgáltatások megvitatása során felelősségteljesen és a vállalati irányelvekkel összhangban kell eljárnia. Ne feledje, hogy bármely közösségi médiaplatformon történő posztolás nem kívánt következményekkel járhat mind Önre, mind az Alconra nézve.

    Két ember áll a gép mellett és beszélget.

    Tisztesség a gyakorlatban

     Nem szabad válaszolnia semmilyen nyilvánosan közzétett információra, hacsak nem Ön a vállalat egyik meghatalmazással rendelkező szóvivője. Fontos azonban, hogy tájékoztassa a Vállalati ügyekért felelős osztályt a [email protected] címen, hogy a megfelelő nyomon követési intézkedéseket meg lehessen hozni.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Bizalmat építünk ki az etikus tranzakciók által

     Korrupcióellenesség

     A megvesztegetést és a megvesztegetésként kapható egyéb dolgokat semmilyen formában nem tűrjük el. A megvesztegetés ronthatja a bizalmat, és ellentétes az érdekelt felekkel való tisztességes és tiszteletteljes bánásmóddal kapcsolatos elköteleződésünkkel. 

     Tilos az Ön számára bármilyen értéket (pl. kifizetést, ajándékot, étkezést, utazást, szórakozást, kölcsönt, szolgáltatást vagy adományt) helytelen módon felajánlani, odaígérni, jóváhagyni vagy biztosítani, azzal a céllal, hogy tisztességtelen módon elősegítse az Alcon termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti döntéseket. Bizonyos üzleti gesztusokat, pl. szerény étkezéseket és névleges tárgyakat kizárólag abban az esetben ajánlhat fel és biztosíthat, ha ez megfelel a vonatkozó vállalati irányelveknek, valamint a törvényi előírásoknak, iparági szabványoknak és etikai szabványoknak, amelyek a kedvezményezettre vonatkozóan érvényben vannak. Emellett az Alcon külső felekre vonatkozó szűrési eljárását is követnie kell, ha a vállalati eljárások szükségessé teszik.
      

     Értékpapír-kereskedelem

     Munkája végzése során időről időre bizonyos bizalmas információkhoz juthat az Alconra vagy egy másik vállalatra vonatkozóan. Ha ez az információ pozitív vagy negatív hatással lehet az Alcon vagy a másik vállalat értékpapírjainak árfolyamára, beleértve a részvényeket és a kötvényeket, akkor az lényeges, nem nyilvános információnak minősül.

     Etikátlan és törvénytelen olyan vállalatok értékpapírjait megvásárolni, eladni, értékesíteni vagy adományozni, amellyel kapcsolatban anyagi, nem publikus információkkal rendelkezik,  valamint olyan egyéb személyeknek tippet adni, akik ezen információ alapján hozhatnak meg döntéseket. 

     Nemzetközi kereskedelmi korlátozások

     Globális vállalat vagyunk, amely nap mint nap nemzetközi kereskedelemben vesz részt. Ha Ön nemzetközi kereskedelmi tranzakciókban vesz részt, vagy bármely Alcon termék nemzetközi szállítását végzi, akkor köteles minden vonatkozó törvénynek és vállalati előírásnak megfelelni, a következő témákat érintő, részletes kereskedelmi megfelelőségi irányelveket is ideértve:

     • bBehozatali és kiviteli szabályozások – minden (tárgyi és immateriális) Alcon-exportot és -importot megfelelőképpen osztályozni és értékelni kell, és minden behozatali és kiviteli követelménynek és korlátozásnak meg kell felelnie.
      • A követelmények a helyi törvényhozástól függően különbözhetnek, és alkalmazhatók mind az Alcon affilált vállalatai közötti, mind az Alcon és külső felek közötti továbbításokra egyaránt.
      • Ha azt tervezi, hogy kereskedelmi árukat, professzionális berendezéseket vagy az Alcon vállalattal kapcsolatos árukat fog magával vinni az utazása során, akkor ezt kizárólag a törvény által megengedett módon teheti meg. Ki kell kérnie a Kiviteli és szankciókkal kapcsolatos kereskedelmi megfelelőségi munkatársak, valamint az úti cél leányvállalatának Kereskedelmi megfelelőségi vezetőjének tanácsát ([email protected]), és meg kell szereznie a jóváhagyásukat.
     • Bojkottok – meg kell felelnie a vállalati jelentéstételi és jóváhagyási követelményeknek, mielőtt egy ország bojkottálásával kapcsolatos kérelemre vagy kérésre reagálna. Ez akkor is igaz, ha az Alcon nem válaszol a bojkottkérelemre, vagy nem tesz eleget annak. A kérdéseket közvetlenül az Alcon globális kereskedelmi megfelelésért munkatársaihoz kell intézni ([email protected]).
     • Kereskedelmi szankciók – számos kormány kereskedelmi korlátozásokat vezet be adott országokra, területekre, jogi személyekre és személyekre vonatkozóan. Önnek ellenőriznie kell, hogy a tranzakciók engedélyezettek-e, mielőtt olyan jogi személyekkel vagy személyekkel folytat vállalati üzletmenetet, akiről tudja vagy akivel kapcsolatban joga van feltételezni, hogy szankció,  korlátozás vagy kormányzati tilalom alá tartozhat. Ez az Alcon- tranzakciók összes típusára igaz (pl. kutatás, gyártás, beszállítóktól való beszerzések, vállalati termékek értékesítése, ösztöndíjak vagy adományok, üzleti utak, pénzügyi tranzakciók stb.). Az összes olyan tevékenységre és tranzakcióra vonatkozóan meg kell szerezni az Alcon Globális kereskedelmi megfelelőségi munkatársainak előzetes írásos jóváhagyását, amely szankció alá tartozó területeket vagy feleket foglal magában ([email protected]). A szükséges esetekben követnie kell a külső felek szűrésével kapcsolatos vonatkozó eljárásokat. 

     Szállítókonténer egy rakodóállomáson.

     Tisztesség a gyakorlatban

      Ha ez az információ nem ismert nyilvánosan, akkor nem helyes válaszolnia a barátja kérdésére. Ha nem biztos abban, hogy nyilvános-e, kérje ki a vállalat egyik jogászának véleményét.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!

      Minden esetben kötelesek vagyunk a behozatali és kiviteli törvényi követelményeknek megfelelően intézkedni, mert ezen törvények megsértése súlyos kockázatnak tehet ki minket, az esetleges bírságokat és büntetéseket is ideértve. Forduljon a Globális kereskedelmi megfelelőségi munkatársakhoz a helyzet leghatékonyabb kezelésének ügyében.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved