Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vertrouwen opbouwen in de markt


Een andere manier waarop we vertrouwen opbouwen, is via onze interacties met anderen in de markt. We zetten ons ervoor in om integer en eerlijk te handelen bij al onze zakelijke activiteiten in de markt, in overeenstemming met de verwachtingen vermeld in deze Code.

We bouwen vertrouwen op met ...


We bouwen vertrouwen op met kwaliteitsproducten

Van onderzoek en uitvinding, over ontwikkeling, tot productie en distributie van onze producten, zetten wij ons in om producten te leveren die veilig en effectief zijn. Wij verbinden ons er ook toe te voldoen aan het bedrijfsbeleid ter ondersteuning van kwaliteit en veiligheid, en aan alle daarmee verband houdende wettelijke vereisten.

Onderzoek, ontwikkeling en productgoedkeuring

Productie en kwaliteit van producten

Bijwerkingen en productklachten

Productbeveiliging

Wij zijn een bedrijf gedreven door innovatie

Twee mensen aan het werk in een fabriek.

Integriteit in actie

  Nee, u mag nooit een stap in een productieproces overslaan, ongeacht hoe strak de deadline is. Productieprocesvereisten, inclusief vereisten die betrekking hebben op de veiligheid, mogen nooit in het geding komen. Het is belangrijk dat u alle bedrijfsprocessen volgt waarvoor u bent opgeleid en eventuele afwijkingen meldt. U kunt ook met uw manager spreken over mogelijke toekomstige procesverbeteringen.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  We bouwen vertrouwen op door verantwoordelijk te registeren en te rapporteren

  Als beursgenoteerd bedrijf hebben we de verplichting om een boekhouding en bescheiden bij te houden die onze financiële positie en onze zakelijke transacties nauwkeurig en volledig weerspiegelen. De integriteit van onze boekhouding en bescheiden is tevens van essentieel belang voor succesvol en effectief beheer van het bedrijf.

  Nauwkeurige boekhouding en bescheiden

  Aangezien we wereldwijd actief zijn, moeten de transacties van het bedrijf tijdig en nauwkeurig, volledig en begrijpelijk weerspiegeld worden in de boekhouding en gegevens van ons bedrijf. Deze documenten moeten voldoen aan toepasselijke externe wettelijke en boekhoudkundige vereisten alsmede intern Alcon-beleid, ongeacht waar de transacties plaatsvinden. 

  Vereisten voor het maken en beheren van documenten bij Alcon:

  • De van toepassing zijnde bedrijfsprocedures voor het invoeren van posten En het doorvoeren van correcties in de bedrijfsboekhouding en -gegevens volgen
  • Alvorens betalingen of terugbetalingen goed te keuren, nagaan of de uitgaven correct zijn. Geef alleen toestemming voor legitieme activiteiten of diensten die worden ondersteund door een adequate beschrijving of documentatie, en controleer of deze in overeenstemming zijn met de voorwaarden van een eventueel gerelateerd contract, en
  • maak, vraag of faciliteer geen valse, misleidende of kunstmatige vermeldingen in Alcon-gerelateerde boeken of bescheiden. Probeer nooit informatie te verhullen in dossiers van partijen waarmee Alcon zaken doet. Als u ziet of vermoedt dat een document met betrekking tot Alcon-zaken vals, misleidend of kunstmatig is, meld dit dan onmiddellijk via het 'speak up'-proces dat in deze Gedragscode wordt beschreven.

  Bewaren van bedrijfsgegevens

  U moet officiële bedrijfsgegevens bewaren gedurende de periode die is vereist volgens het wereldwijde Alcon-beleid inzake het bewaren van bedrijfsgegevens, en voldoen aan eventuele aanvullende lokale wettelijke vereisten. Het is niet toegestaan om documenten of bedrijfsgegevens te vernietigen, wijzigen of te verwijderen die door een overheidsinstantie zijn aangevraagd of vereist, of die onderhevig zijn aan instructies van de juridische afdeling inzake het bewaren van documenten. De vereisten voor het bewaren van bedrijfsdocumenten zijn van toepassing op alle bedrijfsdocumenten van Alcon, inclusief elektronische communicatie, ongeacht of de communicatie al dan niet is gemaakt en/of opgeslagen op een Alcon-platform of -apparaat.

  Publieke openbaarmakingen

  Wij streven er naar om tijdig rapporten in te dienen bij relevante overheidsinstanties die nauwkeurig, volledig en in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften. Dit omvat, bijvoorbeeld, periodieke financiële rapportages die zijn ingediend bij regelgevende instanties en transparantierapportages. Als u betrokken bent bij het opstellen en openbaar maken van deze gegevens, moet u zich houden aan alle geldende wettelijke en bedrijfsvereisten.

  Man zit aan een bureau te werken aan een computer.

  Integriteit in actie

   U meldt de situatie direct bij het bedrijf, zoals beschreven in het gedeelte “Laat u horen” van deze Code. Als de klant de producten retourneert, heeft zowel de klant als het verkooppersoneel mogelijk ongepaste financiële voordelen genoten in de vorm van op volume gebaseerde kortingen of commissies die als frauduleus kunnen worden beschouwd. Dit zou ook leiden tot een onjuiste weergave van inkomsten en vorderingen in de financiële verslaggeving van Alcon die wordt ingediend bij de effectentoezichthouders, hetgeen kan resulteren, indien materieel, in door de overheid opgelegde boetes of straffen voor Alcon.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   We bouwen vertrouwen op door ethische interacties

   We streven ernaar om al onze interacties op verantwoorde wijze en met integriteit uit te voeren.

    We doen er alles aan om onze interacties met klanten en andere professionele praktijken op een verantwoorde manier en met integriteit uit te voeren. Omdat we in een sterk gereguleerde sector werkzaam zijn, is het belangrijk dat u bepaalde kernprincipes in acht neemt om uw acties in de markt te begeleiden. Stel uzelf de volgende vragen voordat u handelt: 

    • Zet u patiënten en consumenten op de eerste plaats?
    • Hebben uw handelingen een duidelijk en gepast doel?
    • Gaat u op de juiste manier een verbintenis aan?
    • Doet u onderzoek met de juiste redenen? 
    • Financiert en doneert u op verantwoorde wijze?

    Daarnaast moet u zich houden aan de wettelijke en branchecode vereisten en het bedrijfsbeleid dat van toepassing is op onze interacties met klanten en andere professionele praktijken.

    We streven er naar om op een eerlijke en conforme manier daadkrachtig te concurreren in de markt en ons zakelijk succes te behalen op basis van onze producten en diensten, uitstekende klantenservice en concurrerende prijzen. Dit betekent dat we:

    • Onze producten, diensten en verkoopprogramma's op een duidelijke, eerlijke en openhartige manier presenteren 
    • Ons niet inlaten met oneerlijke concurrentiemethoden, zoals oneerlijke of misleidende praktijken, noch deze tolereren
    • Geen onjuiste voorstelling geven van informatie over onszelf, Alcon of onze relatie met Alcon, en 
    • niet meedoenaan gecoördineerde praktijken die duiden op doelbewuste, opzettelijke samenwerking tussen Alcon en andere bedrijven met als doel de concurrentie op een bepaalde markt of markten uit te schakelen of te beperken.

    We eisen van onze leveranciers, distributeurs en derden die gecontracteerd zijn om namens Alcon te handelen, dat zij dezelfde hoge standarden van integriteit naleven als wij zelf. We verwachten dat onze leveranciers en zakenpartners de verplichtingen vermeld in de Gedragscode voor derden van Alcon nakomen.

    Voordat u een contract aangaat met een derde partij, wordt u geacht het volgende te doen:

    • Uw selectie baseren op de verdienste, kwaliteit van goederen of diensten en/of professionele vaardigheden en reputatie van de derde partij
    • De toepasselijke screeningprocessen voor derden van het bedrijf volgen, en
    • Verifiëren dat de juiste bepalingen in het contract zijn opgenomen die de verplichting van de derde partij weerspiegelen om wetgeving en relevant beleid van Alcon na te leven.

       
     In het geval van leveranciers moet u tevens:

    • Handelen in het belang van Alcon en uw zakelijke beslissingen namens Alcon niet laten beïnvloeden door geschenken of andere persoonlijke of familiebelangen
    • Niet trachten ongepaste invloed uit te oefenen op een medewerker van een bestaande of potentiële leverancier

    Tijdens het zakendoen namens Alcon krijgt u mogelijk te maken met regionale, landelijke, provinciale, stedelijke of lokale overheidsmedewerkers of -functionarissen. In landen met een genationaliseerd of publiek zorgstelsel kunnen zorgprofessionals als overheidsfunctionarissen worden beschouwd. 

    We verwachten dat u:

    • Alleen namens Alcon contact opneemt met overheidsmedewerkers of -functionarissen als dit deel uitmaakt van de aan u toegewezen functieverantwoordelijkheden 
    • Verzoeken van overheidsmedewerkers of -functionarissen doorverwijst naar de juiste contactpersoon binnen het bedrijf voor een reactie
    • Respectvol samenwerkt met overheidsinstanties die onze producten en bedrijfsactiviteiten reguleren 
    • Wanneer u informatie van Alcon indient bij overheidsinstanties of vertegenwoordigers, u alleen informatie indient die nauwkeurig, volledig en niet misleidend is 
    • Niets doet wat kan worden beschouwd als het geven of aanbieden van een ongepaste stimulans of beloning voor zakendoen met Alcon of het ondernemen van een bepaalde actie die Alcon ten goede komt
    • Voldoet aan alle toepasselijke ethische normen en wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op interacties met overheidsfunctionarissen en ambtenaren (bijvoorbeeld, beperkingen voor het aanbieden of leveren van geschenken, maaltijden, reizen, entertainment, diensten, betaling of items van waarde aan overheidsmedewerkers, contractanten en agenten)

    Het is uw verantwoordelijkheid om met de lokale Compliance Officer of een bedrijfsjurist te overleggen welke wetgeving en beperkingen van toepassing zijn.

    Onze externe communicatie over zakelijke aangelegenheden van Alcon kan van invloed zijn op het vertrouwen dat we hebben opgebouwd in ons bedrijfsmerk en onze reputatie. Het is belangrijk dat we nauwkeurig, duidelijk en consistent communiceren wanneer we informatie verstrekken. Alleen bepaalde medewerkers zijn bevoegd om namens ons extern te spreken met verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld nieuwsmedia of investeerders.

    U mag niet extern communiceren namens Alcon als dat geen deel uitmaakt van uw functieverantwoordelijkheden. U moet alle externe vragen die u ontvangt doorverwijzen naar de juiste contactpersoon binnen het bedrijf. 

    Hoewel we het gebruik van sociale media ondersteunen, moet u deze op verantwoorde wijze en in overeenstemming met het bedrijfsbeleid gebruiken bij het bespreken van Alcon-gerelateerde onderwerpen, producten en diensten. Houd er rekening mee dat het plaatsen van berichten op een social media-platform kan leiden tot onbedoelde gevolgen voor zowel u als Alcon.

    Twee mensen die naast een machine staan te praten.

    Integriteit in actie

     U mag niet reageren op gepubliceerde of publiek geplaatste informatie, behalve als u een bevoegd woordvoerder van het bedrijf bent. Het is echter belangrijk dat Corporate Affairs op [email protected] wordt ingelicht, zodat passende vervolgmaatregelen kunnen worden overwogen.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     We bouwen vertrouwen op door ethische transacties

     Anti-omkoping

     Wij tolereren geen omkoping, of iets dat als omkoping kan worden opgevat, in welke vorm dan ook. Omkoping kan het vertrouwen schaden en is in strijd met onze toewijding aan integriteit en respect voor onze belanghebbenden. 

     U mag niets van waarde (zoals bijvoorbeeld een betaling, geschenk, maaltijd, reis, entertainment, lening, dienst of donatie) op ongepaste wijze aanbieden, beloven, goedkeuren of verstrekken om zakelijke beslissingen met betrekking tot Alcon-producten of -diensten te stimuleren of te belonen. U mag alleen zakelijke attenties aanbieden en verlenen, zoals bescheiden maaltijden en nominale items, als deze voldoen aan toepasselijk bedrijfsbeleid, wettelijke vereisten, branchecodes en ethische normen die betrekking hebben op de voorgestelde ontvanger. U moet tevens de screeningprocessen van derden van Alcon volgen wanneer dit vereist is volgens de bedrijfsprocedures.
      

     Effectenhandel

     Tijdens de uitoefening van uw functie kunt u van tijd tot tijd kennis nemen van bepaalde vertrouwelijke informatie over Alcon of een ander bedrijf. Als deze informatie een positieve of negatieve invloed kan hebben op de koers van de effecten van Alcon of het andere bedrijf, waaronder aandelen en obligaties, wordt dit beschouwd als wezenlijke, niet-openbare informatie.

     Het is onethisch en illegaal om effecten van een bedrijf waarvan u kennis van belangrijke, niet- openbare informatie hebt, te kopen, verkopen, verhandelen of doneren, of om deze informatie door te spelen naar anderen die  op basis daarvan mogelijk een beleggingsbeslissing nemen. 

     Internationale handelsbeperkingen

     Wij zijn een wereldwijd bedrijf dat dagelijks deelneemt aan internationale handel. Als u betrokken bent bij internationale handelstransacties, of als u Alcon-producten internationaal voor zakelijke doeleinden vervoert, moet u voldoen aan alle toepasselijke wetten en bedrijfsvereisten, waaronder gedetailleerde beleidsregels inzake handelsnaleving die van toepassing zijn op de volgende onderwerpen:

     • Import- en exportbepalingen – Alle Alcon- exports (zowel materieel als immaterieel) en imports moeten correct worden geclassificeerd en gewaardeerd en moeten voldoen aan alle toepasselijke import- en exportvereisten en -beperkingen.
      • De vereisten kunnen variëren, afhankelijk van lokale wetgeving, en zijn van toepassing op zowel overdrachten tussen gelieerde ondernemingen van Alcon als overdrachten tussen Alcon en externe partijen.
      • Als u van plan bent commerciële goederen, professionele apparatuur of andere Alcon- gerelateerde goederen tijdens een reis zelf te vervoeren, mag u dit alleen doen op een manier die wettelijk is toegestaan. Advies inwinnen bij en voorafgaande goedkeuring vragen van de Export and Sanctions Trade Compliance staff ([email protected]) en de Trade Compliance Manager van het filiaal van bestemming.
     • Boycotten – U moet voldoen aan de rapportage- en goedkeuringsvereisten van het bedrijf voordat u reageert op een verzoek of vraag met betrekking tot de boycot van een land.Boycotten – U moet voldoen aan de rapportage- en goedkeuringsvereisten van het bedrijf voordat u reageert op een verzoek of vraag met betrekking tot de boycot van een land. Dit geldt zelfs als Alcon niet reageert op het boycotverzoek of er geen gehoor aan geeft. Richt uw vragen aan de Global Trade Compliance-medewerkers van Alcon ([email protected]).
     • Handelssancties – Diverse overheden leggen handelsbeperkingen op met landen, gebieden, entiteiten en personen. U moet verifiëren of transacties zijn toegestaan voordat u zaken doet met entiteiten of personen waarvan u weet of waarvan u reden hebt aan te nemen dat deze mogelijk zijn  gesanctioneerd, beperkt of uitgesloten door een overheid. Dit geldt voor alle typen transacties van Alcon (zoals onderzoek, productie, aankopen bij leveranciers, verkoop van bedrijfsproducten, subsidies of donaties, zakenreizen, financiële transacties, enzovoort). Alle activiteiten en transacties met betrekking tot gesanctioneerde gebieden of partijen moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door medewerkers van de afdeling Global Trade Compliance van Alcon ([email protected]). Waar van toepassing moet u de relevante screeningprocedures van derden volgen. 

     Een zeecontainer op het laadperron.

     Integriteit in actie

      Als deze informatie nog niet al publiek openbaar is gemaakt, is het niet toegestaan om op de vraag van uw vriendin te reageren. Neem contact op met een bedrijfsjurist als u niet zeker weet of het openbare informatie betreft.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!

      We moeten altijd de wettelijke vereisten op het gebied van import en export naleven. Schending van deze wetten kan ons blootstellen aan ernstige risico’s, waaronder boetes en straffen. Neem contact op met de medewerkers van de afdeling Global Trade Compliance om te bepalen wat de meest efficiënte manier is om deze situatie te benaderen.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved