Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vertrouwen opbouwen op de werkplek


We bouwen samen vertrouwen op en zijn samen succesvol. Respect voor elkaar op de werkplek, in combinatie met de inzet om onze waarden, deze Code en bedrijfsbeleid na te leven, vormt een krachtige basis voor het behalen van onze gezamenlijke doelstellingen.

We bouwen vertrouwen op door ...


We bouwen vertrouwen op met een respectvolle werkomgeving

Respect tonen voor iedereen

Bij Alcon behandelen we anderen met eerlijkheid, respect en waardigheid, moedigen we diversiteit aan, verwelkomen we een breed scala aan ideeën en perspectieven, en stimuleren we een cultuur waarin iedereen meetelt. We waarderen elkaars bijdragen en de sterke punten die voortkomen uit onze verschillen.

Alcon verwacht dat u respectvol bent, professioneel handelt en beleefdheid, aandacht en gevoeligheid voor de waardigheid en waarden van anderen laat zien tijdens interacties met collega's, gasten, zakenpartners, klanten, vertegenwoordigers van de overheid en andere zakelijke contacten van Alcon. Dit geldt ongeacht waar de interacties plaatsvinden (bijvoorbeeld op vestigingen van Alcon, kantoren van klanten of leveranciers, bestemmingen van zakenreizen of werkgerelateerde sociale evenementen). 

We verwachten dat onze werkomgeving veilig, respectvol en vrij van ongepast gedrag is. Met andere woorden: we verwachten en eisen dat onze medewerkers zowel gerespecteerd worden als respectvol zijn.

Geen ongepast gedrag

We verwachten dat onze werkomgeving vrij is van ongepast gedrag. Fysieke of verbale intimidatie en elke vorm van mishandeling zijn onacceptabel. Alcon tolereert evenmin intimiderend of ander ongepast gedrag van anderen met wie het bedrijf zaken doet dat gericht is op onze medewerkers. 

Eerlijke behandeling

We doen er alles aan om medewerkers en sollicitanten eerlijk te behandelen. Het is ons beleid dat vaardigheden, kwalificaties en andere werkgerelateerde en zakelijke criteria de basis vormen voor alle werkgerelateerde beslissingen (waaronder werving, promotie, ontslag, beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, alsmede toegang tot training, ontwikkeling en overdracht). Wij zijn een werkgever die gelijke kansen biedt. We bieden een werkplek die vrij is van discriminatie op grond van leeftijd, ras, huidskleur, afkomst, etniciteit, nationaliteit, zwangerschap, seksuele geaardheid, gender of genderidentiteit, kenmerken of expressie, genetische informatie, (geestelijke of lichamelijke) handicap, burgerlijke of partnerschapsstatus, politieke overtuiging, geloofsovertuiging, religie, veteranen- of militaire status of enig andere status of kenmerk dat wettelijk is beschermd. 

Twee mensen schudden elkaar de hand in een kantoorruimte.
Een groep mensen met een helm neemt deel aan een teambuilding activiteit.

Integriteit in actie

  Het is niet acceptabel om grove grappen of opmerkingen te maken over iemand op de werkplek. Wat voor de ene persoon acceptabel, grappig of een bekend stereotype kan lijken, kan voor een andere persoon ongewenst, beledigend of aanstootgevend zijn. 

  U kunt ervoor kiezen om uw collega op een respectvolle manier aan te spreken op dit ongepaste gedrag, zonder de confrontatie aan te gaan. Een positieve benadering kan zijn om te zeggen: "Ik weet dat je iemand niet opzettelijk zou beledigen, maar je grapjes kunnen anderen beledigen". Als u zich te ongemakkelijk voelt om het gesprek met uw collega aan te gaan, spreek dan met uw manager of meld de zaak volgens onze procedure voor het melden van ongepast gedrag. U kunt ook gebruik maken van het 'laat-je-horen-proces' om uw bezorgdheid kenbaar te maken als u vindt dat de zaak niet naar behoren is afgehandeld.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  We bouwen vertrouwen op met een veilige werkomgeving

  We streven ernaar om onze medewerkers en bezoekers een gezonde en fysiek veilige werkomgeving te bieden. 

  Gezondheid en veiligheid

  We beoordelen voortdurend de impact op gezondheid en veiligheid en de risico's die zijn verbonden aan onze bedrijfsactiviteiten. Ons beleid en onze procedures inzake gezondheid en veiligheid zijn bedoeld om mensen te helpen om veilig te werken en letsel te voorkomen. Ongeacht uw rol of werkgebied verwachten wij van u dat u:

  • De gezondheids- en veiligheidseisen kent en naleeft die van toepassing zijn op uw werkzaamheden
  • Handelt op een manier die uw eigen gezondheid en veiligheid alsmede die van uw collega's en gasten bevordert en beschermt en, of u nu actief bent op de werkplek, op een Alcon-locatie, in de markt of op de weg
  • Direct een melding doet als er sprake is van een ongeluk of persoonlijk letsel, en elke situatie of omstandigheid meldt die een potentieel veiligheidsrisico vormt (zoals het verzoek om een taak uit te voeren die u als onveilig beschouwt of bij verdenking dat apparatuur, gereedschap en/of een voertuig niet naar behoren werkt en mogelijk onveilig is)

  We handhaven op alle locaties een drugsvrije werkomgeving. Van u wordt verwacht dat u het bedrijfsbeleid inzake het gebruik of bezit van drugs of alcohol te allen tijde naleeft.

  Beveiliging

  We nemen proactieve voorzorgsmaatregelen in onze faciliteiten om de beveiligingsrisico's voor medewerkers en bezoekers tot een minimum te beperken. Geweld en dreiging met geweld zijn niet acceptabel op de werkplek. 

  U mag geen vuurwapens of andere wapens bezitten of gebruiken tijdens het uitvoeren van activiteiten namens Alcon en in gebouwen die eigendom zijn van Alcon of geleased zijn, tenzij dit specifiek is toegestaan volgens de toepasselijke lokale wetgeving en het lokale bedrijfsbeleid. Dit verbod is ook van toepassing als u een vergunning hebt om een vuurwapen bij u te dragen. 

  Er wordt van u verwacht dat u het bedrijf direct op de hoogste stelt van eventuele beveiligingsproblemen, waaronder feitelijk geweld of bedreiging met geweld op de werkplek.

  Persoon in laboratoriumjas aan het werk in een fabriek.

  Integriteit in actie


   We bouwen vertrouwen op door belangenverstrengeling gepast aan te pakken

   U moet zakelijke handelingen namens Alcon ethisch, eerlijk en in het belang van Alcon uitvoeren. Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer uw persoonlijke belangen of relaties in strijd zijn, of lijken te zijn, met de zakelijke belangen van Alcon. U mag zich niet inlaten met activiteiten die tot belangenverstrengeling leiden.

   Als u te maken krijgt met een situatie die tot een mogelijke belangenverstrengeling kan leiden, moet u die situatie vermijden of de kans weigeren, of de Alcon-procedure voor het openbaar maken van belangenverstrengeling naleven. Nadat u de situatie bij het bedrijf hebt gemeld, zal uw manager u adviseren over de juiste actie. In sommige gevallen kan de handeling onder bepaalde omstandigheden worden toegestaan. 

   Hierna volgen enkele voorbeelden van werkelijke of mogelijke gevallen van belangenverstrengeling waarbij evaluatie door het bedrijf vereist is: Klik op elk vakje voor meer informatie:

   Externe zakelijke belangen

   Het accepteren van of vragen om iets van materiële waarde voor persoonlijk voordeel

   Elke nauwe persoonlijke relatie

   Gebruik van activa van Alcon (zowel materiële als immateriële) voor ongepaste doeleinden

   Twee vrouwen zitten tegenover elkaar en praten met elkaar.

   Integriteit in actie

    Ja, u moet een analyse van deze situatie door het bedrijf aanvragen via de procedure inzake belangenverstrengeling. Soms kunnen er belangenconflicten ontstaan wanneer iemand als lid van de Raad van Bestuur voor een ander bedrijf fungeert. Als het bedrijf de rol goedkeurt, kunnen er bepaalde voorwaarden zijn verbonden aan die goedkeuring.

    Was this answer helpful?

    Thank you, your feedback has been sent!

    We bouwen vertrouwen op door informatie en middelen gepast te beheren

    Klik op een onderwerp hieronder om meer te leren over het correct beheren van informatie en middelen:

     Alcon biedt u de middelen die u nodig hebt om uw werk te doen, zoals bedrijfsinformatie, IT- systemen, fondsen en fysieke activa. U moet bedrijfsmiddelen op gepaste wijze gebruiken voor zakelijke doeleinden van Alcon en waar nodig de juiste autorisatie van het bedrijf verkrijgen voor uitgaven of andere transacties. 

     Van u wordt verwacht dat u diefstal of schade aan bedrijfsmiddelen direct bij het bedrijf meldt.

     Als u betrokken bent bij aanbestedingen voor Alcon, moet u de van toepassing zijnde bedrijfsprocedures volgen en verifiëren of de contractbepalingen de aard, waarde en inhoud van de voorgestelde transacties en relaties nauwkeurig weerspiegelen. 

     Het succes van ons bedrijf is deels afhankelijk van de juiste bescherming en gebruik van vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie is informatie die momenteel niet bekend of algemeen beschikbaar is voor het publiek. Het kan informatie betreffen die eigendom is van of betrekking heeft op Alcon of andere organisaties of personen. 

     Voorbeelden van vertrouwelijke informatie van Alcon zijn (maar niet beperkt tot): onderzoeksinformatie, productontwerpgegevens, productiemethoden, niet-openbare financiële resultaten, bedrijfsplannen en -strategieën, potentiële licentie- en acquisitieovereenkomsten, en juridische memoranda en advies. Van tijd tot tijd wordt ook vertrouwelijke informatie die eigendom is van derden aan Alcon toevertrouwd.

     Vertrouwelijke informatie beschermen: 

     • Maak nooit vertrouwelijke informatie bekend aan iemand die niet bevoegd is om deze te ontvangen, zowel binnen als buiten Alcon
     • Gebruik uw gezond verstand en professioneel inzicht om te bepalen of informatie vertrouwelijk is; raadpleeg een supervisor of bedrijfsjurist als u twijfelt of informatie al dan niet vertrouwelijk van aard is 
     • Markeer en verwerk vertrouwelijke informatie op gepaste wijze op basis van de categorisatie ervan
     • Bescherm vertrouwelijke informatie tegen risico’s van diefstal, verlies, misbruik en ongeoorloofde wijziging of openbaarmaking
     • Verifieer bij het maken of wijzigen van informatie de nauwkeurigheid van eventuele resulterende bedrijfsgegevens
     • Bespreek geen vertrouwelijke informatie op plaatsen waar uw gesprek kan worden afgeluisterd, en toon deze niet op plekken waar ongewenste toegang mogelijk is (zoals openbare ruimten in vestigingen van Alcon, luchthavens, vliegtuigen, restaurants, lobby’s, liften en toiletten)
     • Meld elk incident met betrekking tot informatiebeveiliging direct aan IT- medewerkers van Alcon

     U moet tevens de intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie van derden respecteren door:

     • Geen vertrouwelijke informatie van derden te verwerven door middel van ongepaste methoden (met inbegrip van personen met een geheimhoudingsplicht, zoals consultants, leveranciers of huidige of voormalige werknemers van derden)
     • Geen materialen van externe partijen te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de regels met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten 

     Neem contact op met een medewerker van de juridische afdeling als u om zakelijke redenen vertrouwelijke informatie moet vrijgeven. Er kan een geheimhoudingsovereenkomst vereist zijn, met een handtekening van een derde partij en goedkeuring door een medewerker van de juridische afdeling. 

     Er zijn ook speciale goedkeuringsprocedures van toepassing op openbaarmakingen die worden gedaan:

     • Waarbij persoonlijke gegevens zijn betrokken
     • In een forum dat toegankelijk is voor het publiek, zoals wetenschappelijke publicaties, financiële publicaties, presentaties op congressen, persberichten en sociale media 
     • Aan overheidsinstanties 

     Neem contact op met een medewerker van de juridische afdeling als u vragen hebt over de juiste procedure.
      

     Van u wordt verwacht dat u uitsluitend gebruik maakt van goedgekeurde bedrijfscommunicatieplatforms voor het uitwisselen van inhoudelijke elektronische communicatie met betrekking tot Alcon-medewerkers, klanten en de uitvoering van Alcon-zaken. U mag geen gebruik maken van niet-goedgekeurde communicatieplatforms, inclusief maar niet beperkt tot efemere platforms waar de communicatie automatisch wordt verwijderd, om inhoudelijke elektronische communicatie te voeren. 

     Mededelingen met betrekking tot Alcon-medewerkers, klanten en de uitvoering van Alcon-zaken die via een socialemediaplatform (bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn) worden gedaan of via een niet-goedgekeurd communicatieplatform worden ontvangen, moeten voldoen aan het toepasselijke bedrijfsbeleid. Ons beleid bepaalt wie mag communiceren, wat wordt gecommuniceerd, welke goedkeuringen vereist zijn, en wat moet worden bewaard.

     Uitvindingen die u tot stand brengt met gebruikmaking van Alcon-informatie en -middelen zijn het eigendom van Alcon. U moet gegevens overuitvindingen en ideeën die u maakt namens Alcon ter bestudering en beoordeling naar de juridische afdeling sturen en volledig meewerken aan de bescherming van deze bedrijfsmiddelen. Het bedrijf besluit om al dan niet patenten te verkrijgen of deze als bedrijfsgeheimen te handhaven.

     Een andere manier waarop wij vertrouwen opbouwen, is door persoonlijke informatie die ons door patiënten, consumenten, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, andere klanten en zakenpartners en partners wordt toevertrouwd, correct te gebruiken en te beschermen. Personen die ons hun persoonsgegevens verstrekken vertrouwen erop dat Alcon die gegevens en de privacy beschermen. Wij moeten hun vertrouwen respecteren. 

     Als informatie een individu zou kunnen identificeren, hetzij onafhankelijk, hetzij gebruikt in combinatie met andere informatie waarover Alcon controle heeft, mag u deze alleen verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken en openbaar maken met gepaste kennisgeving of toestemming (indien toestemming wettelijk vereist is) en in overeenstemming met het gedetailleerde privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van het bedrijf (wereldwijd en lokaal). Stel eventuele vragen aan uw manager of de juridische afdeling van Alcon. 
      

     All Rights Reserved