Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

İş Yerinde Güven Tesis Etme


Birlikte güven tesis eder ve birlikte başarılı oluruz. Değerlerimize, bu Kurallar'a ve şirket politikalarına uyma taahhüdümüz ile birlikte iş yerinde birbirimize karşı saygılı olmamız, ortak hedeflerimize ulaşmada güçlü bir temel teşkil eder.

Güven Tesis etmek için şunları yaparız…


Saygıya Dayalı Bir İş Ortamıyla Güven Tesis Ederiz

Herkese saygı gösterme

Alcon'da başkalarına adil, saygılı ve onurlu davranırız, çeşitliliği teşvik ederiz, çeşitli fikirleri ve bakış açılarını memnuniyetle karşılarız ve kapsayıcı bir kültürü teşvik ederiz. Birbirimizin katkılarına ve farklılıklarımızdan gelen güçlü yönlerimize değer veririz.

Alcon çalışma arkadaşlarınızla, konuklarla, iş ortaklarıyla, müşterilerle, kamu görevlileriyle ve diğer Alcon iş bağlantılarıyla etkileşimlerinizde sizden saygılı olmanızı, profesyonellikle hareket etmenizi ve başkalarının değerlerine ve saygınlığına nezaket, özen ve hassasiyet ile yaklaşmanızı bekler. Etkileşimler nerede gerçekleşirse gerçekleşsin (ör. Alcon tesislerinde, müşteri veya tedarikçi ofislerinde, iş seyahati noktalarında ya da işle bağlantılı sosyal etkinliklerde) bu geçerlidir. 

İş ortamımızın güvenli, saygıya dayalı ve uygun olmayan davranışlardan uzak olmasını bekleriz. Basitçe ifade etmek gerekirse çalışma arkadaşlarımızın saygılı olmasını ve çalışma arkadaşlarımıza saygılı olunmasını bekleriz ve bu konuda ısrar ederiz.

Uygun olmayan davranışlardan kaçınma

İş ortamımızın fiziksel veya sözlü taciz ya da kabul edilemez herhangi bir biçimde kötü muamele gibi uygun olmayan davranışlardan uzak olmasını bekleriz. Benzer şekilde, Alcon, şirketin iş yaptığı kişilerce çalışma arkadaşlarına yöneltilen hiçbir taciz ya da başka uygun olmayan davranışa da tolerans göstermeyecektir. 

Adil muamele

Çalışma arkadaşlarımıza ve iş başvurusunda bulunanlara adil muamele etmeyi taahhüt ederiz. Politikamız gereği, istihdamla ilgili tüm kararlar (işe alma, terfi, iş akdinin feshi, ücret ve yan haklar ve eğitim erişimi,gelişim ve transfer dahil) becerilere, niteliklere ve çalışmayla ve işle bağlantılı diğer kriterlere dayalıdır. Eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Yaş, ırk, renk, soy, etnik köken, milliyet, hamilelik, cinsel yönelim, cinsiyet veya cinsel kimlik, karakter özellikleri veya ifade, genetik bilgiler, engellilik (zihinsel veya fiziksel), medeni hal veya birlikte yaşama durumu, siyasi görüş, itikat, din, gazilik veya askerlik durumu ve kanunlarca korunan başka herhangi bir statü ya da özellik ile ilgili ayrımcılıktan arındırılmış bir iş yeri sağlarız. 

Two people shaking hands in office setting.
Group of working in hard hats taking part in team building activity.

Uygulamada Bütünlük

  İş yerinde birine veya biri hakkında kaba şakalar ya da yorumlar yapmak kabul edilemez. Bir kişi için kabul edilebilir, eğlenceli veya yaygın bir klişe olarak görünen bir şey başka biri için kabul edilemez, kötüleyici veya incitici olabilir. 

  Bu uygunsuz davranış hakkında iş arkadaşınızla sakin ve saygılı bir şekilde konuşmayı seçebilirsiniz. “Birini kasıtlı olarak gücendirmeyeceğini biliyorum ama şakaların başkalarını gücendirebilir” demek olumlu bir yaklaşım olabilir. İş arkadaşınızla tartışma yaşamaktan rahatsızsanız, yöneticinizle konuşun veya konuyu çekinmeden konuşma sürecimize uygun olarak bildirin. Konunun uygun şekilde ele alınmadığını düşünüyorsanız, endişenizi dile getirmek için çekinmeden konuşma sürecini de kullanabilirsiniz.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Güvenli Bir İş Ortamıyla Güven Tesis Ederiz

  Çalışma arkadaşlarımız ve ziyaretçilerimiz için sağlıklı ve fiziksel olarak güvenli bir iş ortamı sağlamayı taahhüt ederiz. 

  Sağlık ve güvenlik

  İş faaliyetlerimizle ile ilişkili sağlık ve güvenlik etkilerini ve risklerini sürekli olarak değerlendiririz. Sağlık ve güvenlik politikalarımız ve prosedürlerimiz, insanların güvenli bir şekilde çalışmasına ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Rolünüzden ya da çalışma alanınızdan bağımsız olarak şunları yapmanızı bekleriz:

  • İşiniz için geçerli olan sağlık ve güvenlik gerekliliklerini bilme ve bunlara uyma,
  • İş yerinde, bir Alcon tesisinde, piyasada ya da otoyollarda iş yaparken kendi sağlığınızı ve güvenliğinizi ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın ve konukların sağlık ve güvenliğini koruyacak ve destekleyecek şekilde hareket etme ve
  • Herhangi bir kaza ya da bedensel yaralanma ve potansiyel bir güvenlik tehdidi oluşturabilecek herhangi bir durum ya da koşul (ör. güvenli olmadığını düşündüğünüz bir görevi yerine getirme talebi veya herhangi bir ekipman, araç ve/veya taşıtın düzgün şekilde çalışmadığına ve güvenli olmayabileceğine dair şüphe) olduğunda hemen bununla ilgili açıkça konuşma.

  Tüm konumlarda uyuşturucudan uzak bir iş yerinin olmasını sağlarız. Uyuşturucu veya alkol kullanma veya bulundurma ile ilgili şirket politikalarına her zaman riayet etmeniz beklenmektedir.

  Güvenlik

  Çalışma arkadaşlarımız ve ziyaretçilerimiz açısından güvenlik risklerini en aza indirgemek için proaktif önlemler alırız. Şiddet ve şiddet tehditleri iş yerinde kabul edilemez. 

  Geçerli yerel kanunlar ve yerel şirket politikası kapsamında özel olarak yetki verilmiş olan durumlar haricinde, Alcon işlerini gerçekleştirirken ve Alcon'a ait ya da Alcon tarafından kiralanmış tesislerde bulunduğunuz anlarda ateşli silahlar veya başka silahlar bulundurmamalı veya kullanmamalısınız. Bir ateşli silah taşıma ruhsatınız olsa bile bu yasak geçerlidir. 

  İş yerinde fiili şiddet veya şiddet tehdidi dahil olmak üzere her türlü güvenlik endişesini şirkete derhal bildirmeniz beklenir.

  Person in lab coat working in factory setting.

  Uygulamada Bütünlük


   Çıkar Çatışmalarını Uygun Şekilde Yöneterek Güven Tesis Ederiz

   Alcon işlerini etik, adil bir şekilde ve Alcon'un çıkarına en uygun şekilde gerçekleştirmeniz gerekir. Kişisel çıkarlarınız ya da ilişkileriniz Alcon'un iş çıkarları ile çatıştığında veya çatışıyor gibi göründüğünde bir çıkar çatışması oluşur. Çıkar çatışmaları teşkil eden faaliyetlerde bulunmamalısınız.

   Olası bir çıkar çatışması teşkil eden bir durumla karşılaştığınızda, fırsattan kaçınmalı veya fırsatı reddetmelisiniz veya Alcon'un çıkar çatışması bildirim sürecini izlemelisiniz. Durumu şirkete bildirdikten sonra, yöneticiniz size uygun eylem konusunda tavsiye verecektir. Bazı durumlarda, koşullu olarak eyleme izin verilebilir. 

   Aşağıda şirket değerlendirmesi gerektiren fiili ya da potansiyel çıkar çatışmalarına örnekler verilmiştir. Daha fazla bilgi edinmek için her bir kutuya tıklayın:

   Dış Iş Çıkarları

   Kişisel avantaj için herhangi bir değerli materyal kabul etme veya isteme

   Herhangi bir yakın kişisel ilişki

   Alcon varlıklarının (hem fiziksel hem de maddi olmayan) uygunsuz amaçlarla kullanımı uygun olmayan

   Two women sitting across from one another having a conversation.

   Uygulamada Bütünlük

    Evet. Çıkar Çatışmaları süreci aracılığıyla durumun şirket tarafından değerlendirilmesini istemelisiniz. Bazen başka bir şirketin Yönetim Kurulu'nda görev almak çatışmalar teşkil eder. Şirket bu rolü onaylarsa onay ile bağlantılı belirli koşullar olabilir.

    Was this answer helpful?

    Thank you, your feedback has been sent!

    Bilgileri ve Kaynakları Uygun Şekilde Yöneterek Güven Tesis Ederiz

    Bilgileri ve kaynakları doğru şekilde yönetme hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki konuların her birine tıklayın:

     Alcon; şirket bilgileri, bilgi teknolojileri sistemleri, fonlar ve fiziksel varlıklar dahil olmak üzere işinizi yapmak için ihtiyacınız olan kaynakları size sağlar. Şirket kaynaklarını Alcon iş amaçları için uygun şekilde kullanmalı ve gereken durumlarda harcamalar veya diğer işlemler için uygun şekilde şirketten yetki almalısınız. 

     Şirket varlıklarının herhangi bir şekilde çalınması veya hasar görmesi halinde bunu derhal şirkete bildirmelisiniz.

     Alcon için sözleşme yapma sürecine dahil oluyorsanız geçerli şirket süreçlerini takip etmeli ve sözleşme hükümlerinin önerilen işlemlerin ve ilişkilerin niteliğini, değerini ve içeriğini doğru şekilde yansıttığını doğrulamalısınız. 

     İşimizin başarısı kısmen gizli bilgilerin uygun şekilde korunmasına ve kullanılmasına bağlıdır. Gizli bilgiler, henüz kamunun bilgisi dahilinde olmayan ya da genel olarak kamunun kullanımına sunulmamış olan bilgilerdir. Bunlar Alcon'a veya başka kuruluşlara ya da şahıslara ait veya bunlarla ilgili bilgiler olabilir. 

     Alcon'un gizli bilgilerine örnek olarak şunlar verilebilir (ancak Alcon'un gizli bilgileri aşağıdakilerle sınırlı değildir): araştırma bilgileri, ürün tasarım detayları, üretim yöntemleri, kamuya açıklanmamış finansal sonuçlar, iş planları ve stratejileri, potansiyel lisans ve satın alma sözleşmeleri ve yasal protokoller ve tavsiyeler. Muhtelif zamanlarda Alcon'a üçüncü taraflara ait gizli bilgiler emanet edilebilir.

     Gizli bilgileri güvenli hale getirmek için: 

     • Gizli bilgileri, Alcon içinden veya dışından, bu bilgileri alma yetkisi olmayan hiç kimseye asla ifşa etmeyin
     • Bilgilerin tabiatı gereği gizli olup olmadığını belirlemek için sağduyulu, profesyonel muhakemenizi kullanın; bilgilerin gizli nitelikte olup olmadığına dair herhangi bir şüphe varsa bir amire ya da şirket avukatına danışın 
     • Gizli bilgileri kategorisine göre uygun şekilde işaretleyin ve ele alın
     • Gizli bilgileri hırsızlık, kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz değişiklik veya ifşa risklerine karşı koruyun
     • Bilgileri oluştururken veya değiştirirken düzenlenen herhangi bir şirket kaydı varsa bunun doğruluğundan emin olun
     • Konuşmanızın başkaları tarafından duyulabileceği yerlerde gizli bilgiler hakkında konuşmayın ve gizli bilgileri uygunsuz erişime imkan verebilecek alanlarda (ör. Alcon tesislerindeki herkese açık alanlarda, havaalanlarında, uçaklarda, restoranlarda, lobilerde, asansörlerde ve tuvaletlerde) göstermeyin ve
     • Herhangi bir bilgi güvenliği olayı olduğunda derhal Alcon bilgi teknolojileri güvenliği çalışma arkadaşlarına bildirin.

     Benzer şekilde, aşağıdakileri yaparak üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına ve gizli bilgilerine saygılı olmalısınız:

     • Üçüncü tarafların gizli bilgilerini uygun olmayan yöntemlerle edinmeme (danışmanlar, tedarikçiler veya üçüncü tarafın mevcut ya da eski çalışanları gibi gizlilik yükümlülüğü kapsamında olan şahıslardan edinme dahil) ve
     • Harici tarafların materyallerini, telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarını düzenleyen kurallar ile tutarsız bir şekilde kullanmama. 

     Gizli bilgileri ifşa etmeye yönelik herhangi bir iş ihtiyacınız varsa hukuk departmanının bir üyesine danışın. Üçüncü tarafın imzası ve hukuk departmanının bir üyesinin onayı ile bir gizlilik sözleşmesi yapılması gerekebilir. 

     Aşağıda şekillerde yapılacak ifşalar için de özel şirket onay süreçleri geçerlidir:

     • Özel kişisel bilgiler içeren ifşa
     • Bilimsel yayınlar, finansal açıklamalar, konferans sunumları, basın bültenleri ve sosyal medya gibi kamu tarafından erişilebilir bir forumda ifşa veya 
     • Resmi yetkililere ifşa. 

     Uygun süreç hakkında herhangi bir sorunuz varsa hukuk departmanının bir üyesine danışın.
      

     Alcon çalışanları, müşterileri ve Alcon'un işlerinin yürütülmesi ile ilgili önemli elektronik iletişim alışverişinde bulunurken yalnızca onaylı şirket iletişim platformlarını kullanmanız beklenir. Önemli elektronik iletişimleri gerçekleştirmek için iletişimlerin otomatik olarak silindiği kısa ömürlü platformlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere onaylanmamış iletişim platformlarını kullanmamalısınız. 

     Alcon çalışanları, müşterileri ve herhangi bir sosyal medya platformu (örneğin, Facebook veya LinkedIn) üzerinden yapılan veya onaylanmamış bir iletişim platformu aracılığıyla alınan Alcon'un işlerinin yürütülmesi ile ilgili iletişimler, geçerli şirket politikalarına uygun olmalıdır. Politikalarımız kimin iletişim kurabileceğini, nelerin iletileceğini, hangi onayların gerekli olduğunu ve nelerin saklanması gerektiğini belirler.

     Alcon bilgilerini ve varlıklarını kullanarak yaptığınız buluşlar Alcon'un mülkiyetindedir. Alcon adına yaptığınız buluşların ve bulduğunuz fikirlerin detaylarını incelenmek ve değerlendirilmek üzere hukuk departmanına göndermeli ve bu şirket varlıklarının korunması için tam iş birliğinde bulunmalısınız. Şirket patent alma veya bunları ticari sırlar olarak bulundurma konusunda karar alır.

     Güven tesis etmemizin bir başka yolu da hastalar, tüketiciler, sağlık meslek mensupları, diğer müşteriler ve iş ortakları ve çalışanlar tarafından bize emanet edilen kişisel bilgileri doğru şekilde kullanmak ve korumaktır. Bize kişisel bilgilerini veren şahıslar, Alcon'un verilerini ve gizliliklerini koruyacağına güvenir; bu güveni boşa çıkarmamamız gerekir. 

     Bilgiler, bağımsız olarak veya Alcon'un kontrolü altındaki diğer bilgilerle birlikte kullanıldığında bir bireyi tanımlayabiliyorsa, bunları yalnızca uygun bildirim veya onayla (rızanın yasal olarak gerekli olduğu durumlarda) ve şirketin ayrıntılı gizlilik ve veri koruması politikalarına (küresel ve yerel) uygun şekilde toplamalı, kullanmalı, saklamalı, işlemeli ve ifşa etmelisiniz. Tüm sorularınızı yöneticinize ya da Alcon Hukuk departmanına yöneltin. 
      

     All Rights Reserved