Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Budowanie zaufania w miejscu pracy


Wspólnie budujemy zaufanie i odnosimy sukcesy. Wzajemny szacunek w miejscu pracy w połączeniu z zaangażowaniem w przestrzeganie naszych wartości, niniejszego Kodeksu i polityk firmy stanowi solidną podstawę dla osiągania wspólnych celów.

Budujemy zaufanie przez…


Budowanie zaufania dzięki środowisku pracy opartemu na szacunku

Okazywanie szacunku

W firmie Alcon traktujemy innych godnie, uczciwie i z szacunkiem, wspieramy ideę różnorodności, jesteśmy otwarci na rozmaite pomysły i perspektywy oraz dbamy o kulturę integracji. Doceniamy wkład innych osób, a także mocne strony, które wynikają z różnic pomiędzy nami.

Alcon oczekuje od swoich pracowników okazywania szacunku, profesjonalnego podejścia, uprzejmego zachowania, rozwagi i wrażliwości na cudzą godność i system wartości podczas kontaktów z pracownikami, gośćmi, partnerami biznesowymi, klientami i przedstawicielami organów rządowych. Zasada ta obowiązuje niezależnie od miejsca, w którym zachodzi interakcja (np. siedziba Alcon, biuro klienta, podróże służbowe, wydarzenia związane z pracą). 

Oczekujemy, że nasze środowisko pracy będzie bezpieczne, pełne szacunku i wolne od niewłaściwego postępowania. Mówiąc wprost, oczekujemy i kładziemy nacisk na to, aby nasi pracownicy byli szanowani i szanowali innych.

Unikanie niewłaściwego postępowania

Oczekujemy, że nasze środowisko pracy będzie pozbawione niewłaściwych zachowań. Nękanie fizyczne lub słowne i znęcanie w jakiejkolwiek formie jest niedopuszczalne. Alcon nie będzie tolerować żadnego nękania lub innego niewłaściwego postępowania wobec swoich pracowników przez osoby, z którymi współpracuje. 

Sprawiedliwe traktowanie

Mamy obowiązek sprawiedliwego traktowania pracowników i osób ubiegających się o pracę. Zgodnie z naszą polityką umiejętności, kwalifikacje i inne kryteria zawodowe/biznesowe są podstawą do podejmowania wszelkich decyzji związanych z zatrudnieniem (w tym awansu, rozwiązania umowy o pracę, wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń, dostępu do szkoleń, rozwoju i transferów). Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse. Zapewniamy miejsce pracy wolne od dyskryminacji związanej z wiekiem, rasą, kolorem skóry, pochodzeniem (także etnicznym), narodowością, ciążą, orientacją seksualną, płcią lub tożsamością płciową, cechami lub ekspresją cech, informacjami genetycznymi, niepełnosprawnością (fizyczną lub psychiczną), stanem cywilnym lub partnerskim, przekonaniami politycznymi, wyznaniem, religią, statusem weterana/wojskowym oraz jakimkolwiek innym statusem lub cechą chronioną przez prawo. 

Dwie osoby podające sobie ręce w biurze.
Grupa pracowników w kaskach ochronnych bierze udział w zajęciach integracyjnych.

Uczciwość w działaniu

  Nieuprzejme żarty lub komentarze dotyczące kogoś w miejscu pracy są niedopuszczalne. To, co jednej osobie może wydawać się dopuszczalne czy zabawne, może być niemile widziane, niewłaściwe lub obraźliwe dla drugiej strony. 

  Możesz porozmawiać o tym niewłaściwym zachowaniu ze swoim współpracownikiem w niekonfrontacyjny sposób. Przykładem pozytywnego podejścia może być zwrócenie się w następujący sposób: "Wiem, że nigdy nie miałbyś(-ałabyś) zamiaru kogokolwiek obrazić, ale Twoje żarty mogą być dla innych obraźliwe". Jeśli nie czujesz się komfortowo, aby podjąć dyskusję ze współpracownikiem, porozmawiaj ze swoim kierownikiem lub zgłoś sprawę zgodnie z naszym procesem dot. wyrażania zdania. Możesz również skorzystać z tego procesu, w celu zgłoszenia sprawy, jeśli czujesz, że nie zajęto się nią w odpowiedni sposób.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Budowanie zaufania dzięki bezpiecznemu środowisku pracy

  Naszym celem jest zapewnienie pracownikom i gościom zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. 

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Nieustannie oceniamy wpływ i ryzyko związane z naszą działalnością na zdrowie i bezpieczeństwo. Nasze zasady i procedury BHP zostały opracowane w taki sposób, aby pomóc ludziom bezpiecznie pracować i zapobiegać urazom. Niezależnie od stanowiska lub obszaru pracy oczekujemy:

  • znajomości i przestrzegania wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • postępowania w sposób, który promuje i chroni Twoje własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo współpracowników i gości, bez względu na to, czy wykonujesz obowiązki w trybie stacjonarnym lub nie; oraz
  • niezwłocznego zgłaszania wypadków, obrażeń ciała oraz wszelkich sytuacji lub stanów, mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa (np. prośba o wykonanie zadania, które uważasz za niebezpieczne, lub podejrzenie, że urządzenie, narzędzie i/lub pojazd nie działają prawidłowo i mogą być niebezpieczne).

  Dbamy o to, aby wszystkie miejsca pracy w obrębie firmy Alcon były wolne od narkotyków. Od pracowników oczekujemy przestrzegania zasad firmy dotyczących używania lub posiadania narkotyków bądź spożywania alkoholu.

  Bezpieczeństwo

  W naszych siedzibach podejmujemy aktywne środki ostrożności, aby zminimalizować zagrożenia dla pracowników i gości. Przemoc i groźby przemocy są niedopuszczalne w miejscu pracy. 

  Nie wolno posiadać ani używać broni palnej lub innej broni podczas prowadzenia działalności biznesowej oraz na terenie należącym do firmy Alcon bądź przez nią dzierżawionym, chyba że jest to wyraźnie dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym i lokalnymi zasadami firmy. Zakaz ten obowiązuje nawet w przypadku posiadania licencji na broń palną. 

  Od pracowników oczekuje się niezwłocznego zgłaszania firmie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem, w tym rzeczywistych przypadków lub gróźb przemocy w miejscu pracy.

  Osoba w fartuchu laboratoryjnym pracująca w fabryce.

  Uczciwość w działaniu


   Budowanie zaufania poprzez właściwe zarządzanie konfliktami interesów

   Pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki służbowe w sposób etyczny, sprawiedliwy i w jak najlepszym interesie firmy Alcon. Konflikt interesów ma miejsce zawsze wtedy, gdy interesy czy relacje osobiste są sprzeczne lub mogą sprawiać wrażenie sprzecznych z interesami biznesowymi firmy Alcon. Nie wolno angażować się w działania, które prowadzą do powstania konfliktu interesów.

   W przypadku zaistnienia sytuacji stwarzającej potencjalny konflikt interesów, należy starać się jej uniknąć, wycofać się lub postępować zgodnie z procedurą ujawniania konfliktu interesów. Po ujawnieniu sytuacji, przełożony poinformuje pracownika o odpowiednich działaniach. W niektórych przypadkach takie działania mogą być dozwolone pod pewnymi zastrzeżeniami. 

   Poniżej podano przykłady rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów. Kliknij wybrany kwadrat, aby dowiedzieć się więcej:

   Zewnętrzne interesy

   Przyjmowanie lub zabieganie o jakąkolwiek wartość materialną w celu osiągnięcia korzyści osobistych

   Wszelkie relacje osobiste

   Wykorzystywanie aktywów firmy Alcon (zarówno rzeczowych, jak i nierzeczowych) do nieodpowiednich celów

   Dwie kobiety siedzące naprzeciwko siebie podczas rozmowy ze sobą.

   Uczciwość w działaniu

    Należy zwrócić się do firmy o przeanalizowanie tej sytuacji w ramach procedury związanej z konfliktem interesów. Czasami zasiadanie w zarządzie innej firmy oznacza potencjalny konflikt interesów. Jeśli firma zatwierdzi tę funkcję, to mogą istnieć pewne warunki związane z tą akceptacją.

    Was this answer helpful?

    Thank you, your feedback has been sent!

    Budowanie zaufania przez prawidłowe zarządzanie informacjami i zasobami

    Kliknij dany temat poniżej, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego zarządzania informacjami i zasobami:

     Alcon dostarcza pracownikom zasoby potrzebne do wykonywania pracy, w tym informacje firmowe, systemy informatyczne, środki finansowe i aktywa rzeczowe. Pracownicy muszą właściwie wykorzystywać zasoby firmy w celach biznesowych i w razie potrzeby uzyskać odpowiednie upoważnienie do ponoszenia wydatków lub dotyczące innych transakcji firmy. 

     Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie przypadki kradzieży lub uszkodzenia majątku firmy.

     W przypadku uczestniczenia w zawieraniu umów dla Alcon należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami firmowymi i sprawdzić, czy postanowienia umów dokładnie odzwierciedlają charakter, wartość i treść proponowanych transakcji i relacji. 

     Sukces naszej firmy zależy częściowo od odpowiedniej ochrony i wykorzystania informacji poufnych. Informacje poufne to informacje, które nie są znane ani ogólnie dostępne ogółowi społeczeństwa. Mogą to być informacje będące własnością firmy lub z nią związane bądź należące do innych organizacji lub osób. 

     Poufne informacje firmy Alcon to między innymi: informacje badawcze, szczegóły projektu produktu, metody produkcji, niepubliczne wyniki finansowe, plany i strategie biznesowe, potencjalne umowy licencyjne i umowy przejęcia oraz memoranda i porady prawne. Od czasu do czasu firma Alcon otrzymuje również poufne informacje, które należą do podmiotów zewnętrznych.

     Aby chronić informacje poufne: 

     • nie wolno ich ujawniać osobom, które nie są upoważnione do ich otrzymania, zarówno w firmie, jak i poza nią;
     • w celu ustalenia poufnego charakteru informacji należy kierować się racjonalnym, profesjonalnym osądem; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z przełożonym lub prawnikiem firmy; 
     • należy oznaczać i obchodzić się z informacjami poufnymi w odpowiedni sposób, zgodnie z ich kategoryzacją;
     • należy chronić poufne informacje przed ryzykiem kradzieży, utraty, niewłaściwego użycia oraz nieuprawnionych modyfikacji lub ujawnienia;
     • podczas tworzenia lub modyfikowania informacji należy zweryfikować dokładność powstałych w ten sposób dokumentów firmy;
     • nie należy omawiać informacji poufnych w miejscach, w których ta rozmowa może być przypadkiem podsłuchana i nie wyświetlać ich w miejscach, które umożliwiłyby innym niedozwolony dostęp (na przykład w obiektach firmy Alcon, na lotniskach, w samolotach, restauracjach, holach, windach i toaletach); oraz
     • należy bezzwłocznie zgłaszać wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem informacji pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informatyczne.

     Należy również szanować prawa własności intelektualnej i informacje poufne podmiotów zewnętrznych poprzez:

     • uzyskiwanie od nich informacji poufnych we właściwy sposób (w tym od osób zobowiązanych do zachowania poufności, takich jak konsultanci, sprzedawcy, aktualni lub byli pracownicy podmiotu zewnętrznego); oraz
     • wykorzystywanie materiałów podmiotów zewnętrznych w sposób zgodny z przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. 

     W razie konieczności ujawnienia informacji poufnych, Należy podpisać z podmiotem zewnętrznym umowę o zachowaniu poufności, przygotowaną i zatwierdzoną przez dział prawny. 

     Firmowe procedury akceptacji obowiązują również w odniesieniu do ujawnianych informacji, które:

     • dotyczą danych osobowych;
     • będą prezentowane na forum publicznym, np. publikacje naukowe, informacje finansowe, prezentacje na konferencjach, komunikaty prasowe, media społecznościowe; lub 
     • będą kierowane do instytucji państwowych. 

     W przypadku pytań dotyczących właściwego postępowania należy skonsultować się z działem prawnym.
      

     Podczas elektronicznej wymiany istotnych informacji związanych z pracownikami, klientami firmy Alcon lub prowadzeniem firmy, masz obowiązek korzystać jedynie z platform komunikacyjnych, które zostały zatwierdzone przez firmę Alcon. Do prowadzenia komunikacji elektronicznej zawierającej istotne informacje nie należy używać niezatwierdzonych platform komunikacyjnych, w tym platform, gdzie wiadomości są usuwane automatycznie. 

     Komunikacja związana z pracownikami i klientami firmy Alcon oraz działaniami biznesowymi firmy Alcon prowadzona we wszelkich mediach społecznościowych (np. w serwisie Facebook czy LinkedIn) oraz odbierana za pośrednictwem niezatwierdzonej platformy komunikacyjnej musi być zgodna z zasadami obowiązującymi w firmie. Nasze polityki określają, kto może się komunikować, jakie treści mogą być komunikowane, jakie zgody są wymagane oraz jakie informacje muszą zostać zachowane.

     Innowacje, które powstają przy użyciu informacji i zasobów Alcon są własnością firmy. Informacje o pomysłach i projektach realizowanych w imieniu Alcon należy dostarczyć działowi prawnemu w celu przeprowadzenia weryfikacji i analiz. Obowiązuje ścisła współpraca w zakresie ochrony aktywów firmy. Decyzje dotyczące patentów i tajemnic handlowych podejmowane są przez firmę.

     Innym sposobem w jaki budujemy zaufanie jest prawidłowe korzystanie oraz ochrona danych osobowych powierzonych nam przez pacjentów, klientów, pracowników służby zdrowia, innych klientów i partnerów biznesowych oraz współpracowników. Osoby przekazujące swoje dane osobowe ufają, że Alcon będzie chronić ich prywatność. Szanujemy zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. 

     Jeśli informacje mogą pozwalać na identyfikację osoby, bądź to niezależnie lub w połączeniu z innymi informacjami będącymi pod kontrolą firmy Alcon, możesz je gromadzić, używać, przechowywać oraz ujawniać wyłącznie za odpowiednią zgodą (gdy jest ona prawnie wymagana) lub przy właściwym zawiadomieniu, oraz zgodnie ze szczegółową polityką prywatności i ochrony danych osobowych firmy (lokalną i globalną). Wszelkie pytania należy kierować do przełożonego lub do działu prawnego Alcon. 
      

     All Rights Reserved