Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vertrouwen opbouwen in de maatschappij


Ons streven om vertrouwen op te bouwen door integriteit omvat ethisch wereldburgerschap. We doen er alles aan om contact te houden met de maatschappij en de gemeenschappen waarin we actief zijn, en dat doen we op een manier die tegemoet komt aan maatschappelijke verwachtingen en die het algemeen belang dient.

We bouwen vertrouwen op door ...


We bouwen vertrouwen op door een ethisch wereldburger te zijn

Wij dienen het algemeen belang en maken een verschil in onze gemeenschappen op de volgende manieren:

  We zijn trots op onze jarenlange traditie om aan onvervulde medische en maatschappelijke behoeften helpen te voldoen. Via stichtingen en andere kanalen geven we geld en Alcon- producten aan legitieme organisaties voor liefdadigheidsdoeleinden die zijn afgestemd op onze donatiestrategie, en ondersteunen we legitieme gemeenschapsactiviteiten waar we een zakelijke aanwezigheid hebben. We bieden tevens noodhulp en humanitaire hulp wanneer dat nodig is bij crisissituaties, en ontwikkelen mogelijkheden voor medewerkers om tijd vrij te maken om gemeenschapsorganisaties te helpen. Het erkennen van onze sociale verantwoordelijkheid door middel van doordachte schenkingen en actieve betrokkenheid bij de gemeenschap weerspiegelt onze niet-aflatende toewijding om mensen en gemeenschappen te ondersteunen.

  Bij Alcon streven we ernaar de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu tot een minimum te beperken door verantwoorde beleidsregels, procedures en praktijken te implementeren die een efficiënt gebruik van middelen bevorderen en het milieu beschermen. We installeren, onderhouden en bewaken milieucontroles om de uitstoot van onze installaties binnen de wettelijke grenzen te houden. We beoordelen ook voortdurend de milieurisico’s en de impact van onze bestaande en nieuwe bedrijfsactiviteiten, zoals het ontwerpen van een nieuw product, betreden van een nieuwe markt, herinrichting van faciliteiten, opzetten van een nieuw proces of verwerven van een bedrijf. Wij bevorderen ook duurzame milieupraktijken bij de bouw van nieuwe gebouwen en de aanpassing van faciliteiten.

  Gedurende de gehele levenscyclus van het product, van product ontwikkeling en ontwerp tot productie en distributie, streven we naar:

  • Behoud van natuurlijke hulpbronnen
  • Vermindering, hergebruik en recycling van afval en materialen
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies die gevolgen hebben voor het milieu
  • Inkoop van milieuvriendelijk materiaal
  • Vermindering van productverpakking en afval na consumptie, en
  • Naleving van alle toepasselijke wettelijke vereisten met betrekking tot het milieu

  Zoals aangegeven in de Gedragscode voor derden van Alcon verwachten we van onze leveranciers dat zij zich net zo inzetten voor naleving en voor duurzaamheid op milieugebied.

  We zijn van mening dat iedereen met waardigheid en respect moet worden behandeld en daarom erkennen we het belang van het in stand houden en bevorderen van fundamentele mensenrechten. We doen er alles aan om de rechten van arbeiders te respecteren, wetgeving op het gebied van werkgelegenheid en mensenrechten na te leven en te voorkomen dat kinderarbeid, moderne slavernij of mensenhandel plaatsvindt tijdens onze bedrijfsactiviteiten of in de toeleveringsketen. Wij eerbiedigen het recht van werknemers om zich vrij te verenigen. 

  We zijn van mening dat betrokkenheid bij het politieke proces onderdeel is van ethisch wereldburgerschap. We nemen alleen deel aan het politieke proces door middel van daartoe opgeleide medewerkers die de aangewezen bedrijfsprocessen volgen. Politieke bijdragen worden strikt beheerst door wetgeving en zijn door sommige overheden verboden. U mag geen Alcon-fondsen, -eigendommen of -diensten aanbieden, verstrekken, autoriseren of regelen ter ondersteuning van een kandidaat voor een openbaar ambt of een politieke partij, functionaris of commissie, tenzij dit is toegestaan onder toepasselijke wetgeving en met voorafgaande schriftelijke toestemming van een bedrijfsjurist.

  Wij moedigen u aan om als individuele burger deel te nemen aan het legitieme politieke proces van uw respectieve land, staat of andere politieke eenheid. Elke individuele ondersteuning die u biedt aan politieke partijen, kandidaten, gebeurtenissen of doelen moet volledig vrijwillig zijn. U mag geen politieke activiteiten uitvoeren tijdens werktijd of op bedrijfsterrein, en u moet uw eigen middelen gebruiken om de activiteit te ondersteunen. Hoewel Alcon u aanmoedigt om als individu met uw overheidsvertegenwoordigers te communiceren, mag u deze communicatie niet namens Alcon aangaan, tenzij dit deel uitmaakt van uw door Alcon toegewezen functieverantwoordelijkheden.

  Elk jaar stellen duizenden toegewijde Alcon-medewerkers hun tijd en talenten vrijwillig ter beschikking om onze buren te helpen en de steden waarin we wonen  en werken te versterken.

  medewerker van Habitat die naar de camera lacht

  Integriteit in actie

   Nee, u mag geen fondsen, faciliteiten of andere middelen van het bedrijf gebruiken om persoonlijke steun te verlenen aan een politieke partij of kandidaat. Als het bedrijf een dergelijk evenement voor zakelijke doeleinden wil regelen, mag dit alleen worden gedaan als dit volgens lokale wetgeving is toegestaan en vooraf en schriftelijk is goedgekeurd door een bedrijfsjurist.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   We bouwen vertrouwen op door onze Code verantwoord toe te passen

   We doen er alles aan om een integere bedrijfsvoering te garanderen, en onze Code vormt een integraal onderdeel bij ons streven om onze medewerkers te helpen aan deze verwachting te laten voldoen. Onze Code vormt de basis van het wereldwijde integriteits- en compliance programma van Alcon. De Code is geen contract en verschaft geen specifieke arbeidsrechten of werkgelegenheidsgarantie voor enige specifieke tijd. Voor toegang tot de meest recente versie van de code, zie onze interne website Global Integrity & Compliance of Alcon.com.

   Gerelateerd beleid

   De Code wordt ondersteund door meer specifieke wereldwijde, regionale en lokale bedrijfsbeleidsregels en -procedures die het bedrijf in staat stellen te voldoen aan relevante wettelijke vereisten en maatschappelijke verwachtingen inzake ethisch zakendoen. Strengere lokale vereisten, ongeacht of deze zijn gebaseerd op lokale wetgeving, branchecodes of lokale bedrijfsvereisten, hebben voorrang boven wat vereist is volgens deze Code en bedrijfsbeleid. Bovendien heeft elke bepaling in deze Code en in het bedrijfsbeleid die strenger is dan lokale vereisten voorrang boven de lokale vereisten.

   Corrigerende en disciplinaire maatregelen

   We zijn trots op wat we doen en op de verwachtingen die we voor onszelf hebben gesteld in deze Code en gerelateerd beleid. We nemen schending van deze verwachtingen zeer serieus.

    • Schending van deze Code, bedrijfsbeleid, bedrijfsprocedure of wetgeving
    • Het nalaten een bekend of vermeend incident te melden
    • Bewuste indiening van een valse melding
    • Weigering mee te werken aan een onderzoek
    • Opzettelijk negeren van een mogelijk probleem door een manager of niet op een gepaste manier aanpakken van een schending of kwestie door een manager

    Bovendien kan in het geval van schending van wetgeving een overheidsinstantie of een rechtbank ook civiele en/of strafrechtelijke sancties opleggen aan Alcon en/of personen.

    Bevestiging vereist

    Van u wordt verwacht dat u periodiek een training over de Code volgt. Aan het einde van de training wordt u gevraagd te verklaren dat u de training hebt gevolgd, de verwachtingen van de Code hebt gelezen, begrepen en zult naleven, en dat u vertrouwen zult opbouwen door integer en persoonlijk verantwoordelijk te handelen. Van tijd tot tijd zal u ook worden gevraagd te verklaren dat u feitelijke of potentiële belangenconflicten die bestaan tussen uw persoonlijke belangen en de belangen van Alcon hebt gemeld aan Alcon.

    Onthoud, vertrouwen is belangrijk... en het begint bij uzelf!

    groep mensen die glimlachen in een vergadering
    Man aan bureau in gesprek met de persoon die tegenover hem zit.

    Integriteit in actie

     All Rights Reserved