Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vertrouwen opbouwen door integriteit


In deze Zakelijke Gedragscode ("Code") wordt beschreven waar we voor staan en hoe we zaken doen. We verwachten van alle medewerkers en van de Raad van Bestuur van Alcon dat zij de Code naleven.

Het opbouwen van een krachtige bedrijfscultuur die vertrouwen bevordert, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Onze reputatie van ethisch en verantwoord handelen is gebaseerd op de beslissingen die elk van ons dagelijks neemt.

We bouwen vertrouwen op door ...


We bouwen vertrouwen op door integer te handelen

We moeten samenwerken om het vertrouwen van onze belanghebbenden te verdienen en te behouden. Onze belanghebbenden zijn: patiënten en consumenten, professionals in de gezondheidszorg die onze producten en diensten gebruiken, andere zakenpartners, onze investeerders, regelgevende instanties en onze collega's bij Alcon.

Waarom is dit belangrijk? Omdat mensen zaken doen met bedrijven en personen waarop ze kunnen rekenen en die zij vertrouwen. Wij doen er alles aan om een dergelijk bedrijf te zijn. De individuele en gezamenlijke beslissingen die we nemen, kunnen het vertrouwen van onze belanghebbenden maken of breken.

Vertrouwen is belangrijk en het begint bij jezelf

We creëren risico's wanneer we vertrouwen breken, waaronder:

 • Schade aan personen
 • Reputatie- of financiële schade aan Alcon
 • Nadelige juridische gevolgen, zoals boetes en straffen
 • Onvermogen om getalenteerde medewerkers te werven en te behouden

Wij moeten deze risico's vermijden, zodat wij al onze middelen kunnen richten op de verwezenlijking van onze missie: mensen helpen briljant te zien. Hoe we dit doen?  Door het streven om ons integer te blijven gedragen op de werkplek, in de markt en in de maatschappij. Dit omvat het naleven van wetgeving in alle landen waarin we actief zijn. 

  • Integriteit en respect voor anderen toont en zich consequent aan onze waarden en gedragingen houdt
  • Verantwoordelijk bent voor het voldoen aan de verwachtingen van deze Code
  • Alle toepasselijke wetten en branchecodes naleeft
  • Beleidsregels en procedures van Alcon naleeft die van toepassing zijn op uw werkzaamheden, inclusief eventuele strengere lokale vereisten
  • Vragen stelt wanneer u hulp nodig hebt
  • Melding maken van bekende of vermoede schendingen van deze Code, en
  • De inzet van ons bedrijf om een ethisch wereldburger te zijn ondersteunt
  • Hun medewerkers te inspireren en te ondersteunen
  • Het modelleren en bevorderen van ethische besluitvorming
  • Het ondersteunen van bedrijfswaarden en het bedrijfsbeleid
  • Open en benaderbaar te zijn, zodat medewerkers vrijuit durven te spreken
  • Te luisteren en op te volgen, vragen en problemen onpartijdig en delicaat tebehandelen
  • Hulp te zoeken om problemen op te lossen wanneer die zich voordoen, en ze zo nodig te escaleren, en
  • Passende maatregelen te nemen om vergeldingsacties op hun bevoegdheidsgebied te voorkomen.

  Gebruik deze Code als uw ethische kompas wanneer u zaken doet namens Alcon. Onze belanghebbenden, waaronder de patiënten en consumenten die uiteindelijk baat hebben bij onze producten, rekenen op ieder van ons.

  Wat u doet, en hoe u dat doet, maakt het verschil.

  Vrouw die oogscreening laat uitvoeren.
  Groep mensen met hun handen in een middencirkel.
  Kompas als hulp in de linkerhand.

  Onze cultuur van integriteit

  Het begint allemaal met onze cultuur. Onze waarden en gedragingen verenigen ons wereldwijd tot een gezamelijke verbintenis voor een cultuur die is gebaseerd op integriteit. Zij vormen onze ethische basis voor het aangaan van zakelijke interacties die vertrouwen opbouwen. De zes fundamentele bedrijfswaarden waarvan wij verwachten dat je ze toepast in je handelingen kan je terugvinden in bijgevoegde afbeelding.

  Wat wij doen is van cruciaal belang om mensen te helpen briljant te zien. De manier waarop wij dat doen, helpt ons het vertrouwen te verdienen van onze klanten, investeerders, collega’s en andere belanghebbenden in ons bedrijf.

  Een infografisch diagram van cirkels met in het midden Mensen, met daaromheen de volgende zes waarden en een korte uitleg van elke waarde.

  We bouwen vertrouwen op door ons te laten horen

  Laat u horen om vragen te stellen

  We willen dat u zich laat horen en hulp inroept wanneer dat nodig is. Stel vragen wanneer iets niet duidelijk is, of het nu gaat om functieverwachtingen, een opdracht of het toepassen van deze Code of een bedrijfsbeleid. Soms kunt u het beste een vraag stellen en om bijstand verzoeken. Het is niet erg als u niet alle antwoorden hebt, maar het is wel uw verantwoordelijkheid om vragen te stellen en hulp te zoeken. U staat niet alleen, er zijn middelen om u te ondersteunen.

   • Is de actie in overeenstemming met de letter en de geest van de wet, de gedragscodes van de sector en deze Code?
   • Zou deze actie Alcon helpen het vertrouwen van zijn belanghebbenden te behouden?
   • Kan de actie schade veroorzaken?
   • Kan de actie Alcon op een of andere manier in verlegenheid brengen of de reputatie of geloofwaardigheid van Alcon schaden?
   • Kan de actie uw reputatie en persoonlijke integriteit schaden?

   Laat u horen om problemen te melden

   Als iets niet juist lijkt te zijn of als u zich ergens zorgen over maakt, wil het bedrijf dat direct weten. Als er een probleem is, kan het bedrijf de situatie in dat geval snel en op gepaste wijze aanpakken om schade te voorkomen of om ervoor te zorgen dat de situatie niet verergert. Vertrouw op uw intuïtie. Wij verwachten dat u zich direct laat horen als u een vraag of een zorg hebt, met name wanneer u op de hoogte bent (of vermoedt dat er sprake kan zijn) van schending van wetgeving, deze Code of bedrijfsbeleid.

   Om onze missie te kunnen realiseren, moeten we het vertrouwen van alle belanghebbenden in ons bedrijf verdienen en behouden. Om dit te bereiken, verwachten we dat u zich laat horen.

    Wanneer u bezorgdheden meldt of u wordt gevraagd om informatie door het bedrijf, verwachten wij dat u blijk geeft van integriteit door:

    • Informatie naar waarheid en te goeder trouw te verstrekken, zelfs als u niet over alle gegevens beschikt
    • Geheimhouding te waarborgen
    • Volledige medewerking te verlenen, met inbegrip van het verstrekken van informatie tijdens elk onderzoek.

    Te goeder trouw u laten horen betekent niet dat u gelijk hoeft te hebben, maar u moet van mening zijn dat de door u verstrekte informatie waarheidsgetrouw is.

    Wanneer u onethisch of ongepast gedrag aan de orde stelt, kunt u een proces verwachten dat alle betrokkenen respecteert en beschermt, inclusief:

    • De mogelijkheid om vertrouwelijk en anoniem (indien toegestaan) een melding te doen
    • De kans om te worden gehoord en serieus te worden genomen
    • Een grondige evaluatie en/of onderzoek van de bezorgdheid, en
    • Mogelijkheden voor follow-up

    We tolereren geen vergelding in welke vorm dan ook tegen iemand die zich te goeder trouw uitspreekt, deelneemt aan een onderzoek of een klacht of melding doet. Alle managers van Alcon zijn verantwoordelijk voor het  nemen van gepaste maatregelen om vergelding binnen hun verantwoordelijkheidsgebied te voorkomen. Elke vorm van vergelding, direct of indirect, tegen personen die zich laten horen, is een reden voor disciplinaire maatregelen.

    Als u vragen of zorgen hebt, raden wij u aan om met uw manager te spreken voor zover u zich daarbij op uw gemak voelt. U kunt ook contact opnemen met:

    • Elk ander lid van het management
    • Een medewerker van de afdeling Human Resources
    • Een vertegenwoordiger van de afdeling Integrity & Compliance
    • Een medewerker van de juridische afdeling van Alcon
    • De Ethics Helpline (telefonisch of via het web)

    Door u uit te spreken toont u moed, één van onze waarden, en helpt u Alcon met integriteit zaken te doen.

    De Ethics Helpline van Alcon is een onafhankelijk beheerde, veilige en vertrouwelijke online- en telefoonservice die 24 uur per dag, 7 dagen per week en in meerdere talen beschikbaar is. Zorgen kunnen anoniem worden gemeld via de Helpline, waar toegestaan volgens lokale wetgeving.

    Twee mensen zitten tegenover elkaar te praten.
    Drie mensen zitten aan een bureau in een vergaderruimte.

    Integriteit in actie

     Ongeacht hoe u uw zorg meldt, vergeldingsmaatregelen zijn altijd onacceptabel. Neem contact op met een medewerker van de afdeling Human Resources of de afdeling Integrity & Compliance als u van mening bent dat er vergeldingsmaatregelen tegen u worden genomen omdat u een zorg hebt gemeld, of wanneer er is gedreigd met vergelding.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Om contact op te nemen met de Ethics Helpline van Alcon, gaat u naar Alcon.Ethicspoint.com of gebruikt u deze QR-code:

     Ethiek Hulplijn QR-code
     All Rights Reserved