Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Εμπιστοσύνη στην κοινωνία


Χτίζοντας την εμπιστοσύνη με την ακεραιότητά μας, ενεργούμε ως ηθικός πολίτης του κόσμου. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να βοηθάμε την κοινωνία προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές προσδοκίες και να συνεισφέρουμε στο γενικότερο καλό.

Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με…


Χτίζουμε την εμπιστοσύνη ενεργώντας ως ηθικός πολίτης του κόσμου

Συνεισφέρουμε στο γενικότερο καλό και κάνουμε τη διαφορά στην κοινωνία, με τους εξής τρόπους:

  Είμαστε υπερήφανοι για τη μακροχρόνια παράδοση που έχουμε δημιουργήσει συμβάλλοντας στην κάλυψη ιατρικών και κοινωνικών αναγκών. Στο πνεύμα της προσφοράς, παρέχουμε χρήματα και προϊόντα της Alcon σε νόμιμες οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ υποστηρίζουμε νόμιμες κοινωνικές δράσεις στα μέρη όπου έχουμε επιχειρηματική παρουσία. Προσφέρουμε αρωγή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων, βοηθώντας να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες. Επίσης, δίνουμε στους εργαζομένους μας την ευκαιρία να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε κοινωφελείς οργανισμούς. Αναγνωρίζοντας την κοινωνική μας ευθύνη μέσα από την ευγενή προσφορά και την ενεργή κοινωνική δράση, δείχνουμε τη βαθιά μας επιθυμία να βοηθούμε τους ανθρώπους και την κοινωνία.

  Στην Alcon, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων υιοθετώντας υπεύθυνες πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που προωθούν την ορθή χρήση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Καθιερώνουμε, διατηρούμε και παρακολουθούμε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς ελέγχους, ώστε οι εκπομπές αερίων από τις εγκαταστάσεις μας να μην υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια. Επίσης, αξιολογούμε συνεχώς τους κινδύνους και τον αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον οι νέες μας επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως ο σχεδιασμός ενός νέου προϊόντος, η είσοδός μας σε μια νέα αγορά, η αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεών μας, η δημιουργία μιας νέας διαδικασίας ή η αγορά μιας επιχείρησης. Προωθούμε, επίσης, περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές κατά την κατασκευή νέων κτιρίων και τροποποιήσεων εγκαταστάσεων.

  Σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας –από τη σύλληψη και το σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή και τη διανομή– προσπαθούμε να κάνουμε τα εξής:

  • Να διαφυλάσσουμε τους φυσικούς πόρους
  • Να μειώνουμε, να επαναχρησιμοποιούμε και να ανακυκλώνουμε τα απορρίμματα και τα υλικά
  • Περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλες εκπομπές που επηρεάζουν το περιβάλλον
  • Να χρησιμοποιούμε οικολογικά υλικά
  • Μειώνουμε τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων και των απορριμμάτων μετά την κατανάλωση
  • Να συμμορφωνόμαστε με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον

  Όπως υποδεικνύεται στον Κώδικα Δεοντολογίας Τρίτων Μερών της Alcon, θέλουμε οι προμηθευτές μας να επιδιώκουν τη συμμόρφωση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα όπως εμείς.

  Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αναγνωρίζουμε, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να διαφυλάσσουμε και να προωθούμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων, να τηρούμε τη νομοθεσία που αφορά στην απασχόληση και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να αποτρέπουμε οποιαδήποτε μορφή παιδικής εργασίας, σύγχρονης δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή στην εφοδιαστική μας αλυσίδα. Σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων να συνεταιρίζονται ελεύθερα. 

  Θεωρούμε ότι ένας ηθικός πολίτης του κόσμου πρέπει να ασχολείται και με την πολιτική. Αναθέτουμε την πολιτική μας συμμετοχή αποκλειστικά σε κατάλληλα εκπαιδευμένους συνεργάτες που ακολουθούν τις καθορισμένες διαδικασίες της εταιρείας. Οι πολιτικές συνεισφορές ελέγχονται αυστηρά από τη νομοθεσία και σε ορισμένες κυβερνήσεις απαγορεύονται. Δεν πρέπει να προσφέρετε, να παρέχετε, να εγκρίνετε ή να διαχειρίζεστε τη χρήση κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων ή σχετικών υπηρεσιών της Alcon με σκοπό την υποστήριξη οποιουδήποτε ατόμου που έχει θέσει υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα, οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, αξιωματούχο ή επιτροπή, εκτός αν το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον έχει δοθεί προηγουμένως έγγραφη έγκριση από ένα δικηγόρο της εταιρείας.

  Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε πλήρως ως ιδιώτες στα πολιτικά της χώρας, της πολιτείας ή άλλης πολιτικής μονάδας στην οποία ανήκετε. Οποιαδήποτε υποστήριξη παρέχετε ως ιδιώτες σε πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους πρέπει να έχει καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε πολιτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το χρόνο ή τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων, πρέπει να χρησιμοποιείτε τους δικούς σας πόρους. Η Alcon σας ενθαρρύνει να επικοινωνείτε με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους ως ιδιώτες. Ωστόσο, σε τέτοιες επικοινωνίες δεν πρέπει να ενεργείτε εκ μέρους της Alcon, εκτός εάν αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες που έχετε ως εργαζόμενοι στην Alcon.

  Κάθε χρόνο, χιλιάδες αφοσιωμένοι συνεργάτες της Alcon διαθέτουν εθελοντικά το χρόνο και το ταλέντο τους για να βοηθήσουν τους γείτονές μας και να ενισχύσουν τις πόλεις στις οποίες  ζούμε και εργαζόμαστε.

  οικοδόμος σε ανθρώπινο οικισμό χαμογελά στην κάμερα

  Ακεραιότητα στη Πράξη

   Όχι, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα κεφάλαια, τις εγκαταστάσεις ή άλλους πόρους της εταιρείας για να παρέχετε υποστήριξη σε πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους. Εάν η εταιρεία επιθυμεί να διοργανώσει μια τέτοια εκδήλωση για επιχειρηματικούς σκοπούς, μπορεί να το κάνει μόνο εφόσον επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία και εφόσον έχει δοθεί προηγουμένως έγγραφη έγκριση από ένα δικηγόρο της εταιρείας.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με την υπεύθυνη εφαρμογή του Κώδικά μας

   Στόχος μας είναι να πραγματοποιούμε όλες μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με ακεραιότητα. Ο Κώδικάς μας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να ανταποκριθούν σε αυτήν την προσδοκία. Ο Κώδικάς μας είναι το θεμέλιο του παγκόσμιου προγράμματος ακεραιότητας και συμμόρφωσης της Alcon. Δεν αποτελεί σύμβαση, δεν δίνει συγκεκριμένα δικαιώματα απασχόλησης και δεν εγγυάται την απασχόληση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Κώδικα, ανατρέξτε στον εσωτερικό μας ιστότοπο Παγκόσμιας Ακεραιότητας και Συμμόρφωσης ή στη διεύθυνση Alcon.com.

   Σχετικές πολιτικές

   Αυτός ο Κώδικας συμπληρώνεται από πιο συγκεκριμένες παγκόσμιες, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας, οι οποίες μας βοηθούν να πραγματοποιούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με ηθικό τρόπο, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές νομικές απαιτήσεις και τις κοινωνικές προσδοκίες. Εάν υπάρχουν αυστηρότερες τοπικές απαιτήσεις –που βασίζονται είτε στην τοπική νομοθεσία, είτε στον κώδικα δεοντολογίας του κλάδου, είτε στις τοπικές απαιτήσεις της εταιρείας– υπερισχύουν των απαιτήσεων που ορίζει αυτός ο Κώδικας και οι πολιτικές της εταιρείας. Επιπλέον, εάν μια διάταξη αυτού του Κώδικα και των πολιτικών της εταιρείας είναι αυστηρότερη από τις τοπικές απαιτήσεις, υπερισχύει των τοπικών απαιτήσεων.

   Διορθωτικές και πειθαρχικές ενέργειες

   Είμαστε υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε και για τις προσδοκίες που θέτουμε για τον εαυτό μας σε αυτόν τον Κώδικα και στις σχετικές πολιτικές. Όταν δεν ικανοποιούνται αυτές οι προσδοκίες, λαμβάνουμε δραστικά μέτρα.

    • Παράβαση αυτού του Κώδικα, μιας πολιτικής ή μιας διαδικασίας της εταιρείας ή του νόμου
    • Αποσιώπηση ενός γνωστού ή πιθανού περιστατικού
    • Εσκεμμένη υποβολή ψευδούς αναφοράς
    • Άρνηση συνεργασίας σε έρευνα
    • Παράβλεψη ενός πιθανού προβλήματος από ένα διευθυντή ή παράλειψη των απαραίτητων ενεργειών για την αντιμετώπιση μιας παράβασης ή ενός ζητήματος.

    Επιπλέον, σε περίπτωση παράβασης του νόμου, ένας κυβερνητικός φορέας ή ένα δικαστήριο μπορεί να επιβάλει κυρώσεις αστικού ή/και ποινικού δικαίου στην Alcon ή/και σε συγκεκριμένα άτομα.

    Απαιτήσεις επιβεβαίωσης

    Είναι απαραίτητη η περιοδική σας εκπαίδευση σχετικά με τον Κώδικα. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση, καθώς και ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και θα ακολουθείτε τις προσδοκίες του Κώδικα, καθώς και ότι θα χτίζετε σχέσεις εμπιστοσύνης ενεργώντας με ακεραιότητα και προσωπική ευθύνη. Επίσης, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι έχετε αναφέρει στην Alcon οποιαδήποτε πραγματική, πιθανή ή εικαζόμενη περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των προσωπικών σας συμφερόντων και των συμφερόντων της Alcon.

    Να θυμάστε ότι η εμπιστοσύνη είναι σημαντική... και ότι ξεκινά από εσάς!

    ομάδα ανθρώπων χαμογελούν σε μια συνάντηση
    Άνδρας κάθεται σε γραφείο και συνομιλεί με το άτομο που κάθεται απέναντί του.

    Ακεραιότητα στη Πράξη

     Ναι, αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν εξίσου για όλους τους συνεργάτες της Alcon.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!
     All Rights Reserved